Stadshavens

Langs het Eemskanaal verrijst de komende jaren een nieuw stadsdeel aan het water: Stadshavens. Het wordt een wijk voor iedereen, met koopwoningen, (sociale) huurwoningen en bedrijfsruimten die duurzaam en aardgasvrij worden gebouwd. Ook is er veel aandacht voor groen en de openbare ruimte.

Stadshavens wordt een levendige, hoogstedelijke wijk aan het water. Voor alle typen inwoners en alle beurzen komen er woningen, zowel koop als (sociale) huur. Ze worden duurzaam en aardgasvrij gebouwd. Historische gebouwen zoals de EMG-silo, de zakkenloods en de Cova-schoorsteen gaan samen met moderne, hoogstedelijke architectuur. Ook wordt Stadshavens een autoluw en groen gebied. De ontwikkelende partijen willen investeren in wegen, fiets- en wandelpaden, kades en extra pleinen als ontmoetingsruimte. Het Damsterdiep krijgt een groene uitstraling. Op het terrein van de zandoverslag komt een havenpark.

Eemskanaalzone

De plannen voor Stadshavens komen voort uit de omgevingsvisie Next City en de ontwikkelstrategie Eemskanaalzone, Stad aan het water uit 2018. Om de groei van de stad Groningen ruimte te geven, wil het college de Eemskanaalzone ontwikkelen voor wonen, werken en ondernemen. Het doel: een gezond, aantrekkelijk stadsdeel dat Groningen weer met recht een stad aan het water maakt.

Het eerste gebied dat we concreet gaan ontwikkelen, is de noordzijde van het Eemskanaal. Voor de gezamenlijke ontwikkeling van 2400 woningen in dit gebied hebben de gemeente Groningen, de ontwikkelaars VanWonen, VolkerWessels Vastgoed en BPD, en de corporaties Lefier en Nijestee een akkoord gesloten. De 2400 woningen komen in het gebied tussen het Eemskanaal, Balkgat, Damsterdiep en de jachthaven, in het oosten van de stad Groningen.

Ook worden er plannen gemaakt voor de locaties van de bereden politie en de brandweer aan de Sontweg en de locatie van Certe Huisartsenlaboratorium aan het Damsterdiep. Samen vormen zij deelgebied 1 van de Eemskanaalzone, in het oosten van de stad Groningen. In totaal gaat het om 3300 nieuwe woningen in dit gebied.

Artistieke impressie van Eemskanaal Stadshavens

Start milieuonderzoeken Stadshavens

Van 11 februari t/m 24 maart 2021 ligt de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) voor Stadshavens ter inzage. In deze notitie staat hoe we de Milieueffectrapportage (m.e.r.) willen uitvoeren en wat we gaan onderzoeken. In het MER onderzoeken we wat de milieueffecten zijn van de nieuwe wijk. Een MER voor Stadshavens is verplicht, omdat er uiteindelijk ruim 3.000 woningen komen en deze woningen worden verwarmd met een WKO-systeem voor de warmte-koude-opslag in de grond.

Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD)

De Notitie Reikwijdte en Detailniveau is de eerste stap in de te doorlopen m.e.r.-procedure. In de NRD wordt uitgelegd hoe we het onderzoek naar de milieueffecten willen aanpakken. ‘Reikwijdte’ staat voor de onderwerpen die het MER moet gaan beschrijven: welke alternatieven en varianten worden onderzocht en welke (milieu)aspecten zijn relevant. Het ‘detailniveau’ gaat over de diepgang: hoe uitgebreid en op welk schaalniveau vindt het onderzoek plaats.

•    Notitie Reikwijdte en Detailniveau Stadshavens (pdf 4,4 MB) 
•    Voortoets in het kader van de Wet natuurbescherming (pdf 4,4 MB)
•    Verkeerscijfers Stadshavens (pdf 7,6 MB)
•    Brief van B&W aan de gemeenteraad bij NRD Stadshavens (pdf 150 kB)

Reageren

T/m woensdag 24 maart 2021 kunt u een zienswijze digitaal indienen over de NRD.

U kunt ons uw zienswijze ook per post sturen. Het adres is: 

Directie Stadsontwikkeling
Ruimtelijke Ontwikkeling & Uitvoering
Postbus 7081
9701 JB Groningen

Wilt u in uw brief duidelijk aangeven dat u een reactie geeft op de NRD Stadshavens?

