Afvalbeleid in de gemeente Groningen

De gemeente Groningen wil een afvalvrije gemeente worden. Dat betekent zo weinig mogelijk afval en zoveel mogelijk hergebruik. Deze ambitie staat in het coalitieakkoord. Ons afval bevat namelijk belangrijke grondstoffen die we kunnen hergebruiken. Dit is goedkoper en beter voor het milieu. Om afvalvrij te worden, is een goed afval- en grondstoffenbeleid nodig.

Inspraak Afvalstoffenverordening 2024

Van 25 oktober t/m 6 december 2023 kon u uw zienswijze geven op de Ontwerp Afvalstoffenverordening 2024 en het Ontwerp Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening 2024.

Toelichting

De afvalstoffenverordening stelt het kader voor het beheer van huishoudelijke afvalstoffen, bedrijfsafvalstoffen en zwerfvuil in de gemeente. De gemeente is op grond van de Wet milieubeheer verplicht om zo’n afvalstoffenverordening vast te stellen. Daarbij maken we gebruik van een modelverordening van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

De wijzigingen in de ontwerp-Afvalstoffenverordening betreffen het creëren van maatwerk voor maatschappelijke organisaties die inwoners bijstaan bij het aanbieden van hun huishoudelijk afval.  Deze organisatie kunnen vrijstelling krijgen voor het inleveren van hun bedrijfsafval, voor zover dit in aard, omvang en samenstelling gelijkwaardig is aan grof huishoudelijk afval. In het Uitvoeringsbesluit worden hiervoor criteria gesteld. Daarnaast zijn enkele artikelen in de ontwerp-Afvalstoffenverordening tekstueel aangepast om aansluiting te vinden bij de Omgevingswet die ingaat per 1 januari 2024.

Het ontwerp Afvalstoffenverordening en het ontwerp Uitvoeringsbesluit gaan niet over de methode van inzamelen en de bijbehorende afvalstoffenheffing. De tarieven zijn opgenomen in de nota ‘Belastingtarieven 2023’ en zijn tijdens de raadsvergadering van 9 november 2022 vastgesteld.

Een zienswijze kan leiden tot aanpassing van de Afvalstoffenverordening gemeente Groningen 2024 en het Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening gemeente Groningen 2024.

Meer informatie

Bel 14 050 of stuur een e-mail.

Eén afvalbeleid

In 2020 hadden de voormalige gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer ieder nog een eigen afvalbeleid. Per 1 januari 2021 is er één nieuw overkoepelend afval- en grondstoffenbeleid voor de hele gemeente. Dit is wettelijk verplicht.

Afvalstoffenheffing

Het ophalen en verwerken van afval kost geld. Daarom betalen inwoners van de gemeente Groningen afvalstoffenheffing aan de gemeente.

Informatie over de huidige tarieven vindt u op de website van het Noordelijk Belastingkantoor (NBK)externe-link-icoon. Alle huishoudens in de gemeente Groningen ontvangen aan het begin van het jaar een brief van het NBK. Daarin staat hoe hoog de afvalstoffenheffing voor het huishouden is.

Meer informatie