default iconSubsidies en leningen voor verduurzaming en energiebesparing

Overzicht van subsidies en leningen.

Subsidies

Voor eigenaren van gebouwen in het aardbevingsgebied die al lang wachten op de beoordeling van het versterkingsprogramma van NCG kunnen in aanmerking komen voor een subsidie van € 17.000 voor het verbeteren én verduurzamen van de woning of het gebouw. Dit is een tegemoetkoming vanwege het lange wachten op de beoordeling.

Met het verbeteren van de woning of het gebouw kan achterstallig onderhoud worden opgelost, verduurzaamd en/of het wooncomfort worden verbeterd. De subsidie kan bijvoorbeeld worden gebruikt voor het verbouwen van de keuken of het kopen van zonnepanelen.

Dit geldt ook voor alle bijgebouwen, zoals een schuren. De verbeteringen zijn gericht op een duurzame verbetering van de woning of het gebouw. Investeringen aan je inboedel, zoals een nieuwe tv zijn niet subsidiabel. Een deel van de gemeente Groningen valt onder deze regeling.

Meer info op de website van SNN

Eigenaren van woningen in het aardbevingsgebied, maar die geen onderdeel van het versterkingsprogramma van Nationaal Coördinator Groningen (NCG) vormen én binnen een postcode waar de waardedalingsregeling van Instituut Mijnbouwschade (IMG) geldt, komen in aanmerking voor een subsidie van maximaal € 10.000 om de woning te verbeteren en verduurzamen, bijvoorbeeld met zonnepanelen. Een deel van de gemeente Groningen valt onder deze regeling.

Meer informatie op de website van SNN

Eigenaren van woningen die in het versterkingsprogramma van Nationaal Coördinator Groningen (NCG) zitten en een versterkingsadvies hebben met de oude inzichten, komen in aanmerking voor een subsidie van € 7.000 voor verduurzaming van de woning.

Dit geld kan gebruikt worden voor onder andere het aanschaffen van zonnepanelen, isolatiematerialen of HR++ glas. Ook deelname aan een lokaal energieproject is mogelijk. Een klein deel van de woningen in de gemeente Groningen valt onder deze regeling.

Meer info op de website van SNN

Woningeigenaren in het aardbevingsgebied met erkende bevingsschade van ten minste € 1.000 kunnen gebruikmaken van de subsidie waardevermeerderingsregeling om de woning duurzamer te maken. De subsidie bedraagt 100% van de subsidiabele kosten van maximaal € 4.000 subsidie per woning.

Deze is beschikbaar om bijvoorbeeld de vloer te isoleren of een zonneboiler of zonnepanelen te installeren. Ook als er gebruik maakt is van de stuwmeerregeling en niet eerder gebruik is gemaakt van de waardevermeerderingsregeling komt men in aanmerking voor deze subsidie.

Meer info op de website van SNN

Bedrijven kunnen gebruik maken van de EIA. Deze is ook van toepassing op de aanschaf van een nieuwe installatie en installatieonderdelen bij zonnepanelen.

De investeringskosten van energiebesparende bedrijfsmiddelen worden voor 45,5% van de fiscale winst afgeschreven. Op deze wijze hoeft men minder inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting te betalen.

Zonnepanelen vallen niet onder de MIA of de Vamil regeling.

Meer info op de website van RVO

Bedrijven komen in aanmerking voor een fiscaal voordeel bij investeringen in bedrijfsmiddelen voor de eigen onderneming. Hieronder vallen ook de kosten van verduurzamingsmaatregelen. Hierbij is maximaal 28% fiscaal voordeel of maximaal € 17.841 (in 2023) te behalen op de installatiekosten.

Meer info op de website van de Belastingdienst

Via de subsidieregeling Verduurzaming MKB kan het midden- en kleinbedrijf advies krijgen over verduurzaming. MKB-ondernemers die niet onder de Energiebesparingsplicht vallen, kunnen subsidie krijgen voor het laten opstellen van een professioneel advies door een energieadviseur.

Het subsidiebedrag voor het verduurzamingsadvies is minimaal € 400 en maximaal € 750. De maximale subsidie is € 2.500 per bedrijfspand.

De adviseur die mkb-bedrijven via de subsidieregeling kunnen inschakelen, zoekt per onderneming uit wat de beste manier is om energie te besparen en de CO₂-uitstoot te beperken van zowel het bedrijfspand als de bedrijfsvoering.

Het gaat daarbij niet alleen om zonnepanelen, maar ook om isolatie, zonneboilers, een warmtepomp of een combinatie daarvan. De Rijksoverheid vergoedt 80% van het advies en de ondersteuning; 20% is voor rekening van de ondernemers zelf.

Kijk voor de voorwaarden op de website van RVO.

SDE++ is bestemd voor alle bedrijven en instellingen die hernieuwbare energie produceren. Dat geldt voor zonne-energie, biomassa, water, wind en geothermie. Investeringen met de hoogste CO₂-reductie komen als eerste in aanmerking voor de subsidie. De subsidie kent een maximale looptijd van 15 (+1) jaar.

