Subsidies en leningen voor verduurzaming en energiebesparing

Overzicht van subsidies en leningen.

Subsidies

Subsidie Verduurzaming en Verbetering Groningen € 10.000 (SVVG10)

Eigenaren van woningen in het aardbevingsgebied, maar die geen onderdeel van het versterkingsprogramma van Nationaal Coördinator Groningen (NCG) vormen én binnen een postcode waar de waardedalingsregeling van Instituut Mijnbouwschade (IMG) geldt, komen in aanmerking voor een subsidie van maximaal € 10.000,- om de woning te verbeteren en verduurzamen, bijvoorbeeld met zonnepanelen. Een deel van de gemeente Groningen valt onder deze regeling.

Meer informatie op de website versterken en vernieuwen

Salderen

Nederland kent een unieke regeling waarbij de teruggeleverde zonnestroom verminderd mag worden op het totaalverbruik; de salderingsregeling. Deze bijzondere constructie zorgt ervoor dat de waarde van eigen geproduceerde KWh zonne-elektriciteit hetzelfde is als dat deze ingekocht wordt via het elektriciteitsnet, incl. belasting en opslag. In feite is dit een vorm van subsidie. Immers, er wordt op momenten van hoge elektriciteitsvraag elektriciteit betrokken van het net waarover geen belasting en ODE betaald hoeft te worden.

Deze situatie is niet volhoudbaar en daarom wordt de salderingsregeling afgebouwd. De salderingsregeling blijft in haar huidige vorm in ieder geval gehandhaafd tot 1 januari 2023. Tot dat moment verandert er niets voor wie al zonnepanelen heeft, maar vanaf dan mogen zonnepaneeleigenaren ieder jaar 9% minder salderen, totdat de salderingsregeling in 2031 afgebouwd is naar 0%. De verwachting is dat een alternatieve subsidieregeling hiervoor in de plaats komt, waarbij een minimum terugleverprijs voor consumenten is verzekerd.

Btw-teruggave

Een Nederlandse particulier die zonnepanelen op zijn woning plaatst is in principe ondernemer voor de btw, ervan uitgaande dat de energie ook wordt teruggeleverd aan het net. Dankzij het Fuchs-arrest kan de particuliere btw-ondernemer daarom, net als bedrijven, de btw op aanschaf en montage van de zonnepanelen van de Belastingdienst terugvragen. De regeling houdt in dat u in één keer de btw-afdracht afkoopt in plaats van 5 jaar lang btw af te dragen over de stroom die u hebt geleverd aan het net.

Deze regeling is geen geldelijke subsidie, maar u hoeft geen btw-administratie bij te houden en elk kwartaal aangifte te doen. Het is daarmee in feite een administratieve vrijstelling. Deze bijzondere constructie voor particulieren zorgt ervoor dat, in tegenstelling tot andere duurzame investeringen, over zonnepanelen geen btw hoeft te worden betaald en er sprake is van een soort van ‘subsidie’ van 21%.

Subsidie Waardevermeerdering (SW)

Woningeigenaren in het aardbevingsgebied met erkende bevingsschade van ten minste € 1.000,- kunnen gebruikmaken van de subsidie waardevermeerderingsregeling om de woning duurzamer te maken. De subsidie bedraagt 100% van de subsidiabele kosten van maximaal € 4.000,- subsidie per woning. Deze is beschikbaar om bijvoorbeeld de vloer te isoleren of een zonneboiler of zonnepanelen te installeren. Ook als er gebruik maakt is van de stuwmeerregeling en niet eerder gebruik is gemaakt van de waardevermeerderingsregeling komt men in aanmerking voor deze subsidie.

