Participatiekader zonne- en windparken

In het participatiekader voor zonne- en windparken in de gemeente Groningen zijn spelregels opgesteld voor de initiatiefnemer. De gemeente vindt het namelijk belangrijk dat een participatieproces goed wordt doorlopen. Ook moet er sprake zijn van een eerlijke verdeling van de voor- en nadelen bij de realisering van zonne- en windparken. De spelregels zorgen er voor dat er meer duidelijkheid ontstaat voor de inwoners en organisaties die in de omgeving van een energieproject wonen, werken of verblijven.

Spelregels om mee te doen

In het participatiekader worden drie spelregels geïntroduceerd.

  1. De initiatiefnemer maakt samen met de omgeving een participatieplan en voert dit uit.
  2. De initiatiefnemer zorgt voor een omgevingsfonds en legt dit vast in een overeenkomst.
  3. De initiatiefnemer zorgt voor 51% lokaal eigendom.

Deze spelregels zijn in het participatiekader verder uitgewerkt en worden ook toegelicht. Wat is bijvoorbeeld een omgevingsfonds en voor wie is dat bedoeld? En wat is lokaal eigendom? Ook is er een handreiking opgesteld die laat zien hoe je een participatieproces inricht en waar een participatieplan aan moet voldoen. 

De hoofdlijnen van het Participatiekader voor zonne- en windparken zijn tot stand gekomen met inbreng van omwonenden die betrokken waren of zijn bij energieprojecten, en een aantal energiecoöperaties. Het participatiekader heeft vervolgens in de zomer van 2023 ter inzage gelegen.

In de Nota van Antwoord leest u wat er met de ingezonden reacties is gedaan om tot dit definitieve participatiekader te komen.