Reitdiepzone

De Reitdiepzone is het gebied tussen de Friesestraatweg, de Spoorlijn Groningen – Delfzijl, het Reitdiep en de westelijke ringweg van de stad Groningen.

Reitdiepzone wordt levendige stadswijk

De vraag naar nieuwe woningen is ook in Groningen ongekend. Goede en betaalbare huisvesting is één van de prioriteiten van het college. De ontwerp-structuurvisie Reitdiepzone geeft hier een passend antwoord op. Er wordt ruimte geboden voor maximaal 2300 woningen en verschillende werklocaties. De eerste woningbouwprojecten zijn al gebouwd of in ontwikkeling.

Door de ligging parallel aan de Ring West is woningbouw een ingewikkelde puzzel, want er moet wel worden voldaan aan een prettig woon- en leefklimaat. Doordat alle milieueffecten zijn getoetst en afgewogen is een goed onderbouwde keuze gemaakt voor de toekomst van de zone.

Ontwerp-structuurvisie

Voor de Reitdiepzone heeft de gemeente ervoor gekozen om ontwikkelende partijen te faciliteren met ruimtelijke kaders. Hiervoor stelde de gemeenteraad in 2018 een ontwikkelstrategie vast. De ontwerp-structuurvisie Reitdiepzone is hierop een aanscherping en biedt zowel de omgeving als de marktpartijen nog meer duidelijkheid over wat wél wenselijk is en wat vooral niet wenselijk is in de zone. 

Milieueffectrapportage

Voor het bouwen van 2000 of meer woningen is voor het hele plangebied een milieueffectrapportage (m.e.r.) verplicht. De m.e.r. beschrijft wat de mogelijke milieueffecten zijn. Aan een m.e.r.-procedure moet één ruimtelijk plan worden gekoppeld die ook het hele plangebied beslaat. In dit geval is gekozen voor een structuurvisie, omdat er per deellocatie al een aantal bestemmingsplannen in procedure waren.

Ter voorbereiding op de ontwerp-structuurvisie heeft de gemeente de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (pdf 3,7 MB) laten maken. Hierin staat hoe het onderzoek naar de effecten op de omgeving en de natuur eruit komt te zien.

Inspraakperiode ontwerp-structuurvisie en m.e.r.

Van donderdag 4 november tot 16 december 2021 ligt de ontwerp-structuurvisie en m.e.r. ter inzage.

Online

Bij het gemeentelijke loket

Het loket Bouwen en Wonen, Harm Buiterplein 1 in Groningen. Het loket is op afspraak te bezoeken. In verband met corona kan dat alleen op afspraak.

Reageren

Van 4 november tot 16 december 2021 kunt u formeel reageren op de ontwerp-structuurvisie en m.e.r. Dat kan alleen op deze twee manieren:

  • U kunt online uw zienswijze indienen.
  • U stuurt een brief naar de gemeente Groningen, Directie Stadsontwikkeling, Postbus 7081, 9701 JB Groningen. 

Reactienota

De gemeente bekijkt elke reactie en geeft aan wat er met die reactie in de structuurvisie gebeurt. Dit komt te staan in de reactienota. Deze reactienota gaat ook naar de gemeenteraad. Naar verwachting wordt in het eerste kwartaal van 2022 de definitieve structuurvisie voorgelegd aan de gemeenteraad.

Friesestraatweg 139 (Crossroads)

Het bestemmingsplan Friesestraatweg 139 is vastgesteld. De bouw is gestart in het tweede kwartaal van 2021.

Friesestraatweg 139 (Crossroads)Friesestraatweg 139 is de voormalige ACM-locatie. Het woningbouwproject heet: ‘Crossroads’.

Friesestraatweg 181 (Portland)

U kon tot en met 9 juni 2021 een reactie geven op het ontwerpbestemmingsplan voor woningbouw aan de Friesestraatweg 181.

Friesestraatweg 181 (Portland)Friesestraatweg 181 is de voormalige Gembetonlocatie. Het toekomstig woningbouwproject heet: ‘Portland’

Friesestraatweg 231 (The Yard)

De gemeenteraad heeft op 27 januari 2021 een positief besluit genomen over het bestemmingsplan ‘Friesestraatweg 231 te Groningen’. Daarom is het nu een vastgesteld bestemmingsplan.

Friesestraatweg 231 (Dykstaete)Friesestraatweg 231 is de plek waar vakgarage Veldma Jansen heeft gestaan. Het toekomstig woningbouwproject heet ‘The Yard’. Op de website The Yard Groningen vindt u meer informatie.

Contact

Hebt u vragen over de Reitdiepzone? Geef uw reactie via het contactformulier.