build-reside iconStadshavens

Langs het Eemskanaal verrijst de komende jaren een nieuw stadsdeel aan het water: Stadshavens. Het wordt een wijk voor iedereen, met koopwoningen, (sociale) huurwoningen en bedrijfsruimten die duurzaam en aardgasvrij worden gebouwd. Ook is er veel aandacht voor groen en de openbare ruimte.

Over Stadshavens

Stadshavens wordt een levendige, hoogstedelijke wijk aan het water. Voor alle typen inwoners en alle beurzen komen er woningen, zowel koop als (sociale) huur. Ze worden duurzaam en aardgasvrij gebouwd. Historische gebouwen zoals de EMG-silo, de zakkenloods en de Cova-schoorsteen gaan samen met moderne, hoogstedelijke architectuur.

Ook wordt Stadshavens een autoluw en groen gebied. De ontwikkelende partijen willen investeren in wegen, fiets- en wandelpaden, kades en extra pleinen als ontmoetingsruimte. Het Damsterdiep krijgt een groene uitstraling. Op het terrein van de zandoverslag komt een havenpark.

Eemskanaalzone

De plannen voor Stadshavens komen voort uit de omgevingsvisie Levende Ruimte en de ontwikkelstrategie Eemskanaalzone, Stad aan het water uit 2018. Om de groei van de stad Groningen ruimte te geven, wil het college de Eemskanaalzone ontwikkelen voor wonen, werken en ondernemen. Het doel: een gezond, aantrekkelijk stadsdeel dat Groningen weer met recht een stad aan het water maakt.

Het eerste gebied dat we concreet gaan ontwikkelen, is de noordzijde van het Eemskanaal, tussen het Eemskanaal, Balkgat, Damsterdiep en de jachthaven. De gemeente Groningen, de ontwikkelaars VanWonen, VolkerWessels Vastgoed en BPD, en de corporaties Lefier en Nijestee hebben een samenwerkingsovereenkomst getekend voor de gezamenlijke ontwikkeling van 2400 woningen en 30.000 m2 commerciële en maatschappelijke bedrijfsruimte in dit gebied. Van de te bouwen huizen worden er 360 sociale huurwoningen en 240 middenhuurwoningen.

Ook worden er plannen gemaakt voor de locaties van de bereden politie en de brandweer aan de Sontweg en de locatie van Certe Huisartsenlaboratorium aan het Damsterdiep. Samen vormen zij deelgebied 1 van de Eemskanaalzone, in het oosten van de stad Groningen. In totaal gaat het om 3300 nieuwe woningen in dit gebied.

Eemskanaal Stadshavens

Impressie vanaf het water

Voor de ontwikkeling van Stadshavens is een aparte organisatie ingericht. Hebt u vragen over Stadshavens? Dan kunt u mailen naar info@stadhavens.nl of bellen met 050 700 1924.

Aan het Damsterdiep komt het informatiecentrum. Vanaf januari 2023 zijn bewoners en potentiële kopers van harte welkom voor informatie en vragen.

Milieuonderzoeken Stadshavens

De eerste stap in de milieuonderzoeken voor Stadshavens is begin 2021 gezet: de gemeente heeft een Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) voor Stadshavens opgesteld. In deze notitie staat hoe we de Milieueffectrapportage (m.e.r.) willen uitvoeren en wat we gaan onderzoeken. In het MER onderzoeken we wat de milieueffecten zijn van de nieuwe wijk.

Een MER voor Stadshavens is verplicht, omdat er uiteindelijk ruim 3.000 woningen komen en deze woningen worden verwarmd met een WKO-systeem voor de warmte-koude-opslag in de grond.

Vervolg

De NRD voor Stadshavens lag van 11 februari t/m 24 maart 2021 ter inzage. Alle binnengekomen zienswijzen en adviezen hebben we zorgvuldig bekeken. Ook wettelijke adviseurs (zoals bijvoorbeeld waterschap en provincie) zijn gevraagd een advies over de NRD uit te brengen. Op ons verzoek heeft de Commissie voor de milieueffectrapportage eveneens advies uitgebracht. Dit is een onafhankelijk adviesorgaan dat landelijk adviseert over alle milieueffectrapportages. Lees het advies op de website van de Commissie voor de milieueffectrapportage.

De zienswijzen worden betrokken bij de opstelling van het milieueffectrapport en de verdere ontwikkeling van het omgevingsplan (nieuwe vorm bestemmingsplan) voor Stadshavens.

Planning en inspraak

Voordat de bouw van Stadshavens kan beginnen, moet nog een groot aantal stappen worden gezet. Omwonenden, huidige huurders, belangenorganisaties en andere geïnteresseerden betrekken we daar telkens bij.

  • In september 2020 hebben de gemeente Groningen, ontwikkelaars VanWonen, VolkerWessels Vastgoed en BPD, en de corporaties Nijestee en Lefier een Akkoord op Hoofdlijnen gesloten over de ontwikkeling van Stadshavens. Daarover hebben we alle omwonenden, huidige huurders, belangenorganisaties en andere betrokkenen geïnformeerd. We hebben onder andere een huis-aan-huiskrant (pdf 547 kB) in de omgeving verspreid, met daarin de eerste contouren van het plan. Ook waren er informatiebijeenkomsten voor bewoners en belangstellenden. Daarnaast is een klankbordgroep opgericht, met daarin ook vertegenwoordigers van bewoners.
  • In het eerste kwartaal van 2021 hebben we de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) opgesteld. Hierin staat hoe we het Milieueffectrapport (MER) maken en wat we onderzoeken. In het MER onderzoeken we wat de milieueffecten zijn van de nieuwe wijk.
  • Het Akkoord op Hoofdlijnen is uitgewerkt tot een Samenwerkingsovereenkomst Stadshavens tussen de gemeente en de betrokken ontwikkelaars en corporaties.
  • Volgens de huidige planning starten in de winter van 2022/2023 de planologische procedures voor het omgevingsplan en het Milieueffectrapport (MER). Hierover worden omwonenden, bedrijven en andere betrokkenen uitgebreid geïnformeerd en krijgen zij de mogelijkheid om te reageren.
  • Wanneer het MER en het omgevingsplan zijn vastgesteld, maken we steeds voor een stukje van Stadshavens een uitgewerkt plan. In dat deelplan komt te staan hoe dat deel eruit komt te zien. De omgeving wordt daarin meegenomen.
  • Daarna kan de bouw beginnen. Dat zal op z’n vroegst in 2024 zijn als de planologische procedures voorspoedig voorlopen. Voorbereidende werkzaamheden kunnen al wel eerder starten mits ze passen binnen het huidige bestemmingsplan. Stadshavens wordt in fases, van west naar oost ontwikkeld.

Meer informatie