Subsidieregeling Basis- en Activiteitensubsidie zelforganisaties

Verenigingen/stichtingen die opgericht en bestuurd worden door in Groningen aanwezige niet-westerse etnisch culturele gemeenschappen en die functioneren op basis van de inzet van vrijwilligers, kunnen subsidie aanvragen. Die bestaat uit een basisbedrag en een subsidie voor activiteiten als tegemoetkoming.

Hoe het werkt

De subsidieregeling bedoeld voor zelforganisaties

Onder een zelforganisatie verstaat de gemeente Groningen een rechtspersoon (vereniging of stichting) die opgericht en bestuurd wordt door de in Groningen aanwezige niet-westerse etnisch culturele gemeenschappen en die functioneert op basis van de inzet van vrijwilligers. En die statutair gevestigd is in de gemeente Groningen en ingeschreven staat bij de Kamer van Koophandel in Groningen.

Aanvragen activiteitensubsidie

(Nieuwe) aanvragers kunnen in de Nadere regels subsidies gemeente Groningen, hoofdstuk 4 paragraaf 4.4 Migranten zien of ze in aanmerking komen voor subsidie.

U kunt de basissubsidie en activiteitensubsidie aanvragen via het aanvraagformulier dat u hebt ontvangen. Mocht u het aanvraagformulier niet hebben ontvangen kunt u dit opvragen via ons contactformulier.

Verenigingen of stichtingen die voor de eerste keer subsidie willen aanvragen, moeten eerst de volgende gegevens opsturen via ons contactformulier.

 • een kopie van de statuten
 • een uittreksel van de Kamer van Koophandel (met de bestuurssamenstelling)
 • een (kopie van) een bankafschrift waar de naam van de instelling en het bankrekeningnummer (IBAN) op vermeld zijn

Als de statuten of de bestuurssamenstelling wijzigen, moet u dit direct doorgeven aan de Kamer van Koophandel en de afdeling Contractering MO. Bij wijziging van bankrekeningnummer (IBAN) of naam begunstigde een kopie bankafschrift opsturen via ons contactformulier.

Wat u moet weten

Een zelforganisatie aan wie een basissubsidie is verleend, is verplicht als gesprekspartner voor het college te fungeren over:

 1. algemene zaken die betrekking hebben op onderwerpen op het gebied van integratie;
 2. specifieke zaken die betrekking hebben op de achterban van de subsidie ontvangende zelforganisatie

Deze tekst is een samenvatting van de Nadere Regels Subsidies gemeente Groningen, hoofdstuk 4, paragraaf 4.4 Migranten

De volledige verordeningstekst staat in de Nadere Regels subsidies van de gemeente Groningen. Ook is de Algemene Subsidieverordening gemeente Groningen van toepassing.

Hoeveel bedraagt de basissubsidie?

De basissubsidie bedraagt per zelforganisatie maximaal €1.250,00, onder de voorwaarde dat maximaal twee zodanige organisaties per etnische groepering uit een niet-westers land voor de basissubsidie in aanmerking kunnen komen.

Indieningtermijn Basissubsidieaanvraag

De Basissubsidieaanvraag moet uiterlijk 1 oktober in het jaar voorafgaand aan het subsidiejaar zijn ingediend. De aanvraag voor de basissubsidie 2022 moet dus vóór 1 oktober 2021 binnen zijn. Let op: Aanvragen die na deze datum worden ingediend, worden niet meer in behandeling genomen.

Activiteitensubsidie

Wij verlenen een subsidie uit het activiteitenbudget aan een zelforganisatie of een maatschappelijke organisatie, als de activiteit voldoet aan de volgende voorwaarden:

 1. De activiteit moet zich richten op één of meerdere van de volgende doelen:
  • Integratie: het vergroten van de persoonlijk en maatschappelijke zelfredzaamheid van migranten
  • Emancipatie: het streven naar gelijke kansen en eerlijke maatschappelijke verhoudingen voor vrouwen en mannen afkomstig uit etnische minderheden
  • Dialoog: het vergroten van het wederzijds begrip tussen migranten en andere inwoners.
 2. De activiteit komt aantoonbaar tot stand in samenwerking met en heeft betrekking op:
  • één of meer Groninger zelforganisaties of
  • één of meer etnisch culturele gemeenschappen uit de stad Groningen.
 3. De activiteit waarvoor activiteitensubsidie wordt gevraagd moet aanvullend zijn op het activiteitenaanbod op het bestaande activiteitenaanbod van lokale maatschappelijke voorzieningen

Een subsidie uit dit fonds kan gedurende het hele jaar worden aangevraagd tot 8 weken voor aanvang van de activiteit. Wij hanteren hierbij het principe Op = Op.

Het college weigert aanvragen voor subsidie op het gebied van ontspanning, ontmoeting in eigen kring, politiek, cultuur, sport, religie of levensbeschouwing. De aanvullende weigeringsgronden en bepalingen/verplichtingen kunt u zien in de
Nadere Regels subsidies van de gemeente Groningen.

Opmerkingen

De consulenten van Link050 kunnen u helpen bij deze aanvraag.
Binnen 8 weken na de datum waarop de aanvraag uiterlijk binnen moet zijn, ontvangt u schriftelijk het subsidiebesluit en tegelijk bericht op welk subsidiebedrag u maximaal kunt rekenen. Subsidiebedragen tot € 5000,00 worden in een keer uitbetaald.

Contact

Als uw organisatie voor het eerst subsidie aanvraagt moet u eerst contact opnemen met de afdeling Contractering Maatschappelijke Ontwikkeling (Contractering MO) van de gemeente Groningen.

Gemeente Groningen / afdeling Contractering MO
050 367 83 30
Contactformulier