De subsidie wordt berekend door het verschil van kostprijs per eenheid hernieuwbare energie en de marktprijs voor fossiele energie en is de grootste subsidiebron van hernieuwbare energie in Nederland. De hoogte van de subsidie wordt jaarlijks bijgesteld.

De laatste stand van zaken vindt u op de website van RVO

Coöperatief georganiseerde groepen (bijvoorbeeld energiecoöperaties) en VvE’s kunnen subsidie krijgen voor de opwek van hernieuwbare energie. In het geval van zonnepanelen bij een VvE gaat het dan om het gezamenlijke dak van de VvE, voor energiecoöperaties voor een dak dat ter beschikking is gesteld door de dakeigenaar.

De subsidieregeling lijkt in methodiek op de SDE++ maar stelt een aantal extra voorwaarden. De subsidie kent een maximale looptijd van 15 (+1) jaar. De subsidie wordt berekend door het verschil van kostprijs per eenheid hernieuwbare energie en de marktprijs voor fossiele energie. Door de kleinere omvang is de kWh-vergoeding hoger dan bij de SDE++ en kan daarom in sommige gevallen gunstiger zijn.

De subsidieregeling wordt elk jaar in januari opengesteld tot het budget volledig toegekend is. De subsidietarieven en voorwaarden worden jaarlijks in november bekend en de verwachting is dat deze jaarlijks worden bijgesteld.

De belangrijkste voorwaarden:

  • Het project heeft een minimaal geïnstalleerd vermogen van 15 kW en een maximum van 500 kW.
  • De zonnestroominstallatie wordt aangesloten op een ‘zuivere terugleveraansluiting’ op het net (doorlaatwaarde bepaalt de hoogte van het subsidietarief).
  • Voor elke 5 kW geïnstalleerd vermogen moet er minimaal 1 deelnemend lid zijn.

Particulieren (woningeigenaren), scholen en zakelijke verbruikers kunnen ISDE aanvragen op het aanschaffen van zonneboiler, warmtepomp, isolatie- maatregelen, aansluiting van op een warmtenet en kleine windturbines.

Er is voor rechtspersonen (ook VOF, maatschap, stichting of vc) met een groter verbruik dan 50.000 kWh per jaar de mogelijkheid om vanuit de ISDE subsidie te ontvangen op de aanschaf van een zonnestroominstallatie. De subsidie bedraagt € 125 per kW geïnstalleerd vermogen.

De voornaamste voorwaarden:

  • Alleen van toepassing op een zonnestroominstallatie die aangesloten is op een kleinverbruiknetaansluiting van maximaal 3 x 80 ampère
  • De subsidie wordt alleen afgegeven op zonnestroominstallaties groter dan 15 kW en kleiner dan 100 kW - Aantoonbaar netto verbruik in het jaar voorafgaand van 50.000 kWh.
  • Mag niet gecombineerd worden met de EIA-regeling.

Meer informatie en aanvragen

Via de Specifieke uitkering ventilatie in scholen kunnen gemeenten subsidie aanvragen om het binnen- klimaat van bestaande schoolgebouwen te verbeteren. De kosten van ontwerp, bouwmateriaal, bouwmaterieel, gebouwgebonden installaties, projectmanagement en arbeid, inclusief kosten voor sloop en lood- en asbest- verwijdering, meegenomen mogen worden in het project.

Het moet gaan om een project voor het verbouwen van een bestaand schoolgebouw waarin in ieder geval noodzakelijke en energiezuinige maatregelen worden getroffen om het binnenklimaat te verbeteren. Het project kan dus ook groter zijn dan alleen het verbeteren van binnenklimaat’, aldus RVO.nl. Ook zonnepanelen zijn daarmee subsidiabel.

Daar is wel een belangrijke voorwaarde aan verbonden: de SUVIS-subsidie mag niet gestapeld worden met andere subsidieregelingen zoals de ISDE of SDE+(+). Gemeenten moeten de uitkering per project aanvragen. Een project betreft een of meerdere schoolgebouwen op dezelfde locatie. Het aantal aanvragen dat gemeenten kunnen indienen is onbeperkt. Maximaal 30% van de totale kosten zijn subsidiabel en de maximale toekenning bedraagt 1 miljoen euro per aanvraag.

Een bijdrage van 30% in de kosten zal gemeenten en school- besturen die nu nog onvoldoende middelen hebben volgens de Rijksoverheid handelingsperspectief geven. De overige 70% van de kosten zal tot stand komen door middel van cofinanciering vanuit de schoolbesturen.

Eigenaren van asbestdaken in de provincie Groningen kunnen in samenwerking met energiecoöperaties deelnemen aan de stimuleringsregeling SamenZONderAsbest.

De provincie Groningen stelt geld beschikbaar om asbestdaken te saneren en nieuwe daken van zonnepanelen te voorzien. De dakeigenaren laten daarbij op eigen kosten het asbest van hun dak halen. Een energiecoöperatie huurt vervolgens het dak met zonnepanelen voor 15 jaar.

