Versterking jonge kind

Met het programma 'Versterking van het jonge kind' wil de gemeente Groningen de toegang tot kinderopvang en voorschoolse educatie verbeteren, zodat kinderen vaker en eerder ondersteuning krijgen.

Proef met gratis kinderopvang

De gemeente Groningen vindt kinderopvang, en met name voorschoolse educatie, van belang voor de ontwikkeling van alle kinderen. Daarbij is het essentieel dat deze voorziening toegankelijk is voor alle kinderen. Dat ouders geen werk of voldoende inkomen hebben, mag geen belemmering zijn om kinderen gebruik te laten maken van kinderopvang.

Met deze proef wil de gemeente Groningen werken aan een basisvoorziening waarin de ontwikkeling van alle kinderen nadrukkelijk een opdracht is voor de kinderopvang. Hiermee sluiten we aan bij het advies van het SCPexterne-link-icoon. Dat geeft aan dat mogelijke baten van investeringen in de kinderopvang vooral liggen in de ontwikkeling van kinderen en de bevordering van kansengelijkheid.

Hoe gaan we dat doen?

 • Al zodra zij een halfjaar oud zijn, kunnen kinderen uit Selwerd, Paddepoel en Tuinwijk gebruikmaken van de kinderopvang en vanaf 2 jaar van de voorschoolse educatie.
 • Kinderopvangorganisaties stellen hiervoor extra plekken en personeel beschikbaar.
 • We stimuleren ouders om hun kinderen aan te melden voor deze vorm van kinderopvang, ook als zij (nog) geen werk hebben of op een andere manier actief zijn.
 • Alle organisaties die contact hebben met deze ouders, beoordelen of dit meerwaarde heeft en stimuleren en ondersteunen de aanmelding (bijvoorbeeld het consultatiebureau, WIJ Groningen, scholen en andere partners in de wijken).
 • Er zijn voor de ouders geen kosten aan verbonden.

Wat is het doel?

Het doel is om:

 • kinderen (tussen 0,5 en 2 jaar oud) 2 dagen per week (21 uur) opvang te bieden (er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar);
 • deze kinderen door te laten stromen naar voorschoolse educatie, en als dit niet lukt naar reguliere kinderopvang zodra zij twee jaar zijn en/of hun ouders een baan hebben of een opleiding volgen.

Wie mogen gebruikmaken van de kinderopvang?

Kinderen komen in aanmerking voor deze vorm van kinderopvang en voorschoolse educatie als:

 • ze wonen in Selwerd, Paddepoel, Tuinwijk, Vinkhuizen, Indische Buurt, De Hoogte of Korrewegwijk, en
 • ze tussen de 0,5 en 2 jaar oud zijn, en
 • het huishouden waar het kind staat ingeschreven geen recht heeft op kinderopvangtoeslag bij de start van het project.

Wat verwachten we van de ouders?

We willen de positie van gezinnen structureel versterken. We vragen ouders om kinderen aan te melden en kinderopvang en voorschoolse educatie te blijven gebruiken tot kinderen naar de basisschool gaan. Maar ook om te werken aan hun eigen toekomstperspectief. Bijvoorbeeld door aan de slag te gaan met werk, vrijwilligerswerk of een andere vorm van maatschappelijke deelname. Uiteraard worden zij daar vanuit de gemeente en andere deelnemende partijen bij ondersteund.

Welke kinderopvanglocaties werken mee aan deze proef?

Hoe kunnen kinderen worden aangemeld?

Kinderen kunnen op 3 manieren worden aangemeld. 

 • Maatschappelijke organisaties - bijvoorbeeld consultatiebureau, WIJ of onderwijsinstellingen - kunnen kinderen aanmelden (of aangeven dat ouders belangstelling hebben).
 • Ouders kunnen zelf kinderen aanmelden (of aangeven dat zij belangstelling hebben).
 • Aanmelding kan rechtstreeks bij een van de gesubsidieerde kinderopvangorganisaties.

Wat gebeurt er na de aanmelding?

De kinderopvangorganisatie belt de ouders om een intakegesprek te plannen. Tijdens dit gesprek  wordt getoetst of ouders en kinderen aan de voorwaarden voldoen. Ook wordt besproken wat de ouders kunnen verwachten. Tot slot wordt het contract doorgenomen.

Wat moeten de ouders betalen?

Voor ouders zijn er geen kosten verbonden aan de kinderopvang. Wanneer er in de loop van het project iets verandert (bijvoorbeeld een baan, of willen overstappen naar 'gewone' kinderopvang), dan vindt altijd een gesprek plaats om de gevolgen daarvan voor deelname en kosten door te spreken.

Kinderopvang als element van bestaanszekerheid

De ontwikkeling van kinderen speelt zich af in een omgeving die mede bepalend is voor de kansen en mogelijkheden die kinderen hebben. Zo is het sociaal, cultureel en economisch kapitaal waarover ouders beschikken een belangrijke voorspeller voor toekomstige bestaanszekerheid van kinderen. Wanneer ouders laagbetaalde flexibele banen hebben, in huizen van mindere kwaliteit wonen en minder gezond zijn, heeft dat direct en indirect effect op de manier waarop zij hun kinderen kunnen ondersteunen. Het gebrek aan zekerheid maakt het immers veel moeilijker om kinderen van een stevige basis te voorzien. Aandacht voor de ontwikkeling van kinderen gaat wat ons betreft gepaard met aandacht voor de bestaanszekerheid van hun ouders.

Nieuwsbrief