housing-forms iconConcept Participatiekader zonne- en windparken

Spelregels om mee te doen bij zonne- en windparken in de gemeente Groningen.

Meer duidelijkheid voor inwoners en organisaties

De gemeente hecht belang aan het zorgvuldig doorlopen van een participatieproces en een eerlijke verdeling van de lusten en lasten bij het realiseren van zonne- en windparken in de gemeente. In het participatiekader voor zonne- en windparken zijn drie spelregels opgesteld voor de initiatiefnemer. Hierdoor ontstaat meer duidelijkheid voor de inwoners en organisaties die in de omgeving van een energieproject wonen, werken of verblijven.

Het ontwerp ‘Participatiekader voor zonne- en windparken’ is tot stand gekomen met inbreng van omwonenden die betrokken waren of zijn bij energieprojecten en een aantal energiecoöperaties. Zij hebben samen met de gemeente de hoofdlijnen van het participatiekader opgesteld, welke vervolgens tijdens een drietal inloopbijeenkomsten zijn getoetst.

Inspraak en vervolg

Het Ontwerp Participatiekader zonne- en windparken heeft van 12 juli tot 27 september 2023 ter inzage gelegen. De inspraakreacties zijn verwerkt in een Nota van Antwoord. Op basis van deze reacties is het Participatiekader verder aangescherpt en verduidelijkt.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Groningen heeft op 7 november 2023 het Concept Participatiekader voor zonne- en windparken vrijgegeven. In een brief aan de raad vraagt zij de raad nu om eventuele wensen en bedenkingen kenbaar te maken. Mogelijk dat er dan nog aanvullende aanpassingen plaatsvinden. Het college zal uiteindelijk het Participatiekader voor zonne- en windparken vaststellen.