Voorlichting over geld en schulden

Werkt u met mensen die goede informatie nodig hebben over omgaan met geld en het voorkomen van schulden? En bent u op zoek naar deskundig advies over bijvoorbeeld schuldpreventie? Dan kunt u terecht bij de Groningse Kredietbank (GKB). Team Preventie van de GKB verzorgt op maat gemaakte voorlichtingen, gastlessen en workshops. Bent u geïnteresseerd? Dan kunt u vrijblijvend een aanvraag indienen via het contactformulier.

Preventieactiviteiten

Goed omgaan met geld kan lastig zijn. Veel mensen hebben baat bij informatie over omgaan met geld en advies over het voorkomen van schulden.

De GKB ontwikkelt schuldpreventiebeleid, middelen en financiële educatieve programma’s voor elke doelgroep in de stad en aangesloten regiogemeenten. Als mensen niet weten hoe ze zichzelf financieel kunnen redden, biedt de GKB verschillende preventieactiviteiten om deze te vergroten.

We bieden een programma aan jongeren en hun ouders van basisschool naar voortgezet onderwijs, van MBO tot WO. We willen het onderwerp omgaan met geld onder jongeren op gang brengen. Dit doen we door het geven van gastlessen, het inzetten van interactief theater en rolmodellen (peer educators). De GKB is actief in de WIJ(k) teams in de stad Groningen en werkt lokaal en landelijk samen met verschillende partijen om schuldproblemen te voorkomen en aan te pakken. Bijvoorbeeld met Taalhuizen, UWV en Nibud.

afbeelding

Preventieprojecten

Primair onderwijs

Week van het geld

De gemeente Groningen vindt het belangrijk dat kinderen leren omgaan met geld. De Week van het geld is een belangrijke aanjager voor het structureel stimuleren van financiële vaardigheden van kinderen en jongeren, zowel op school als thuis. Door al jong te leren omgaan met geld, wordt de basis gelegd voor financiële zelfredzaamheid op volwassen leeftijd. Kinderen die goed om kunnen gaan met geld, zijn ook op andere gebieden succesvoller. We krijgen tijdens deze week de medewerking van veel aansprekende gastdocenten, zoals FC Groningen in de Maatschappij, de stadsdichter en politieagenten.

Kijk ook eens op de website van Wijzer in geldzaken voor meer informatie.

‘Rondkomen kun je leren’

De GKB biedt inwoners van de gemeente Groningen gratis een budgetteringscursus. Tijdens 4 bijeenkomsten leren cursisten beter met geld om gaan en wisselen zij ook onderling ervaringen uit.
Meer informatie kunt u vinden op de pagina Rondkomen kun je leren.

Training hulpverleners/vrijwilligers

WIJ medewerkers en vrijwilligers krijgen een training aangeboden over schuldhulpverlening en de werkwijze van de GKB. Ook medewerkers van de gemeente Groningen, UWV en RDW krijgen voorlichting zodat zij inwoners beter kunnen begeleiden en op tijd weten door te verwijzen naar de GKB.

Voortgezet onderwijs

MEE, Smart met geld

Smart met Geld is een lessenserie gericht op leerlingen van Praktijk- en VSO-scholen. Het heeft als doel om zoveel mogelijk moeilijk lerende jongeren van 15 – 18 jaar uit de schulden te houden. Ook willen we ieder jaar een school, naast de lessenserie, interactief theater aanbieden. Deze vorm van theater is voor deze scholen zeer geschikt als aanvulling op de lessen omdat de scenes dicht bij de leefwereld van de scholieren liggen.

Diversion Moneyways

Dit is een onderwijsprogramma voor bovenbouwleerlingen van alle niveaus van het voortgezet onderwijs. Jonge Groningse rolmodellen (peer educators) staan voor de klas om op laagdrempelige en taboedoorbrekende wijze geld, armoede en schulden bespreekbaar te maken. Met het programma Moneyways wordt niet alleen het omgaan met geld, maar ook de sociaal-emotionele kant van geld, schulden en armoede bespreekbaar gemaakt. In drie lessen worden scholieren praktische zaken bijgebracht en wordt in kleine groepen de groepsdruk aan de orde gesteld. Diversion en het Nibud ontwikkelden samen het project MoneyWays

Internationale schakelklas (ISK)

De ISK is bestemd voor leerlingen in de leeftijd van 12 tot ongeveer 18 jaar die de Nederlandse taal niet of onvoldoende beheersen. Om te kunnen functioneren in Nederland moeten leerlingen zich ook op financieel gebied staande kunnen houden. Wij geven gastlessen aan leerlingen van 16 tot en met 18 jaar over omgaan met geld. We wijzen hen op de financiële zaken waarmee ze te maken krijgen wanneer ze naar het MBO gaan en/of 18 jaar worden.

