Subsidieregeling Basis- en Activiteitensubsidie zelforganisaties

Verenigingen/stichtingen die opgericht en bestuurd wordt door in Groningen aanwezige niet-westerse etnisch culturele gemeenschappen en die functioneren op basis van de inzet van vrijwilligers kunnen subsidie aanvragen bestaande uit een basisbedrag en een subsidie voor activiteiten als tegemoetkoming.

Hoe het werkt

De subsidieregeling bedoeld voor zelforganisaties

Onder een zelforganisatie verstaat de gemeente Groningen een rechtspersoon (vereniging of stichting) die opgericht en bestuurd wordt door de in Groningen aanwezige niet-westerse etnisch culturele gemeenschappen en die functioneert op basis van de inzet van vrijwilligers.

Aanvragen activiteitensubsidie

(Nieuwe) aanvragers kunnen in de Nadere regels subsidies gemeente Groningen, hoofdstuk 4 paragraaf 4.4 Migranten zien of ze in aanmerking komen voor subsidie.

U kunt de basissubsidie en activiteitensubsidie digitaal aanvragen. Hiervoor hebt u een inlogcode en een wachtwoord nodig. De inlogcode en het wachtwoord dient u te bewaren, deze hebt u nodig voor het indienen van nieuwe aanvragen.

Nieuwe aanvragen

Als uw organisatie voor het eerst subsidie aanvraagt moet u eerst contact opnemen met de afdeling Contractering Maatschappelijke Ontwikkeling (Contractering MO) van de gemeente Groningen.

Gemeente Groningen / afdeling Contractering MO
Kreupelstraat 1
9712 HW Groningen

050 367 61 81
Contactformulier

Postadres
Postbus 400
9700 AK Groningen

De gemeente vraagt u de volgende gegevens op te sturen:

 • een kopie van de statuten;
 • een uittreksel van de Kamer van Koophandel (met de bestuurssamenstelling);
 • een bankafschrift waar de naam van de instelling en het bankrekeningnummer (IBAN) op vermeld zijn.

Na ontvangst van de gegevens krijgt u van de afdeling Contractering MO binnen twee weken de inlogcode en het wachtwoord.

Als de statuten of de bestuurssamenstelling wijzigen, moet u dit direct doorgeven aan de Kamer van Koophandel en de afdeling Contractering MO. Bij wijziging van bankrekeningnummer (IBAN) of naam begunstigde een kopie bankafschrift opsturen aan de Gemeente Groningen.

Let op: zorg ervoor dat u alle gegevens voor het aanvragen van de subsidie bij de hand hebt. Het formulier is namelijk slechts 30 minuten beschikbaar.

Wat u moet weten

Een zelforganisatie aan wie een basissubsidie is verleend, is verplicht als gesprekspartner voor het college te fungeren over:

 1. algemene zaken die betrekking hebben op onderwerpen op het gebied van integratie;
 2. specifieke zaken die betrekking hebben op de achterban van de subsidie ontvangende zelforganisatie

Deze tekst is een samenvatting van de Nadere Regels Subsidies gemeente Groningen, hoofdstuk 4, paragraaf 4.4 Migranten

De volledige verordeningstekst staat in de Nadere Regels subsidies van de gemeente Groningen. Ook is de Algemene Subsidieverordening gemeente Groningen van toepassing.

Hoeveel bedraagt de basissubsidie?

Wij onderscheiden binnen de basissubsidie een drietal categorieën, gebaseerd op de bevolkingsomvang van etnisch culturele gemeenschappen, waarop een zelforganisatie zich richt. Deze categorieën zijn:

 • Categorie I
  Voor 50 tot 500 inwoners bedraagt de basissubsidie € 1.250,00
 • Categorie II
  Voor 500 tot 1.000 inwoners bedraagt de basissubsidie € 2.500,00
 • Categorie III
  Voor meer dan 1.000 inwoners bedraagt de basissubsidie € 5.000,00

De teldatum voor de bevolkingsomvang is 1 januari van het jaar voorafgaand aan het subsidiejaar

Bij deze indeling hanteren wij een ondergrens van 50 inwoners. Daarnaast kunnen er per etnische minderheid maximaal twee zelforganisaties van een basissubsidie gebruik maken (met ingang van 2010).

Indieningtermijn Basissubsidieaanvraag

De Basissubsidieaanvraag dient uiterlijk 1 oktober in het jaar voorafgaand aan het subsidiejaar te zijn ingediend. De aanvraag voor de basissubsidie 2018 moet dus vóór 1 oktober 2017 binnen zijn. Aanvragen die na deze datum worden ingediend, worden niet meer in behandeling genomen.

Activiteitensubsidie

Wij verlenen een subsidie uit het activiteitenbudget aan een zelforganisatie of een maatschappelijke organisatie, als de activiteit voldoet aan de volgende voorwaarden:

1) De activiteit moet zich richten op één of meerdere van de volgende doelen:

 • Integratie: het vergroten van de persoonlijk en maatschappelijke zelfredzaamheid van migranten
 • Emancipatie: het streven naar gelijke kansen en eerlijke maatschappelijke verhoudingen voor vrouwen en mannen afkomstig uit etnische minderheden
 • Dialoog: het vergroten van het wederzijds begrip tussen migranten en andere inwoners.

2) De activiteit komt aantoonbaar tot stand in samenwerking met en heeft betrekking op:

 • één of meer Groninger zelforganisaties of
 • één of meer etnisch culturele gemeenschappen uit de stad Groningen.

3) De activiteit waarvoor activiteitensubsidie wordt gevraagd dient aanvullend te zijn op het activiteitenaanbod op het bestaande activiteitenaanbod van lokale maatschappelijke voorzieningen

Een subsidie uit dit fonds kan gedurende het hele jaar worden aangevraagd tot 8 weken voor aanvang van de activiteit. Wij hanteren hierbij het principe Op = Op.

Een aanvrager kan voor dezelfde activiteit maximaal drie jaar gebruik maken van een subsidie uit dit fonds. Op deze manier kan een aanvrager geen aanspraak maken op een structurele subsidie voor deze activiteit en stimuleert het een aanvrager om de activiteit, na maximaal drie jaar, zonder steun van de gemeente te blijven aanbieden. Een activiteit dient algemeen toegankelijk te zijn en mag zich niet primair richten op ontmoeting, ontspanning, politiek, religie of levensbeschouwing.

Opmerkingen

U kunt tegelijk met de basissubsidie ook een subsidie voor activiteiten aanvragen. Dit kan met hetzelfde formulier.

De consulenten van de MJD (Maatschappelijke Juridische Dienstverlening) kunnen u helpen bij het invullen van het digitale formulier.

Binnen 8 weken na de datum waarop de aanvraag uiterlijk binnen moet zijn, ontvangt u schriftelijk het subsidiebesluit en tegelijk bericht op welk subsidiebedrag u maximaal kunt rekenen. Subsidiebedragen tot € 5000,00 worden in een keer uitbetaald.