Daarnaast bieden we u de mogelijkheid voor een telefonisch overleg of een telefonische toelichting. Hiervoor kunt u een afspraak maken. Daarbij kunt u ook aangeven of u op een andere wijze het gesprek wilt voeren, bijvoorbeeld via Whatsapp (beeld) of MS Teams (beeld).

Vervolg

We hebben de Commissie voor de milieueffectrapportage ook om advies gevraagd over de inhoud van de NRD. Dit is een onafhankelijk adviesorgaan dat landelijk adviseert over alle milieueffectrapportages. Ook andere wettelijke adviseurs (zoals bijvoorbeeld waterschap en provincie) zijn gevraagd een advies over de NRD uit te brengen.
Na sluiting van de reactietermijn bekijken we alle binnengekomen zienswijzen en adviezen zorgvuldig. Deze worden betrokken bij de opstelling van het milieueffectrapport en de verdere ontwikkeling van het omgevingsplan voor Stadshavens. 

Planning en inspraak

Voordat de bouw van Stadshavens kan beginnen, moet nog een groot aantal stappen worden gezet. Omwonenden, huidige huurders, belangenorganisaties en andere geïnteresseerden betrekken we daar telkens bij.

 • In september 2020 hebben we alle omwonenden, huidige huurders, belangenorganisaties en andere betrokkenen geïnformeerd over het Akkoord op Hoofdlijnen en de eerste contouren van het plan. We hebben onder andere een huis-aan-huiskrant in de omgeving verspreid en informatiebijeenkomsten georganiseerd. Ook richten we een klankbordgroep op, met daarin ook vertegenwoordigers van bewoners.
 • In de tweede helft van 2020 wordt het Akkoord op hoofdlijnen uitgewerkt tot een Samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente en de betrokken ontwikkelaars en corporaties. Deze overeenkomst moet het college van burgemeester en wethouders goedkeuren. Dat gebeurt naar verwachting in het eerste kwartaal van 2021.
 • In het eerste kwartaal van 2021 stellen we ook de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) op. Hierin beschrijven we hoe we het Milieueffectrapport (MER) gaan maken en wat we gaan onderzoeken. In het MER onderzoeken we wat de milieueffecten zijn van de nieuwe wijk. De NRD leggen we ter inzage voor reactie.
 • Hierna kan ook de procedure starten voor het bestemmingsplan. Hierbij hoort een uitgebreid communicatie- en inspraakproces.
 • Wanneer het MER en het bestemmingsplan zijn vastgesteld, maken we steeds voor een stukje van Stadshavens een uitgewerkt plan. In dat deelplan komt te staan hoe dat deel eruit komt te zien. De omgeving wordt daarin meegenomen. Daarna kan de bouw beginnen. Dat zal op z’n vroegst in 2023 zijn als de planologische procedures voorspoedig voorlopen. Voorbereidende werkzaamheden kunnen al wel eerder starten mits ze passen binnen het huidige bestemmingsplan.

Bekijk de infographic van de planning. Klik op de afbeelding voor een grotere weergave.

Tijdlijn Stadshavens

Archeologisch onderzoek

Voordat de schep de grond in kan, moeten we verschillende onderzoeken doen. Eén daarvan is een archeologisch veldonderzoek. Dat voert RAAP Archeologisch Adviesbureau uit Drachten voor ons uit. Zij doen een inventariserend veldonderzoek waarvoor ze met handboren de grond in gaan. Doel hiervan is een beter beeld te krijgen op de aanwezigheid van archeologische waarden in de bodem. Volgens de huidige planning loopt het onderzoek van week 3 t/m week 8 (vanaf 18 januari tot eind februari 2021). Pandeigenaren, bewoners en huurders zijn geïnformeerd. 

Onderhoudswerkzaamheden aan de kade

Half maart 2021 vindt groot onderhoud plaats aan kade langs het Eemskanaal. Het gaat om de kade aan de noordzijde tussen de Oosterhavenbrug en de Praxis. Dit zijn reguliere werkzaamheden. Ze staan los van uiteindelijke inrichting van Stadshavens.  

Meer informatie

Afbeeldingen

Klik op afbeelding voor een grotere weergave. U ziet opeenvolgend:

 • Artist impression van de fietsbrug
 • Artist impression vanaf het water
 • Artist impression van het havenpark
 • Artist impression vanaf het Damsterdiep
 • Infographic van de planning
 • Kaart van het plangebied

Artistieke impressie waterfront StadshavensArtistieke impressie van Eemskanaal StadshavensArtistieke impressie van een park StadshavensArtistieke impressie van Damsterdiep StadshavensTijdlijn StadshavensPlankaart met tekstinzetjes Stadshavens