Bescherming planten en dieren in Gemeentelijke Ecologische Structuur (GES)

We vinden natuur en landschap heel waardevol. Maar onze gemeente ontwikkelt zich ook op gebieden als energie, verkeer, wegen en woningbouw. Om planten en dieren goed te kunnen beschermen, werken we aan een Gemeentelijke Ecologische Structuur (GES). De GES is een structuur waarmee we belangrijke gebieden met elkaar verbinden zodat planten en dieren zich vrij kunnen bewegen en ontwikkelen. Deze structuur heeft water van goede kwaliteit en groen met veel verschillende planten en dieren. Ook kun je er tijdelijk (regen)water opvangen. De GES stimuleert zo gezondheid van mens en dier.

Kaart

De GES wordt een kaart met leefgebieden en verbindingen tussen die leefgebieden. Daarbij heeft de GES duidelijke regels om de gebieden in te richten en te beheren. De kaart geeft ook aan waar betere verbindingen voor planten en dieren nodig zijn.  

Doelsoorten

We stellen voor alle gebieden doelsoorten vast. Doelsoorten zijn plant- en diersoorten die we hier graag willen zien. We controleren steeds de ontwikkeling van deze planten en dieren. Zo kunnen we zien waar we inrichting en beheer moeten aanpassen. 

Overleg

We maken de GES-kaart in goed overleg met omliggende gemeenten, provincie, natuurorganisaties en waterschappen. 

Omgevingsvisie en omgevingsplan

We willen de ecologische waarden en richtlijnen voor de toekomst opnemen in een omgevingsvisie en uiteindelijk ook in een omgevingsplan. Dat is een plan waarin we de afspraken en ontwikkelingen voor een bepaald gebied vastleggen. Iedereen die wat wil ondernemen in dat gebied, moet dan rekening houden met ecologische waarden van de GES. 

Inspraak

De gemeenteraad en het gemeentebestuur geven eerst hun mening over de concept GES-kaart. Bewoners kunnen eind 2024 hun mening geven via formele inspraak. Dan passen we de kaart - waar nodig - aan.  

Hebt u vragen over de GES, of wilt u meer weten? Mail naar ges@groningen.nl