Dierenwelzijn

In 2021 heeft de gemeente Groningen de Nota Dieren geactualiseerd. De oude nota stamde nog uit 2007. In de tussenliggende jaren is de wet- en regelgeving veranderd.

Dierenbeleid

Ons uitgangspunt is dat mens en dier zoveel mogelijk in harmonie samenleven in de gemeente Groningen. Het dierenbeleid van de gemeente richt zich vooral op de wettelijke taken van de gemeente. De aanpak is sober, nuchter en integraal.

In de Nota Dieren 2021 zijn 4 diergroepen gespecificeerd:

  • Gezelschapsdieren
  • Hobbydieren
  • In het wild levende dieren
  • Landbouwdieren

Bij elke diergroep zijn de huidige beleidslijnen aangegeven en ambities voor de toekomst bepaald.