Nationaliteit laten registreren

Uw nationaliteit wordt geregistreerd in de Basisregistratie Personen (BRP). Hiervoor gelden een aantal voorwaarden. Op deze pagina leest u wat deze voorwaarden zijn, wanneer de nationaliteit als staatloos of onbekend wordt geregistreerd en waar u terecht kunt voor vragen.

Hoe het werkt

Voor het registreren van uw nationaliteit in de Basisregistratie Personen gelden een aantal voorwaarden. Uw nationaliteit moet blijken uit:

  • uw pas­poort, iden­ti­teits­kaart, an­der reis­do­cu­ment of een ver­kla­ring van het land waar­van u de na­ti­o­na­li­teit heeft,
  • of uit de na­ti­o­na­li­teits­wet­ten van het land van uw (mo­ge­lij­ke) na­ti­o­na­li­teit. Uit an­de­re do­cu­men­ten, zo­als een ge­boor­te­ak­te, moet blij­ken in welk land u bent ge­bo­ren, wie uw ou­ders zijn en wel­ke na­ti­o­na­li­teit zij heb­ben.

De nationaliteit mag niet in de BRP geregistreerd worden aan de hand van een eigen verklaring.

Kunt u met documenten niet bewijzen dat u een nationaliteit heeft? Dan wordt uw nationaliteit in de BRP geregistreerd als 'onbekend'. Dit geldt ook als de gemeente denkt dat u wel een nationaliteit heeft of als u een nationaliteit bij andere instanties (bijvoorbeeld de IND) heeft aangegeven.

De registratie nationaliteit 'onbekend' betekent dat u uw nationaliteit niet kunt bewijzen met de vereiste documenten. Het betekent dus niet dat u deze nationaliteit niet heeft.

Voorbeeld

Hassan is asielzoeker. Bij zijn asielaanvraag heeft hij verteld dat hij is geboren in Soedan en de Soedanese nationaliteit heeft. Zijn ouders zijn ook in Soedan geboren. Hassan heeft geen documenten van geboorte en ook geen paspoort. Daarom mag zijn nationaliteit volgens de Wet BRP niet worden geregistreerd in de Basisregistratie Personen.

Omdat Hassan heeft opgegeven wel een nationaliteit te hebben, en dus het vermoeden bestaat dat hij een nationaliteit heeft, wordt de nationaliteit 'onbekend' opgenomen in de BRP.

Wilt u de nationaliteit 'onbekend' wijzigen? Dan heeft u documenten nodig. Dit kunnen documenten zijn waaruit uw nationaliteit blijkt, zoals een paspoort of een identiteitskaart. Heeft u deze documenten niet? Dan heeft u andere documenten nodig. Hieruit moet afgeleid kunnen worden dat u wel of geen nationaliteit heeft.

Dat hoeven niet per se originele documenten te zijn. Van belang is dat u kunt laten zien waar u geboren bent, wie uw ouders zijn en wat hun nationaliteit is. Met die documenten en de nationaliteitswetten wordt dan geprobeerd te bepalen of u een nationaliteit heeft.

Hebt u geen enkele nationaliteit? Dan bent u staatloos. Om de nationaliteit 'staatloos' te registreren, moet uit nationaliteitswetten blijken:

  • dat u geen na­ti­o­na­li­teit heeft ver­kre­gen bij uw ge­boor­te
  • of dat u de na­ti­o­na­li­teit bent ver­lo­ren, zon­der dat u een an­de­re na­ti­o­na­li­teit heeft ver­kre­gen

Heeft u alleen een nationaliteit van een land dat niet door Nederland wordt erkend? Bijvoorbeeld Palestina? Dan wordt uw nationaliteit als 'staatloos' geregistreerd in de BRP. U hebt dan altijd iets nodig op papier waaruit kan worden afgeleid dat u geen nationaliteit (meer) hebt.

Voorbeeld

Shanti is geboren uit een moeder met de Somalische nationaliteit. De nationaliteit van haar moeder staat in de BRP geregistreerd. Shanti heeft geen vader. De nationaliteitswet van Somalië bepaalt dat zij alleen via haar vader de Somalische nationaliteit kan verkrijgen en niet via haar moeder. Shanti krijgt dan geen nationaliteit en wordt geregistreerd als 'staatloos'.

Staat de Somalische nationaliteit van de moeder van Shanti niet in de BRP? Of alleen op basis van een verklaring van de IND (de mededeling 2.17)? Dan wordt Shanti met de nationaliteit 'onbekend' geregistreerd in de BRP.

Meer informatie

Met vragen over staatloosheid, een onbekende nationaliteit of uw vreemde nationaliteit kunt u terecht bij de gemeente. Maak hiervoor een afspraakexterne-link-icoon.