Vaklyceum Vondellaan

De gemeente Groningen investeert - via het integraal huisvestingsplan Onderwijs (IHP) - de komende jaren fors om de schoolgebouwen in de gemeente een stevige kwaliteitsimpuls te geven.

Integraal huisvestingsplan Onderwijs

Ook in het zuidelijk deel van de gemeente Groningen ondergaan diverse scholen veranderingen zoals nieuwbouw, verbouw en/of verduurzaming van gebouwen. Een van de schoollocaties die daarvoor in aanmerking komt is het Montessori Vaklyceum aan de Vondellaan. Dit gebouw is verouderd en verbetering van de huisvesting is noodzakelijk. Daarnaast zijn er onderwijskundige ontwikkelingen die het aanpakken van deze locatie noodzakelijk achten. De gemeente Groningen onderzoekt daarom samen met Openbaar Onderwijs Groningen en  het Montessori Vaklyceum op welke manier nieuwbouw het beste kan worden ingepast bij het bestaande gebouw.

Montessori Vaklyceum

Het Montessori Vaklyceumexterne-link-icoon is een school voor vmbo en werkt volgens de principes van Maria Montessori. De school is gehuisvest op twee locaties; aan de Vondellaan en aan de Van Iddekingeweg. De Vondellaan is de hoofdlocatie van de school. Leerlingen uit de onderbouw van het vmbo en leerlingen van de theoretische leerweg (tl) uit de bovenbouw krijgen hier les. In het gebouw zijn 15 lokalen en 8 noodlokalen, een kantine en een gymzaal. De Van Iddekingeweg is de locatie voor leerlingen van de bovenbouw. Hier bevinden zich ook praktijklokalen.

Historie van het gebouw

Het schoolgebouw aan de Vondellaan is ontstaan uit verschillende bouwperiodes. Het eerste bouwdeel is in 1968 in gebruik genomen als ‘Groningse ULO school voor meisjes’. In 1980 was de eerste uitbreiding een feit. In de periode erna zijn er meerdere uitbreidingen geweest met  een gymzaal en een grote kantine. Daarna is er rond 2000 een semipermanent deel aan het gebouw toegevoegd. Daarnaast worden op dit moment nog extra tijdelijke units gebruikt.

Haalbaarheidsstudie

In de haalbaarheidsstudie wordt onderzocht op welke wijze er nieuwbouw op de huidige locatie ingepast kan worden in de bestaande bouw. Hierbij zijn de toegankelijkheid, veiligheid en de verkeerssituatie belangrijke onderwerpen. Meerdere scenario’s worden bekeken. Wij willen de omgeving graag meenemen in de eerste ideeën die er zijn en we horen ook graag uw mening hierover.

Planning

De gemeenteraad heeft eind 2021 de oplossingsrichtingen voor het onderwijs in Groningen Zuid vastgesteld. Dit betekent dat nu gestart kan worden met de verdere uitwerking van het programma en diverse voorstellen voor de locatie Vondellaan voor het Montessori Vaklyceum.

De verwachting is dat medio 2024 meer informatie volgt over de vervolgstappen en de planning

Meer informatie

Contact

Mocht u vragen of opmerkingen hebben; dan kunt u gebruik maken van het contactformulierexterne-link-icoon.