Subsidie Verduurzaming Groningen € 7.000 (SVG7)

Eigenaren van woningen die in het versterkingsprogramma van Nationaal Coördinator Groningen (NCG) zitten en een versterkingsadvies hebben met de oude inzichten, komen in aanmerking voor een subsidie van € 7.000,- voor verduurzaming van de woning. Dit geld kan gebruikt worden voor onder andere het aanschaffen van zonnepanelen, isolatiematerialen of HR++ glas. Ook deelname aan een lokaal energieproject is mogelijk. Een klein deel van de woningen in de gemeente Groningen valt onder deze regeling.

Subsidie Verduurzaming en Verbetering Groningen € 17.000 (SVVG17)

Voor eigenaren van gebouwen in het aardbevingsgebied die al lang wachten op de beoordeling van het versterkingsprogramma van NCG kunnen in aanmerking komen voor een subsidie van € 17.000,- voor het verbeteren én verduurzamen van de woning of het gebouw. Dit is een tegemoetkoming vanwege het lange wachten op de beoordeling. Met het verbeteren van de woning of het gebouw kan achterstallig onderhoud worden opgelost, verduurzaamd en/of het wooncomfort worden verbeterd. De subsidie kan bijvoorbeeld worden gebruikt voor het verbouwen van de keuken of het kopen van zonnepanelen.

Dit geldt ook voor alle bijgebouwen, zoals een schuren. De verbeteringen zijn gericht op een duurzame verbetering van de woning of het gebouw. Investeringen aan je inboedel, zoals een nieuwe tv zijn niet subsidiabel. Een deel van de gemeente Groningen valt onder deze regeling.

Energie-investeringsaftrek (EIA)

Bedrijven kunnen gebruik maken van de EIA. Deze is ook van toepassing op de aanschaf van een nieuwe installatie en installatieonderdelen bij zonnepanelen.

De investeringskosten van energiebesparende bedrijfsmiddelen worden voor 45,5% van de fiscale winst afgeschreven. Op deze wijze hoeft men minder inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting te betalen. Let op: zonnepanelen vallen niet onder de MIA of de Vamil regeling.

De 4 belangrijkste voorwaarden zijn:

 • Het vermogen van minimaal 15 kWp (rond de 40-45 zonnepanelen) bij de installatie.
 • Minimale investering is € 2.500,-
 • Alleen van toepassing op een zonnestroominstallatie die aangesloten is op een netaansluiting met een doorlaatwaarde van maximaal 3 x 80 ampère
 • Mag niet gecombineerd worden met de ISDE regeling.

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)

KIA was ontstaan om bedrijven te stimuleren om te investeren in bedrijfsmiddelen voor eigen onderneming. Men komt daarom in 2021 in aanmerking hiervoor als een bedrag tussen € 2.401,- en € 328.721,- is geïnvesteerd. Hierbij is maximaal 28% fiscaal voordeel (of maximaal € 16.568,-) te behalen op de installatiekosten.

Subsidieregeling Verduurzaming MKB (SVM)

Via de subsidieregeling Verduurzaming MKB (SVM) kan het midden en kleinbedrijf advies krijgen over zonne- panelen en warmtepompen. Mkb-ondernemers die niet onder de Energiebesparingsplicht vallen, kunnen subsidie krijgen voor het laten opstellen van een professioneel advies door een energieadviseur.

In totaal is er 28,2 miljoen euro subsidie beschikbaar.

De maximale subsidie is € 2.500,- per bedrijfspand. Ondernemers in het midden- en kleinbedrijf krijgen steun van de overheid bij het verduurzamen van hun bedrijf. Veel mkb-ondernemers hebben vaak zelf weinig tijd en capaciteit om uit te zoeken hoe ze energie kunnen besparen en de CO2-uitstoot van hun bedrijf kunnen verlagen.

De adviseur die mkb-bedrijven via de subsidieregeling kunnen inschakelen, zoekt per onderneming uit wat de beste manier is om energie te besparen en de  CO2-uitstoot te beperken van zowel het bedrijfspand als de bedrijfsvoering. Het gaat daarbij niet alleen om zonnepanelen, maar ook om isolatie, zonneboilers, een warmtepomp of een combinatie daarvan. De Rijksoverheid vergoedt 80% van het advies en de ondersteuning; 20% is voor rekening van de ondernemers zelf.

Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie en Klimaat Transactie (SDE++)

SDE++ is bestemd voor alle bedrijven en instellingen die hernieuwbare energie produceren. Dat geldt voor zonne-energie, biomassa, water, wind en geothermie. Sinds 2020 is SDE++ de vernieuwde subsidie van SDE+ geworden. Het verschil is dat SDE++ meer nadruk legt op CO2-reductie, in plaats van het stimuleren om hernieuwbare op te wekken. De subsidie kent een maximale looptijd van 15 (+1) jaar. De subsidie wordt berekend door het verschil van kostprijs per eenheid hernieuwbare energie en de marktprijs voor fossiele energie en is de grootste subsidiebron van hernieuwbare energie in Nederland. De hoogte van de subsidie wordt jaarlijks bijgesteld. Nagenoeg alle grote zonnedaken en zonneparken maken gebruik van de SDE+ of de SDE++ regeling.

2 voornaamste voorwaarden zijn:

 • Het bedrijf of instelling heeft een grootverbruikersaansluiting groter dan 3 x 80 ampère.
 • Het vermogen van minimaal 15 kWp (rond de 40-45 zonnepanelen) bij een zonnestroominstallatie.

Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE)

Coöperatief georganiseerde groepen (energiecoöperaties) en VvE’s kunnen subsidie krijgen voor de opwek van hernieuwbare energie op een coöperatief zonnedak. In het geval van een VvE gaat het dan om het gezamenlijke dak van de VvE, voor energiecoöperaties voor een dak dat ter beschikking is gesteld door de dakeigenaar. De subsidieregeling lijkt in methodiek op de SDE++ maar stelt een aantal extra voorwaarden. De subsidie kent een maximale looptijd van 15 (+1) jaar. De subsidie wordt berekend door het verschil van kostprijs per eenheid hernieuwbare energie en de marktprijs voor fossiele energie. De subsidieregeling wordt elk jaar op 1 januari opengesteld tot het budget volledig toegekend is. De subsidietarieven en voorwaarden worden jaarlijks in november bekend en de verwachting is dat deze jaarlijks worden bijgesteld.

De belangrijkste voorwaarden:

 • Het project heeft een minimaal geïnstalleerd vermogen van 15 kW en een maximum van 500 kW.
 • De zonnestroominstallatie wordt aangesloten op een ‘zuivere terugleveraansluiting’ op het net (doorlaatwaar- de bepaalt de hoogte van het subsidietarief).
 • Voor elke 5 kW geïnstalleerd vermogen moet er mini- maal 1 deelnemend lid zijn.

Investeringssubsidie Duurzame Energie en Energie- besparing (ISDE)

Vanaf 1 januari 2021 werd de ISDE-regeling met de Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH) samen- gevoegd. Particulieren (woningeigenaren), scholen en zakelijke verbruikers kunnen ISDE aanvragen op het aanschaffen van zonneboiler, warmtepomp, isolatie- maatregelen, aansluiting van op een warmtenet en kleine windturbines. Er is voor rechtspersonen (ook VOF, maatschap, stichting of vc) met een groter verbruik dan 50.000 kWh per jaar de mogelijkheid om vanuit de ISDE subsidie te ontvangen op de aanschaf van een zonne- stroominstallatie. De subsidie bedraagt € 125,- per kW geïnstalleerd vermogen.

De voornaamste voorwaarden:

 • Alleen van toepassing op een zonnestroominstallatie die aangesloten is op een netaansluiting met een doorlaatwaarde van maximaal 3 x 80 ampère
 • De subsidie wordt alleen afgegeven op zonnestroominstallaties groter dan 15 kW en kleiner dan 100 kW - Aantoonbaar netto verbruik in het jaar voorafgaand van 50.000 kWh.
 • Mag niet gecombineerd worden met de EIA-regeling.