De eigenaren van een asbestdak ontvangen 15 jaar lang inkomsten door de verhuur van het dak en kunnen de investering van de asbestsanering en renovatie van het dak voor een groot deel in 15 jaar terugverdienen. Na deze periode worden de zonnepanelen eigendom van de dakeigenaren.

Groene daken brengen natuur in de stad. Ze zorgen voor een buffer bij hevige regenval en trekken planten, beestjes en vogels aan. Verder werken ze energiebesparend door de warmte in de winter vast te houden en door verkoeling te geven in de zomer. Ook hebben groene daken een positief effect op onze gezondheid: ze zorgen namelijk voor minder fijnstof. Lees meer over subsidie voor de aanleg van een groen dak.

Wist u dat een groen dak goed te combineren is met zonnepanelen? Een groen dak heeft een koelend effect op zonnepanelen waardoor die beter presteren. Lees meer over financiële regelingen voor de aanschaf van zonnepanelen.

VvE’s met 100% eigenaren/bewoners komen in aanmerking voor diverse verduuurzamingsmaatregelen. Zonnepanelen worden niet gesubsidieerd.

Wat wel? Kijk op de website van RVO 

Bent u verhuurder en wilt u één of meer van uw bestaande huurwoningen verduurzamen? Kijk of u in aanmerking komt voor de Subsidieregeling Verduurzaming en Onderhoud Huurwoningen (SVOH). Met deze regeling krijgt u subsidie voor energiebesparende maatregelen om uw huurwoning(en) te verduurzamen.

Leningen

De gemeente wil een eerlijke energietransitie waarin iedereen mee kan doen. Daarom stelt de gemeente 3 verduurzamingsleningen beschikbaar voor particuliere eigenaar-bewoners die geen andere financieringsmogelijkheden hebben.

De leningen hebben financieel gunstige voorwaarden. Ze zijn zo ingericht dat (waar van toepassing) terugbetaling plaatsvindt naar draagkracht.

Lees meer over de verduurzamingsleningen van de gemeente Groningen

Fonds Nieuwe Doen verstrekt vanuit het Energiefonds leningen voor energiebesparing en hernieuwbare energieopwekking in de provincie Groningen. Denk hierbij aan ledverlichting, isolatie, zonnepanelen, coöperatieve projecten of verduurzamen van productieprocessen.

Leningen tussen € 5.000 en 2,5 miljoen euro kunnen tegen gunstige voorwaarden aangevraagd worden. Maximaal 50% van de investeringskosten kan geleend worden.

Met de VvE Energiebespaarlening kunnen particulieren VvE’s en scholen zonnepanelen financieren. Voorwaarde is wel dat dit gecombineerd wordt met minimaal één energiebesparende maatregel van de maatregelenlijst.

Met de verplichte extra maatregel (naast zonnepanelen) wordt gestimuleerd dat de energiebehoefte zo veel mogelijk omlaag gebracht wordt. Oftewel: eerst energie besparen en daarna hernieuwbare opwekken wat nodig is.

Particulieren en VvE’s mogen maximaal 75% van de lening aan zonnepanelen (en eventueel de thuis- batterij) besteden. Voor de andere maatregel(en) wordt minimaal 25% van het totale leenbedrag gebruikt.

Voorbeeld: een VvE leent € 100.000. Daarvan mag zij maximaal 75%, oftewel € 75.000 aan zonnepanelen besteden. De kosten voor de zonnepanelen zijn echter € 40.000 waardoor ze deze voor 100% kunnen financieren met de Energiebespaarlening. Het overige bedrag besteedt de VvE aan bijvoorbeeld dakisolatie. Voor scholen zijn de voorwaarden iets anders.

Vanuit het BNG Duurzaamheidsfonds kunnen VvE’s bedrijven, verenigingen, coöperaties en stichtingen energiebesparende maatregelen (waaronder zonnepanelen) gefinancierd worden. Leningen beginnen bij € 50.000 tot 2,5 miljoen euro.

Tot maximaal 80% van de financiering kan via de duurzaamheidslening verlopen. De overige 20% kan met eigen middelen of door middel van een subsidie wordt ingebracht. Het is niet mogelijk om de overige 20% met een andere lening aan te vullen.

Via de Svn verstrekt de gemeente Groningen een hypothecaire lening aan particulieren eigenaren, bedrijven en eigenaren van monumenten die gebruikt kan worden om een (onder)pand te verbouwen, te verbeteren (asbest verwijderen of fundering herstellen) of te verduurzamen.

Het minimumbedrag is € 2.500. Maximaal mag € 25.000 geleend worden met een aflossingsperiode van 10 jaar.

De Duurzame Monumenten-Lening van het Restauratiefonds is een laagrentende lening bedoeld voor de verduurzaming van rijksmonumenten. Met deze lening kunnen ook zonneboilers en zonnepanelen worden aangeschaft.