Voorlichting Examenleerlingen

Eindexamenleerlingen krijgen voorlichting over wat er staat te gebeuren als ze 18 jaar worden en na hun eindexamen gaan studeren. Welke kosten heb je als je ook op kamers gaat wonen en hoeveel moet je lenen bij DUO.

MBO

Jouw schuld is jouw schuld? informeert jongeren op het MBO met workshops en interactieve theater. Het doel is jongeren op het MBO bewust te maken van hun financiële uitgaven, waarschuwen voor schulden en aanzetten tot het maken van gezonde financiële keuzes. Kenmerkend is de koppeling van preventie en schuldhulp ter plekke en deskundigheidsbevordering voor leerlingbegeleiders. Tijdens de workshops op het MBO wordt uitgebreid ingegaan op de veranderingen waarmee jongeren te maken krijgen wanneer ze 18 jaar worden en of zij hun inkomen op orde hebben als ze bijvoorbeeld op kamers gaan wonen. We wijzen de jongeren onder meer op het bestaan van de Eurocoaches, de jongerencoaches van de GKB. Deze coaches kunnen op een laagdrempelige manier worden benaderd door de jongeren.

HBO/WO

We verzorgen gastlessen aan 1e jaars studenten. Veel studenten worden in het 1e jaar 18 jaar en weten lang niet alles wat ze allemaal moeten regelen. Ook gaat een grote groep studenten op kamers wonen. We laten hen zien en zelf uitrekenen hoeveel dat feitelijk kost.

Tijdens de open dagen van de RUG geven we workshops aan aspirant-studenten en ouders over ‘financiën op orde’ tijdens de studententijd. In augustus zijn we nadrukkelijk aanwezig op de KEI-markt. Als laatste lichten we decanen van de Hanze en RUG voor zodat zij studenten met financiële vragen goed kunnen doorverwijzen.

Voor jongeren met een HAVO- of VWO-diploma, die het lastig vinden om een studiekeuze te maken, is er door de RUG een intensief studiekeuzetraject, ”Expeditie Noord”, ontwikkeld. Over studeren en budgetteren geeft de GKB gastlessen.

Volwassenen

We leveren cursussen op maat aan specifieke groepen inwoners en professionals. We werken lokaal en landelijk samen met verschillende partijen zoals de WIJ, UWV, Taalhuizen, UWV en Nibud, om schuldproblemen te voorkomen en aan te pakken. De volgende activiteiten bieden we structureel aan.

‘Rondkomen kun je leren’

De GKB biedt inwoners van de gemeente Groningen gratis een budgetteringscursus. Tijdens 4 bijeenkomsten leren cursisten beter met geld om gaan en wisselen zij ook onderling ervaringen uit.

FC Groningen in de Maatschappij/Sociale Activering

Dit is een project van Stichting FC Groningen in de Maatschappij in opdracht van de gemeente Groningen. Sociale Activering geeft jongeren die, om wat voor reden dan ook, een afstand hebben tot de arbeidsmarkt de mogelijkheid deze te verkleinen (re-integratie). Dit gebeurd door middel van coaching en sport. Deelnemers aan dit project trainen twee keer per week onder begeleiding van een professionele trainer van de club. Vanuit Restart begeleidt de mobiliteitscoach de deelnemers gedurende het traject. De GKB verzorgt de workshops over omgaan met geld.

Vrouwengroepen

Het doel is om schulden te voorkomen en het versterken van financiële redzaamheid bij vrouwen in de wijk en Taalhuizen. We geven informatie over de werkwijze van de GKB. Bij de groepen zijn ook altijd vrijwilligers aanwezig die op deze manier ook weer informatie opdoen.

Training hulpverleners/vrijwilligers

WIJ medewerkers en vrijwilligers krijgen een training aangeboden over schuldhulpverlening en de werkwijze van de GKB. Ook medewerkers van de gemeente Groningen, UWV en RDW krijgen voorlichting zodat zij klanten beter kunnen begeleiden en op tijd weten door te verwijzen naar de GKB.

Overige activiteiten

Naast (gast)lessen zijn wij ook op informatiemarkten, ouderavonden en geven we voorlichting aan het Noorderpoort en Alfa College. Ook geven we bij Iederz voorlichting aan jongeren die na de ISK nog niet zo ver zijn om een MBO-opleiding te volgen. Belangrijk is om financiële informatie op meerdere momenten aan te bieden aan de studenten en hun omgeving, om het onderwerp goed voor het voetlicht te plaatsen.

Contact

Bent u geïnteresseerd in een activiteit? Dan kunt u vrijblijvend een aanvraag indienen via het contactformulier .

  • Harm Buiterplein 1, Groningen (Europapark)
  • Inloopspreekuur: maandag t/m vrijdag 09:00 - 12:00 uur, woensdag 09:00 - 16:00 uur
  • Telefonisch via het verkorte nummer 14 050
  • Contactformulier

Meer informatie over Groningse kredietbank