Specifieke uitkering ventilatie in scholen (SUVIS)

Via de Specifieke uitkering ventilatie in scholen (SUVIS) kunnen gemeenten subsidie aanvragen om het binnen- klimaat van bestaande schoolgebouwen te verbeteren. De kosten van ontwerp, bouwmateriaal, bouwmaterieel, gebouwgebonden installaties, projectmanagement en arbeid, inclusief kosten voor sloop en lood- en asbest- verwijdering, meegenomen mogen worden in het project. ‘Het moet gaan om een project voor het verbouwen van een bestaand schoolgebouw waarin in ieder geval noodzakelijke en energiezuinige maatregelen worden getroffen om het binnenklimaat te verbeteren. Het project kan dus ook groter zijn dan alleen het verbeteren van binnenklimaat’, aldus RVO.nl. Ook zonnepanelen zijn daarmee subsidiabel.

Daar is wel een belangrijke voorwaarde aan verbonden: de SUVIS-subsidie mag niet gestapeld worden met andere subsidieregelingen zoals de ISDE of SDE+(+). Gemeenten moeten de uitkering per project aanvragen. Een project betreft een of meerdere schoolgebouwen op dezelfde locatie. Het aantal aanvragen dat gemeenten kunnen indienen is onbeperkt. Maximaal 30% van de totale kosten zijn subsidiabel en de maximale toekenning bedraagt 1 miljoen euro per aanvraag. Een bijdrage van 30% in de kosten zal gemeenten en school- besturen die nu nog onvoldoende middelen hebben volgens de Rijksoverheid handelingsperspectief geven. De overige 70% van de kosten zal tot stand komen door middel van cofinanciering vanuit de schoolbesturen.

Stimulering Bouw en onderhoud van sportaccommodaties (BOSA)

Alle niet-btw plichtige amateursportorganisaties kunnen BOSA aanvragen voor aanschaf, (ver)bouw- en onderhoudskosten van duurzame sportaccommodaties. Zowel zonnecollectoren voor zonnewarmte als zonnepanelen voor zonnestroom komen in aanmerking voor subsidie. Om in aanmerking te komen voor subsidie is het van belang dat de amateursportorganisatie vanaf het moment van ingebruikname economisch eigenaar is van de goederen en na afloop van de leasetermijn ook juridisch eigenaar van de goederen wordt.

Het budget voor 2022 is 75,5 miljoen euro. U kunt deze subsidie aanvragen vanaf een subsidiebedrag van € 2.500,- met een maximum van 2,5 miljoen euro per aanvrager per jaar beschikbaar. Er is naar verwachting voldoende budget om alle aanvragen te behandelen.

De hoogte van de subsidie kan verschillen. De subsidie bedraagt standaard 20% van de investeringskosten, inclusief btw. Voor de aanvullende kosten kan men in aanmerking komen voor maximaal 10%. Dus maximaal 30% van de totaalkosten kan worden gesubsidieerd.

SamenZONderAsbest (SZA)

Eigenaren van asbestdaken in de provincie Groningen kunnen sinds 2019 in samenwerking met energiecoöperaties deelnemen aan de stimuleringsregeling SamenZONderAsbest. De provincie Groningen stelt geld beschikbaar om asbestdaken te saneren en nieuwe daken van zonnepanelen te voorzien. Er is in totaal € 700.000,- beschikbaar, waarvan € 600.000,- uit Nationaal Programma Groningen en € 100.000,- vanuit de provincie Groningen.

De dakeigenaren laten daarbij op eigen kosten het asbest van hun dak halen. Een energiecoöperatie van burgers huurt vervolgens het dak met zonnepanelen voor 15 jaar. De eigenaren van een asbestdak ontvangen 15 jaar lang inkomsten door de verhuur van het dak en kunnen de investering van de asbestsanering en renovatie van het dak voor een groot deel in 15 jaar terugverdienen. Na deze periode worden de zonnepanelen eigendom van de dakeigenaren.

