Contact met de gemeenteraad

Wilt u iets aan de gemeenteraad voorleggen of met een raadslid bespreken? Dat kan op verschillende manieren.

Hoe het werkt

E-mail of brief sturen

raad@groningen.nl

Griffie
Postbus 20001
9700 PB Groningen

Wat er met uw e-mail of uw brief gebeurt

Uw e-mail of brief komt direct bij alle 39 gemeenteraadsleden terecht. Ook komt het op de lijst van overige ingekomen stukken op de agenda voor de eerstvolgende raadsvergadering. De gemeenteraad kan het volgende met uw e-mail of brief doen:

  • Voor kennisgeving aannemen. Dit gebeurt meestal.
  • Uw mening meewegen als ze een besluit nemen.
  • Het college van burgemeester en wethouders (B&W) vragen om een inhoudelijke reactie te geven. Deze reactie krijgt u dan binnen 6 weken.
  • Op de agenda zetten van de commissievergadering over het onderwerp waarover u schrijft. Dit kunt u vinden op de overige ingekomen stukkenlijst van de eerstvolgende raadsvergadering.

Uw e-mail of brief aan de gemeenteraad is in principe openbaar:

  • De Griffie kan hem doorsturen naar mensen die hem opvragen.
  • De gemeenteraadsleden kunnen er in openbare vergaderingen over praten.
  • Privacygevoelige gegevens als namen, adressen en telefoonnummers worden onherkenbaar gemaakt.
  • E-mails en brieven met privacygevoelige gegevens staan achter een inlogcode op het Raads Informatie Systeem (RIS). Alleen gemeenteraadsleden kunnen erbij.

U krijgt geen inhoudelijke reactie van de raad als geheel. Dit omdat niet alle politieke partijen in de gemeenteraad dezelfde mening hebben over de verschillende onderwerpen die onder hun aandacht komen. U kunt natuurlijk altijd individuele fracties van politieke partijen in de raad benaderen.

Contact met fractie

Wilt u contact met een bepaald raadslid of een raadsfractie van een bepaalde politieke partij? U vindt hun mailadressen en telefoonnummers op de pagina's van de gemeenteraadsfracties.

Meer mogelijkheden voor contact