U bent hier

Afvalbeleid in de gemeente Groningen

De gemeente Groningen wil een afvalvrije gemeente worden. Dat betekent zo weinig mogelijk afval en zoveel mogelijk hergebruik. Deze ambitie staat in het coalitieakkoord.

Ons afval bevat namelijk belangrijke grondstoffen die we kunnen hergebruiken. Dit is goedkoper en beter voor het milieu. Om afvalvrij te worden, is een goed afval- en grondstoffenbeleid nodig.

Eén afvalbeleid

In 2020 hebben de voormalige gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer ieder nog een eigen afvalbeleid. Per 1 januari 2021 moet er één nieuw overkoepelend afval- en grondstoffenbeleid zijn voor de hele gemeente. Dit is wettelijk verplicht.

Voor het toekomstige beleid zijn er twee opties. Bij beide gaat het om dezelfde voorzieningen van afvalscheiding, maar is de berekening van de afvalstoffenheffing anders.

  • Vast tarief: Afvalstoffenheffing is een vast bedrag op basis van de grootte van het huishouden.
  • Diftar: Hoe beter je scheidt, hoe lager je afvalstoffenheffing.

Beide opties staan uitgewerkt in de keuzenotitie Minder afval, meer grondstoffen: op weg naar een Circulair Groningen (pdf 6,2 MB).

Besluit genomen: voorlopig een vast tarief

Op 9 september 2020 heeft de gemeenteraad een besluit genomen. De afvalstoffenheffing wordt in 2021 (en mogelijk ook nog in 2022) een vast tarief per jaar, gebaseerd op de grootte van het huishouden. Voor het merendeel van de inwoners van de gemeente Groningen verandert er weinig. Maar de voormalige gemeente Haren verandert van systeem door dit besluit. De gemeente zal de inwoners hier uitvoerig over informeren.

Tegelijkertijd laat de raad meer onderzoek doen naar Diftar. Een belangrijke vraag daarbij is of de afrekening per container/afvalzak of per kilo plaatsvindt.

Afvalstoffenheffing 2021

Het ophalen en verwerken van afval kost geld. Daarom betalen inwoners van de gemeente Groningen afvalstoffenheffing aan de gemeente. Onafhankelijk van de keuze voor het nieuwe afvalbeleid zullen de tarieven voor de afvalstoffenheffing in 2021 stijgen.

Vanaf 2015 is in de voormalige gemeente Groningen de afvalstoffenheffing lager gehouden dan de werkelijke kosten. Dit kon doordat de gemeente in de jaren daarvoor via de afvalstoffenheffing meer geld binnen kreeg dan nodig was voor de afvalverwerking in die jaren. De gemeente mag niet verdienen aan de afvalstoffenheffing, of het geld aan andere zaken uitgeven. Daarom is het geld de afgelopen jaren gebruikt om de afvalstoffenheffing lager te houden. Eind 2020 is het geld op. De tarieven moeten omhoog om weer een kostendekkende afvalstoffenheffing te krijgen.

Informatie over de huidige tarieven vindt u op de website van het Noordelijk Belastingkantoor (NBK). Alle huishoudens in de gemeente Groningen ontvangen begin 2021 een brief van het NBK. Daarin staat hoe hoog de afvalstoffenheffing voor het huishouden is.

Inspraak ontwerp Afvalstoffenverordening gemeente Groningen en ontwerp Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening gemeente Groningen.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Groningen maken bekend dat de ontwerpen van de Afvalstoffenverordening gemeente Groningen (pdf 53 kB) en het Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening gemeente Groningen (pdf 104 kB) op 6 oktober zijn vastgesteld en voor inspraak zijn vrijgegeven.

Inzage

De stukken liggen 4 weken ter inzage met ingang van 7 oktober 2020 tot en met 4 november 2020. U kunt de stukken op twee manieren inzien:

  • op de gemeentelijke website;
  • op papier bij het Loket Bouwen en Wonen, Harm Buiterplein 1. U kunt bij het loket ook exemplaren van de stukken bestellen (tegen betaling).

Let op: in verband met de coronacrisis is er vooralsnog géén vrije inloop. Probeert u de stukken zo veel mogelijk digitaal in te zien. Lukt dat niet, overlegt u dan telefonisch met het Loket, op werkdagen tussen 09:00 en 12:00 uur via het telefoonnummer 14 050. Houdt u onze berichtgeving en de website in de gaten voor veranderingen.

Nadere toelichting

In het belang van het beschermen van het milieu zijn gemeenten op grond van de Wet milieubeheer verplicht om een afvalstoffenverordening vast te stellen. De afvalstoffenverordening stelt tevens het kader voor het beheer van huishoudelijke afvalstoffen en daarmee samenhangende zaken als bedrijfsafvalstoffen en zwerfvuil.

De voormalige gemeenten Haren, Ten Boer en Groningen zijn per 2019 heringedeeld en vormen sindsdien samen de nieuwe gemeente Groningen. De oud gemeenten kennen tot nog toe elk een eigen afvalstoffenverordening en daarop gebaseerde nadere regels.  Op grond van de wet ARHI moet bij herindeling binnen twee jaar gemeentelijk beleid worden geharmoniseerd. In dat kader hebben burgemeester en wethouders van Groningen een ontwerp afvalstoffenverordening 2021 vastgesteld. Daarbij is aansluiting gezocht bij het meest recente VNG-model-verordening voor de afvalstoffenverordening.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer A.K. Brinkman via het telefoonnummer 14 050.

Inspraakreactie

Ingezetenen en belanghebbenden kunnen gedurende de termijn van terinzagelegging, dus van 7 oktober 2020 tot en met 4 november 2020, hun zienswijze over het over het ontwerp schriftelijk kenbaar maken door deze te sturen naar het college van burgemeester en wethouders van Groningen. Dit kan naar Postbus 30026, 9700 RM te Groningen, ter attentie van de heer A.K. Brinkman. Ook is het voor ingezetenen en belanghebbenden mogelijk om hun zienswijze te mailen naar afvalstoffenverordening@groningen.nl.

Een zienswijze kan leiden tot aanpassing van de Afvalstoffenverordening gemeente Groningen en het Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening gemeente Groningen. De reacties worden besproken in het eindverslag dat ter afrond van de inspraakprocedure wordt opgesteld. Uit het verslag kan worden opgemaakt waarom een zienswijze al dan niet tot aanpassing heeft geleid. Het eindverslag wordt, nadat het door het college is vastgesteld, op de gemeentelijke website en in het digitale Gemeenteblad geplaatst. Het eindverslag wordt tevens per e-mail verzonden naar degenen die hun zienswijze middels een e-mail hebben ingediend of in de zienswijze hun e-mailadres hebben vermeld. Openbaarmaking en toezending van het eindverslag zal tussen 11 november 2020 en 20 november 2020 plaatsvinden.

Meer informatie en contact over het afvalbeleid

Vragen over het afvalbeleid kunt u stellen via het contactformulier.