Subsidie Groen Dak (SGD)

Groene daken brengen natuur in de stad. Ze zorgen voor een buffer bij hevige regenval en trekken planten, beestjes en vogels aan. Verder werken ze energiebesparend door de warmte in de winter vast te houden en door verkoeling te geven in de zomer. Ook hebben groene daken een positief effect op onze gezondheid: ze zorgen namelijk voor minder fijnstof. Lees meer over subsidie voor de aanleg van een groen dak.

Wist u dat een groen dak goed te combineren is met zonnepanelen? Een groen dak heeft een koelend effect op zonnepanelen waardoor die beter presteren. Lees meer over financiële regelingen voor de aanschaf van zonnepanelen.

Leningen

Fonds Nieuwe Doen (FND)

Fonds Nieuwe Doen verstrekt vanuit het Energiefonds leningen voor energiebesparing en hernieuwbare energieopwekking in de provincie Groningen. Denk hierbij aan ledverlichting, isolatie, zonnepanelen, coöperatieve projecten of verduurzamen van productieprocessen. Leningen tussen € 5.000,- en 2,5 miljoen euro kunnen tegen gunstige voorwaarden aangevraagd worden. Maximaal 50% van de investeringskosten kan geleend worden.

Energiebespaarlening (Nationaal Warmtefonds)

Met de VvE Energiebespaarlening kunnen particulieren VvE’s en scholen zonnepanelen financieren. Voorwaarde is wel dat dit gecombineerd wordt met minimaal één energiebesparende maatregel van de maatregelenlijst. Met de verplichte extra maatregel (naast zonnepanelen) wordt gestimuleerd dat de energiebehoefte zo veel mogelijk omlaag gebracht wordt. Oftewel: eerst energie besparen en daarna hernieuwbare opwekken wat nodig is. Particulieren en VvE’s mogen maximaal 75% van de lening aan zonnepanelen (en eventueel de thuis- batterij) besteden. Voor de andere maatregel(en) wordt minimaal 25% van het totale leenbedrag gebruikt. Voorbeeld: een VvE leent € 100.000,-. Daarvan mag zij maximaal 75%, oftewel € 75.000,-, aan zonnepanelen besteden. De kosten voor de zonnepanelen zijn echter € 40.000,-, waardoor ze deze voor 100% kunnen financieren met de Energiebespaarlening. Het overige bedrag besteedt de VvE aan bijvoorbeeld dakisolatie. Voor scholen zijn de voorwaarden iets anders.

BNG Duurzaamheidslening

Vanuit het BNG Duurzaamheidsfonds kunnen VvE’s bedrijven, verenigingen, coöperaties en stichtingen energiebesparende maatregelen (waaronder zonnepanelen) gefinancierd worden. Leningen beginnen bij € 50.000,- tot 2,5 miljoen euro. Tot maximaal 80% van de financiering kan via de duurzaamheidslening verlopen. De overige 20% kan met eigen middelen of door middel van een subsidie wordt ingebracht. Het is niet mogelijk om de overige 20% met een andere lening aan te vullen.

Svn Stimuleringslening

Via de Svn verstrekt de gemeente Groningen een hypothecaire lening aan particulieren eigenaren, bedrijven en eigenaren van monumenten die gebruikt kan worden om een (onder)pand te verbouwen, te verbeteren (asbest verwijderen of fundering herstellen) of te verduurzamen. Het minimumbedrag is € 2.500,-. Maximaal mag € 25.000,- geleend worden met een aflossingsperiode van 10 jaar.

Duurzame Monumenten-Lening (Restauratiefonds)

De Duurzame Monumenten-Lening van het Restauratiefonds is een laagrentende lening bedoeld voor de verduurzaming van rijksmonumenten. Met deze lening kunnen ook zonneboilers en zonnepanelen worden aangeschaft.

Samenvatting / schema

Schema subsidie zonnepanelen

afbeelding