Sanering vuilstort Woltersum

De provincie en gemeente Groningen gaan de voormalige vuilstort in Woltersum saneren.

Inleiding

Op deze stortplaats aan de Bouwerschapweg ligt chemisch afval van het bedrijf AKU, de voorloper van Akzo Nobel. Het stortmateriaal leidde tot bodemverontreiniging. De gemeente werkt aan een saneringsplan, met daarin aandacht voor de veiligheid voor omwonenden en voor het verkeer tijdens de sanering. Het afgraven van de stortplaats en het afvoeren van het chemisch afval vindt op z’n vroegst plaats in 2020. 

Aan de Bouwerschapweg bij Woltersum ligt een voormalig openluchtzwembad. Vanaf medio jaren zestig is deze gebruikt als stortplaats, met vergunning, voor met name huisvuil en later ook bedrijfsafval, inclusief wat we nu chemisch afval noemen. Begin jaren tachtig heeft de provincie Groningen een sanering uitgevoerd. Hierbij is een waterdichte afdeklaag en een drainagesysteem aangebracht. De provincie heeft sindsdien de stortplaats, het drainwater en het grondwater rondom de vuilstort gecontroleerd.

Er is aangetoond dat er stoffen uit de stort lekken (via het grondwater). Daarom is in 2017 besloten om de aanpak van de stort te heroverwegen. Begin 2018 is onderzoek in de vuilstort zelf uitgevoerd om te bepalen wat er precies in de stort zit en hoe dit kan worden verwerkt. Ook zijn de maatschappelijke gevolgen van de stortplaats in beeld gebracht via een maatschappelijke kosten-batenanalyse.

Op 12 juni 2018 maakten de besturen van de provincie Groningen, de gemeente Groningen en de gemeente Ten Boer bekend dat ze de voormalige vuilstort volledig willen saneren. Het gaat om ruim 20 duizend ton verontreinigd bodem- en stortmateriaal. De gemeenteraden van Groningen en Ten Boer en Gedeputeerde Staten van Provincie Groningen zijn in 2018 akkoord gegaan. De kosten worden geraamd op circa 7,8 miljoen euro.

Voorbereiding sanering

Voor de sanering kan starten, moet er veel worden voorbereid:

 • Saneringsplan opstellen, inclusief een omgevingsplan Gezond & Veilig is randvoorwaarde voor de sanering:
  • Geen risico’s voor de gezondheid van omwonenden en saneerders.
  • Minimale veiligheidsrisico’s van en voor de omgeving o.a. door het werkverkeer.
  • Onafhankelijk toezicht op de naleving van de plannen.
 • Afzetlocatie regelen voor de inhoud van de stortplaats.
 • Locatie aankopen door de gemeente Groningen (afgerond).
 • Communicatie met omwonenden.
 • Aanbesteding van de saneringswerkzaamheden.
 • Vervolg: wat doen we met de locatie als de stort is opgeruimd?

De sanering start volgens de planning in 2020. De werkzaamheden duren naar verwachting ongeveer 4 tot 6 maanden - dit is vooral afhankelijk van de randvoorwaarde Gezond en Veilig.

Inloopbijeenkomsten sanering stort Woltersum

Op 1 en 8 oktober hield de gemeente inloopbijeenkomsten. De mogelijke routes waarlangs het stortafval kan worden afgevoerd waren daar te zien. Bewoners en andere betrokkenen konden er hun voorkeur, zorgen en ideeën delen. Ook konden ze zich laten informeren over de voorbereiding van de sanering. Bekijk de informatiepanelen (pdf 2,3 MB) van deze bijeenkomsten.

Vooronderzoeken

Ter voorbereiding op de sanering laat de gemeente vooronderzoeken doen.

Ecologisch onderzoek

Veldonderzoek bij de voormalige vuilstort. Doel van dit onderzoek is bepalen of er wettelijk beschermde planten- en dierensoorten leven rond de stort, waarmee we rekening moeten houden bij de sanering. Het veldonderzoek richt zich met name op beschermde amfibieën in de sloten rond de stort, zoals de poelkikker en mogelijk de heikikker. Uitslag: er zijn geen wettelijk beschermde amfibieën aangetroffen.

Onderzoek grondwater in stort

Aanvullende onderzoeken in en om de stortplaats. Via de bestaande  peilbuizen wordt gemeten hoeveel grondwater er in de stort zit. Het doel is om te bepalen wat de beste methode is om dit water te reinigen bij de sanering. Daarnaast meten de onderzoekers of en zo ja hoe vervuild de slootbermen bij de stort zijn. Een eventuele verontreiniging in de bermen wordt tijdens de sanering ook weggehaald. De onderzoeken worden uitgevoerd door ingenieursbureau Tauw. De Bouwerschapweg blijft open voor verkeer.

Resultaten onderzoeken

Meer informatie

Contact

Stel uw vraag via het contactformulier.