Versterking en dorpsvernieuwing

In het aardbevingsgebied worden gebouwen versterkt. De gemeente Groningen heeft de uitgangspunten en prioritering voor de versterkingsopgave in de gemeente opgeschreven in het Lokaal Plan van Aanpak.

Lokaal Plan van Aanpak

Het Lokaal Plan van Aanpak hebben we samen met Nationaal Coördinator Groningen (NCG) opgesteld. In het Lokaal Plan van Aanpak staat op welke plekken we aan de slag gaan met het opnemen, beoordelen en versterken van woningen, en in welke volgorde. Naast de opname en beoordeling van de adressen met een verhoogd en licht verhoogd risico, gaan we door met versterking van de lopende projecten zoals de Fazanthof in Ten Boer en de Nije Buurt in Ten Post.
Het Lokaal Plan van Aanpak wordt minimaal één keer per jaar geactualiseerd op basis van nieuwe gegevens en planning.

Versterking en dorpsvernieuwing

In de dorpen in de voormalige gemeente Ten Boer zijn er verschillende projecten waar gebouwen worden versterkt. Versterken kan betekenen dat de huidige woning versterkt wordt of dat er aardbevingsbestendige nieuwbouw voor in de plaats komt. Hierover wordt met de eigenaren overleg gepleegd. De gemeente combineert de versterking in een aantal dorpen met dorpsvernieuwing (Ten Post, Winneweer en Wittewierum, Woltersum en delen van Ten Boer).

In het dorp Ten Boer zijn er verschillende projecten waar gebouwen worden versterkt.

Blinkerdlaan, Ommelanderstraat en de Hamplaats

(Aanpak 123 woningen, 8 november 2019)

In 2018 hebben het Rijk, Provincie Groningen en de betrokken gemeenten afspraken gemaakt over het vervolg van de versterkingsopgave. Eén van die afspraken is dat de versterking van de groep 1.588 (ook wel batch 1.588 genoemd) door gaat. Met de rijksoverheid zijn afspraken gemaakt over het beschikbare budget en de manier waarop dat geld beschikbaar komt. Kern van die verandering is dat de gemeente Groningen nu kan sturen op de uitvoering van de versterking. Daarmee is er geen afhankelijkheid meer van de NAM en kan er rechtstreeks invloed uitgeoefend worden op de manier waarop de organisatie van de versterking plaatsvindt. Samen met de betrokken bewoners en de Nationaal Coördinator Groningen (het Versterkingspunt) worden afspraken gemaakt over de uitvoering.

De groep 1.588 bestaat uit 1.588 woningen verspreid over 4 gemeenten in de aardbevingsregio. Voor de gemeente Groningen gaat het om 123 woningen die allemaal in het dorp Ten Boer zijn gelegen. Van deze 123 woningen zijn er

 • 81 aan de Blinkerdlaan/ Ommelanderstraat (particulier eigendom en eigendom van corporatie Wierden en Borgen)
 • 18 woningen voor ouderen naast het zorgcomplex Bloemhof
 • 24 woningen aan de Hamplaats

Voor alle 123 woningen is budget beschikbaar voor sloop van de woningen en het terugbouwen en herinrichten van nieuwe woningen. Met de betrokken eigenaren worden daarover de komende periode afspraken gemaakt.

Voor de woningen aan de Ommelanderstraat en Blinkerdlaan die in eigendom zijn van particulieren zijn in juli en september van dit jaar bijeenkomsten geweest om uit te leggen hoe de aanpak van deze opgave in zijn werk gaat. Ook is er een klankbordgroep in het leven geroepen waar wordt gesproken over de mogelijk aanpak van de sloop en nieuwbouw en de bewonersbijeenkomsten worden voorbereid.

Met de eigenaren van de 24 woningen aan de Hamplaats is de planvorming al afgerond. De sloopvergunning is inmiddels verleend. De bewoners zijn inmiddels verhuisd naar hun tijdelijke onderkomen en de sloop start medio november 2019.

De afspraken tussen Rijk en gemeente over de versterking van deze woningen gaan niet over schade. Voor de schadeafhandeling blijft de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG) verantwoordelijk.

Fazanthof

Nieuwe ruimtelijke plannen voor woonomgeving Fazanthof (8 november 2019)

Dinsdag 29 oktober is er voor de bewoners van Fazanthof een bijeenkomst geweest over de ideeën en mogelijkheden van de aanpak van het openbare gebied na de afronding van de opnieuw te bouwen woningen. De aannemer Geveke gaat deze nieuwe woningen bouwen. De bijeenkomst is een vervolg op een eerdere bijeenkomst in het najaar van 2018, waarin de inventarisatie is besproken. Voor de bewoners in het oostelijk deel van de Fazanthof en komt er nog een aparte bijeenkomst op 20 november. Evenals de aanliggende school.

De gepresenteerde ideeën en mogelijkheden voor de inrichting na afronding van de opnieuw te bouwen woningen, geldt voor de hele wijk Fazanthof. Zowel voor het deel waar nu de woningen worden aangepakt als het oostelijk gedeelte. Onderwerpen die zijn besproken en gepresenteerd, zijn de aanpak van de entree van de wijk, de soorten en keuzen van erfafscheidingen, klimaatbestendig maken van de wijk door het verbeteren van de wateropname en de waterafvoer. Op deze manier kunnen bewoners alvast rekening houden met de inrichting van hun tuinen.

