Subsidieregeling Basis- en Activiteitensubsidie zelforganisaties

Verenigingen/stichtingen die opgericht en bestuurd worden door in Groningen aanwezige niet-westerse etnisch culturele gemeenschappen en die functioneren op basis van de inzet van vrijwilligers, kunnen subsidie aanvragen. Die bestaat uit een basisbedrag en een subsidie voor activiteiten als tegemoetkoming.

Hoe het werkt

De subsidieregeling bedoeld voor zelforganisaties

Onder een zelforganisatie verstaat de gemeente Groningen een rechtspersoon (vereniging of stichting) die opgericht en bestuurd wordt door de in Groningen aanwezige niet-westerse etnisch culturele gemeenschappen en die functioneert op basis van de inzet van vrijwilligers. En die statutair gevestigd is in de gemeente Groningen en ingeschreven staat bij de Kamer van Koophandel in Groningen.

Aanvragen activiteitensubsidie

(Nieuwe) aanvragers kunnen in de nadere regels subsidies gemeente Groningenexterne-link-icoon (hoofdstuk 4 paragraaf 4.4 Migranten) zien of ze in aanmerking komen voor subsidie.

Aanvraagformulier

U kunt de basissubsidie en activiteitensubsidie aanvragen via het aanvraagformulier dat u hebt ontvangen. Als u het aanvraagformulier niet hebt ontvangen, dan kunt u dit opvragen via ons contactformulierexterne-link-icoon.

Verenigingen of stichtingen die voor de eerste keer subsidie willen aanvragen

Moeten eerst de volgende gegevens opsturen via ons contactformulierexterne-link-icoon.

 • Een kopie van de statuten.
 • Een uittreksel van de Kamer van Koophandel (met de bestuurssamenstelling).
 • Een (kopie van) een bankafschrift waar de naam van de instelling en het bankrekeningnummer (IBAN) op vermeld zijn.

Als de statuten of de bestuurssamenstelling wijzigen, moet u dit direct doorgeven aan de Kamer van Koophandel en de afdeling Contractering MO.

Bij wijziging van bankrekeningnummer (IBAN) of naam begunstigde een kopie bankafschrift opsturen via ons contactformulierexterne-link-icoon.

Wat u moet weten

Een zelforganisatie aan wie een basissubsidie is verleend, is verplicht als gesprekspartner voor het college te fungeren over:

 1. Algemene zaken die betrekking hebben op onderwerpen op het gebied van integratie.
 2. Specifieke zaken die betrekking hebben op de achterban van de subsidie ontvangende zelforganisatie.

Deze tekst is een samenvatting van de Nadere Regels Subsidies gemeente Groningen (hoofdstuk 4, paragraaf 4.4 Migranten).

De volledige verordeningstekst staat in de Nadere Regels subsidies van de gemeente Groningenexterne-link-icoon. Ook is de Algemene Subsidieverordening gemeente Groningenexterne-link-icoon van toepassing.

Hoeveel bedraagt de basissubsidie?

De basissubsidie bedraagt per zelforganisatie maximaal €1.250, onder de voorwaarde dat maximaal twee zodanige organisaties per etnische groepering uit een niet-westers land voor de basissubsidie in aanmerking kunnen komen.

Indieningtermijn Basissubsidieaanvraag

De aanvraag moet uiterlijk 1 oktober in het jaar voorafgaand aan het subsidiejaar zijn ingediend. De aanvraag voor de basissubsidie 2024 kunt u dus niet meer aanvragen.

Activiteitensubsidie

Wij verlenen een subsidie uit het activiteitenbudget aan een zelforganisatie of een maatschappelijke organisatie, als de activiteit voldoet aan de volgende voorwaarden:

 1. De activiteit moet zich richten op één of meerdere van de volgende doelen:
  • Integratie: het vergroten van de persoonlijk en maatschappelijke zelfredzaamheid van migranten.
  • Emancipatie: het streven naar gelijke kansen en eerlijke maatschappelijke verhoudingen voor vrouwen en mannen afkomstig uit etnische minderheden.
  • Dialoog: het vergroten van het wederzijds begrip tussen migranten en andere inwoners.
 2. De activiteit komt aantoonbaar tot stand in samenwerking met en heeft betrekking op:
  • één of meer Groninger zelforganisaties of
  • één of meer etnisch culturele gemeenschappen uit de stad Groningen.
 3. De activiteit waarvoor activiteitensubsidie wordt gevraagd moet aanvullend zijn op het activiteitenaanbod op het bestaande activiteitenaanbod van lokale maatschappelijke voorzieningen

Een subsidie uit dit fonds kan gedurende het hele jaar worden aangevraagd tot 8 weken voor aanvang van de activiteit. Wij hanteren hierbij het principe Op = Op.

Het college weigert aanvragen voor subsidie op het gebied van ontspanning, ontmoeting in eigen kring, politiek, cultuur, sport, religie of levensbeschouwing. De aanvullende weigeringsgronden en bepalingen/verplichtingen kunt u zien in de
Nadere Regels subsidies van de gemeente Groningenexterne-link-icoon.

Opmerkingen

De consulenten van Link050externe-link-icoon kunnen u helpen bij deze aanvraag.

Binnen 8 weken na de datum waarop de aanvraag uiterlijk binnen moet zijn, ontvangt u schriftelijk het subsidiebesluit en tegelijk bericht op welk subsidiebedrag u maximaal kunt rekenen. Subsidiebedragen tot € 5000 worden in één keer uitbetaald.

Contact

Als uw organisatie voor het eerst subsidie aanvraagt moet u eerst contact opnemen met de afdeling Contractering Maatschappelijke Ontwikkeling (Contractering MO) van de gemeente Groningen.

Gemeente Groningen
Contractering MO
050 367 83 30
Contactformulierexterne-link-icoon