Sanering vuilstort Woltersum

De provincie en gemeente Groningen gaan de voormalige vuilstort in Woltersum saneren.

Inleiding

Op deze stortplaats aan de Bouwerschapweg ligt gevaarlijk afval van het bedrijf AKU, de voorloper van Akzo Nobel. Het stortmateriaal leidde tot bodemverontreiniging. De gemeente heeft een saneringsplan opgesteld, met daarin aandacht voor de veiligheid voor omwonenden en voor het verkeer tijdens de sanering. Het afgraven van de stortplaats en het afvoeren van het afval start volgens planning in oktober 2020. 

Aan de Bouwerschapweg bij Woltersum ligt een voormalig openluchtzwembad. Vanaf medio jaren zestig is deze gebruikt als stortplaats, met vergunning, voor met name huisvuil en later ook bedrijfsafval, inclusief wat we nu chemisch afval noemen. Begin jaren tachtig heeft de provincie Groningen een sanering uitgevoerd. Hierbij is een waterdichte afdeklaag en een drainagesysteem aangebracht. De provincie heeft sindsdien de stortplaats, het drainwater en het grondwater rondom de vuilstort gecontroleerd.

Er is aangetoond dat er stoffen uit de stort lekken (via het grondwater). Daarom is in 2017 besloten om de aanpak van de stort te heroverwegen. Begin 2018 is onderzoek in de vuilstort zelf uitgevoerd om te bepalen wat er precies in de stort zit en hoe dit kan worden verwerkt. Ook zijn de maatschappelijke gevolgen van de stortplaats in beeld gebracht via een maatschappelijke kosten-batenanalyse.

Op 12 juni 2018 maakten de besturen van de provincie Groningen, de gemeente Groningen en de gemeente Ten Boer bekend dat ze de voormalige vuilstort volledig willen saneren. Het gaat om ruim 20 duizend ton verontreinigd bodem- en stortmateriaal. De gemeenteraden van Groningen en Ten Boer en Gedeputeerde Staten van Provincie Groningen zijn in 2018 akkoord gegaan. De kosten worden geraamd op circa 7,8 miljoen euro.

Voorbereiding sanering

Voor de sanering kan starten, moet er veel worden voorbereid:

 • Saneringsplan opstellen, inclusief een omgevingsplan Gezond & Veilig (in concept klaar) is randvoorwaarde voor de sanering:
  • Geen risico’s voor de gezondheid van omwonenden en saneerders.
  • Minimale veiligheidsrisico’s van en voor de omgeving o.a. door het werkverkeer.
  • Onafhankelijk toezicht op de naleving van de plannen.
 • Afzetlocatie regelen voor de inhoud van de stortplaats (loopt).
 • Locatie aankopen door de gemeente Groningen (afgerond).
 • Communicatie met omwonenden.
 • Aanbesteding van de saneringswerkzaamheden (loopt).
 • Vervolg: wat doen we met de locatie als de stort is opgeruimd?

De sanering start volgens de planning in oktober 2020. De werkzaamheden duren naar verwachting ongeveer 4 tot 6 maanden - dit is vooral afhankelijk van de randvoorwaarde Gezond en Veilig.

Conceptplannen voor sanering

De plannen voor de sanering van de voormalige vuilstort zijn in concept klaar.

In het concept-saneringsplan staat hoe de stortlocatie veilig wordt ontgraven. De gemeente heeft de belangrijkste punten uit het concept saneringsplan op een rij gezet. Bekijk het overzicht (pdf 3,2 MB).

In het omgevingsplan staat welke maatregelen de gemeente wil (laten) treffen voor de veiligheid en de gezondheid van de omwonenden en voorbijgangers. Ook staat beschreven welke maatregelen we nemen tegen overlast, vooral tegen de verwachte stank. Een samenvatting van dit omgevingsplan vindt u in dit overzicht (pdf 137 kB).

Inspraak

Formeel komt er een inspraakprocedure voor het saneringsplan. De gemeente heeft hiervoor een beschikking aangevraagd volgens de Wet Bodembescherming (WBB). Daarop kunt u uw zienswijze indienen. Wanneer en hoe u formeel kunt reageren op de plannen, wordt bekendgemaakt via overheid.nl

Route

Bewoners hebben meerdere keren aangegeven dat zij zich zorgen maken over het vrachtverkeer. We hebben de mogelijke transportroutes op een rij gezet: twee over bestaande wegen door Woltersum en Ten Boer en drie over aan te leggen tijdelijke wegen. Deze routes zijn gepresenteerd tijdens de inloopbijeenkomsten in oktober 2019 (pdf 2,3 MB). Daar is nog een zesde route ingebracht (rondweg Woltersum). Voor alle routes zijn de voor- en nadelen op een rij gezet. De gemeente heeft met een grondeigenaar overeenstemming bereikt om over zijn land een tijdelijke weg aan te leggen. Vrachtwagens hoeven daardoor niet door dorpskernen te rijden. Het gaat om alternatieve route A:

 • Via de Bouwerschapweg richting Bouwerschapweg 29a
 • Rechtsaf over de aan te leggen weg over het weiland
 • Deze tijdelijke weg sluit, via een noodbrug over het Damsterdiep, aan op de Rijksweg bij de afslag Damsterdiep NZ
 • Via de provinciale weg N360 gaan de transporten naar hun bestemming.
 • Vanaf hun bestemming rijden de vrachtwagens dezelfde route in tegengestelde richting.

Bekijk de route (jpg 214 kB)

We verwachten 1.750 verkeersbewegingen van vrachtwagens. Dat zijn ongeveer vier vrachtauto’s per uur. Voor fietsers tussen Woltersum en Ten Boer willen we later dit jaar samen met de aannemer een passende oplossing zoeken.

Voor de aanleg van de tijdelijke weg heeft de gemeente een omgevingsvergunning nodig. Deze vergunning is verleend. Tegen de omgevingsvergunning kunt u formeel bezwaar maken. Wanneer en hoe u dat kan, wordt bekendgemaakt via overheid.nl

Vooronderzoeken

Ter voorbereiding op de sanering vinden diverse kleine onderzoeken in de omgeving plaats. Het gaat onder meer om:

Nulmeting tijdelijke weg

Voor de tijdelijke weg voor het transport wordt de huidige bodemkwaliteit in kaart gebracht. Dit onderzoek vindt plaats van maandag 18 t/m woensdag 20 mei 2020.

Ecologisch onderzoek

Veldonderzoek bij de voormalige vuilstort. Doel van dit onderzoek is bepalen of er wettelijk beschermde planten- en dierensoorten leven rond de stort, waarmee we rekening moeten houden bij de sanering. Het veldonderzoek richt zich met name op beschermde amfibieën in de sloten rond de stort, zoals de poelkikker en mogelijk de heikikker. Uitslag: er zijn geen wettelijk beschermde amfibieën aangetroffen.

Onderzoek grondwater in stort

Aanvullende onderzoeken in en om de stortplaats. Via de bestaande  peilbuizen wordt gemeten hoeveel grondwater er in de stort zit. Het doel is om te bepalen wat de beste methode is om dit water te reinigen bij de sanering. Daarnaast meten de onderzoekers of en zo ja hoe vervuild de slootbermen bij de stort zijn. Een eventuele verontreiniging in de bermen wordt tijdens de sanering ook weggehaald. De onderzoeken worden uitgevoerd door ingenieursbureau Tauw. De Bouwerschapweg blijft open voor verkeer.

Resultaten onderzoeken

Meer informatie

Contact

Stel uw vraag via het contactformulier.