In het eerste kwartaal van 2020 begint het bouwproces. Dit in eerste instantie met de sloop van de huidige woningen. Midden december verhuizen de eerste bewoners naar de tijdelijke woningen aan de Boersterweg.

Eerdere nieuwsberichten tot 17 december 2018 kunt u vinden in het overzicht. Informatie over de versterking en dorpsvernieuwing tot 8 november 2019 vindt u in het webarchief.

Hamplaats

Wethouder Roeland van der Schaaf heeft woensdag 11 september 2019 de officiële aftrap verricht van de versterkingswerkzaamheden aan de Hamplaats in Ten Boer.
De Hamplaats bestaat uit 24 privéwoningen. De versterkingsopgave is onderdeel van de zogenoemde 1588 batch. Dit is de eerste batch waar de gemeente opdrachtgever is voor de versterking.
Bij deze 24 panden is sprake van forse schade, zodat de bewoners hebben gekozen voor sloop en nieuwbouw, in plaats van versterking. Dit heeft geleid tot één ontwerp voor alle 24 nieuwe woningen. Bijna alle bewoners hebben inmiddels vervangende woonruimte geregeld

Tijdelijke woninglocatie

Aan de Boersterweg in Ten Boer - halverwege de richting Eemshavenweg - komt een locatie voor tijdelijke woningen noodzakelijk voor bewoners in Ten Boer die te maken krijgen met de versterkingsoperatie. Zij zullen hier tijdelijk wonen gedurende sloop/nieuwbouw of herstel van hun woonwijk of woning. De locatie Boersterweg is gekozen na een selectie met de inwoners van Ten Boer, vanwege de mogelijkheid deze locatie snel te ontwikkelen is besloten deze als eerste op te pakken. De planontwikkeling is klaar en op dit moment is de vergunning voor de aanleg van deze woningen in procedure.

In totaal komen er op de tijdelijke locatie 35 woningen, variëren van gezinswoningen, eenpersoons- en levensbestendige woningen. Het college van de voormalige gemeente Ten Boer heeft hierover in oktober 2018 een collegebesluit genomen. De realisatie van de woningen gebeurd in opdracht van de Nationaal Coördinator, het Centrum voor Veilig Wonen zorgt voor de aanleg en realisatie.De woningen zijn half december klaar.

De aanleg is rondom de zomer van 2019 van start gegaan. Om de tijdelijke woningenlocatie voor fietsers en voetgangers de ontsluiten komt er een veilig fietspad een richting de bebouwde kom van Ten Boer. Het gaat hier om een verhard schelpenpad, zachte verlichting met sensoren, alleen bestemd voor fietsers en/of wandelaars. Op dit moment vinden er met de direct aanwonenden gesprekken plaats over de route van dit fietspad. 

Versterkingsoperatie

Minister Wiebes heeft op 2 juli 2018 besloten dat de versterkingsoperatie voor alle onveilige woningen per direct doorgaat, dat de woningen uit de zogenaamde ‘batch 1.588’ toch versterkt worden en dat er geld komt voor de toekomst van het Gronings aardbevingsgebied. Voor onze gemeente betekent het besluit van de minister dat de versterkingsoperatie vanuit de NCG doorgaat zoals afgesproken voor:

 • Fazanthof (Ten Boer)
 • Hamplaats (Ten Boer)
 • Ommelanderstraat (Ten Boer)
 • Blinkerdlaan (Ten Boer)
 • Jan Zijlstraat (Ten Post)
 • Tuwingastraat (Ten Post)
 • Oldenhuisstraat (Ten Post)
 • Johan Rengersstraat (Ten Post)
 • Hendrik Veldmanstraat (Ten Post)
 • Tammingastraat (Ten Post)

Ook de versterking van de corporatiewoningen in deze straten gaat gewoon door.

Versterken

Versterken kan betekenen dat de huidige woning versterkt wordt of dat er aardbevingsbestendige nieuwbouw voor in de plaats komt. Hierover wordt met de eigenaren overleg gepleegd. Wat de overige versterkingen betreft, maakt Nationaal Coördinator Groningen (NCG) op basis van de laatste uitspraken van de Mijnraad een inventarisatie. De woningeigenaren worden hiervoor rechtstreeks door de NCG benaderd.

Dorpsvernieuwing

In Ten Post, Winneweer en Wittewierum, Woltersum en delen van Ten Boer combineert de gemeente Groningen deze versterking met dorpsvernieuwing.

Contactpunt Ten Post

Voor dringende zaken zijn de organisaties telefonisch of per mail bereikbaar.

Wekelijkse spreekuren in Ten Post over versterkingsoperatie en dorpsvernieuwing

Contactpunt voor de bewoners van Ten Post, Wittewierum en Winneweer aan de Johan Rengersstraat 39 in Ten Post. Met het contactpunt is er een aanspreekpunt voor inwoners met vragen, ideeën of suggesties over de versterkingsoperatie en dorpsvernieuwing.

Het contactpunt wordt vanaf 1 oktober 2019 alleen bemenst door vertegenwoordigers van de woningstichting Wierden en Borgen. De gemeente Groningen en de Nationaal Coördinator Groningen kregen geen bezoekers en zijn alleen nog telefonisch of per mail bereikbaar. Bewoners die niet op het betreffende tijdstip langs kunnen komen, kunnen een afspraak maken met de betreffende organisatie. Op feestdagen zijn de organisaties niet aanwezig.

Openingstijden

Maandag: Woningstichting Wierden en Borgen van 14.30 – 16.30 uur
Telefoon: (050) 402 37 50

Meer informatie