Versterking en dorpsvernieuwing

In het aardbevingsgebied worden gebouwen versterkt. De gemeente Groningen heeft de uitgangspunten en prioritering voor de versterkingsopgave in de gemeente opgeschreven in het Lokaal Plan van Aanpak.

Lokaal Plan van Aanpak

Het Lokaal Plan van Aanpak hebben we samen met Nationaal Coördinator Groningen (NCG) opgesteld. In het Lokaal Plan van Aanpak staat op welke plekken we aan de slag gaan met het opnemen, beoordelen en versterken van woningen, en in welke volgorde. Naast de opname en beoordeling van de adressen met een verhoogd en licht verhoogd risico, gaan we door met versterking van de lopende projecten zoals de Fazanthof in Ten Boer en de Nije Buurt in Ten Post.
Het Lokaal Plan van Aanpak wordt minimaal één keer per jaar geactualiseerd op basis van nieuwe gegevens en planning.

Versterking en dorpsvernieuwing

In de dorpen in de voormalige gemeente Ten Boer zijn er verschillende projecten waar gebouwen worden versterkt. Versterken kan betekenen dat de huidige woning versterkt wordt of dat er aardbevingsbestendige nieuwbouw voor in de plaats komt. Hierover wordt met de eigenaren overleg gepleegd. De gemeente combineert de versterking in een aantal dorpen met dorpsvernieuwing (Ten Post, Winneweer en Wittewierum, Woltersum en delen van Ten Boer).

In het dorp Ten Boer zijn er verschillende projecten waar gebouwen worden versterkt.

Blinkerdlaan, Ommelanderstraat, Hamplaats en zorgcomplex Bloemhof

Gemeente Groningen start in september met versterking woningen in Ten Boer (12-06-2019)

De gemeente Groningen wordt verantwoordelijk voor de versterking van woningen in Ten Boer en neemt hiermee het dossier over van de NAM. In eerste instantie gaat het hier over 123 woningen waaronder 81 aan de Blinkerdlaan/ Ommelanderstraat, 24 aan de Hamplaats, en 18 woningen die bij zorgcomplex Bloemhof horen. Met de betrokkenen worden aparte afspraken gemaakt.

De gemeente Groningen heeft onlangs met het Rijk afspraken gemaakt over deze woningen waarvan het versterkingsproces nog moest beginnen; de zogenaamde batch 1588.  Op 12 december 2018 heeft het toenmalige gemeentebestuur van Ten Boer samen met Nationaal Coördinator Groningen (NCG) en het Centrum voor Veilig Wonen (CVW) hierover een informatiebijeenkomst georganiseerd. In die bijeenkomst zijn de versterkingsadviezen toegelicht en is aangekondigd dat die versterkingsadviezen zouden worden uitgevoerd. In die bijeenkomst is ook verteld dat in september 2019 de voorbereiding van de uitvoering zou starten. Dit is overigens nog steeds het geval. In september start de voorbereiding van de daadwerkelijke versterking.

In de afgelopen maanden heeft de gemeente Groningen met de rijksoverheid afspraken gemaakt over het beschikbare budget en de manier waarop dat geld beschikbaar komt. Kern van die verandering is dat de gemeente Groningen nu kan sturen op de uitvoering van de versterking. Daarmee is er geen afhankelijkheid meer van de NAM en kan er rechtstreeks invloed uitgeoefend worden op de manier waarop de organisatie van de versterking plaatsvindt. Samen met de betrokken bewoners en de Nationaal Coördinator Groningen (het Versterkingspunt) zullen afspraken worden gemaakt over de uitvoering.

De afspraken tussen Rijk en gemeente over de versterking van uw woning gaan niet over schade. Voor schadeafhandeling blijft de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG) verantwoordelijk.

Fazanthof

Keuze aannemer Fazanthof Ten Boer bekend (25-04-2019)

Aannemer Geveke is door bewoners van dertig woningen aan de Fazanthof in Ten Boer gekozen om hun nieuwe aardbevingsbestendige woningen te bouwen. Dinsdagavond 23 april werd tijdens een bewonersavond de stembus geopend door een notaris, waarna de beoordelingen officieel werden geteld.

Nationaal Coördinator Groningen (NCG) en Centrum Veilig Wonen (CVW) gaan nu in gesprek met de winnende aannemer om te komen tot de ondertekening van een contract. Naar verwachting wordt dit contract binnen een paar weken getekend. Daarna gaat Geveke aan de slag met het ontwerpen van de nieuwe woningen. Naar verwachting verhuizen de bewoners voor de kerst naar de tijdelijke huisvesting en start de sloop en nieuwbouw begin 2020.

Op zaterdag 13 april presenteerden drie aannemers in het Buurhoes in Ten Boer hun schetsontwerpen en plannen van aanpak. De plannen van de aannemers zijn vervolgens door de bewoners beoordeeld op de onderdelen bewonersbegeleiding, beeldkwaliteit/architectuur, functionaliteit en techniek. Bewoners hebben hun keuze kenbaar gemaakt door een stemformulier in te leveren in een gesloten stembus bij het versterkingspunt van NCG in Ten Boer. Naast de bewoners heeft ook een beoordelingscommissie van NCG en CVW de aannemers beoordeeld.

Bewoners Fazanthof kunnen weer verder met toekomst van hun woningen (14-03-2019)

Bewoners van de Fazanthof hebben woensdagavond 13 maart 2019 een goed gesprek gehad met de Burgemeester van Groningen en de directie van de Nationaal Coördinator over de situatie rondom de versterkingssituatie in hun woongebied Fazanthof in Ten Boer. De drie aannemers doen weer serieus mee met de aanstaande aanbesteding en er ligt een planning klaar met verwachte verhuizing naar de tijdelijke woningen voor november aanstaande. De verwachting is dat nieuwbouw van hun woningen dan in het najaar 2020 volledig klaar is.

Op verzoek van een deel van de bewoners van Fazanthof heeft er in eerste instantie een (keukentafel) gesprek met burgemeester den Oudsten en wethouder Van der Schaaf en enkele bewoners plaatsgevonden. Directe aanleiding was de onrust rondom het terugtrekken van de aannemers. Als vervolg op dit keukentafelgesprek dit geresulteerd in het gisterenavond (of vanavond) plenaire terugkoppeling richting alle bewoners van de Fazanthof.

Gemeente Groningen, Nationaal Coördinator Groningen en Centrum Veilig Wonen hebben n.a.v. de recente onrust over het terugtrekken van de aannemers en de onduidelijkheid in zijn algemeen over  de voortgang van de versterking in de Fazanthof, de knelpunten met elkaar besproken en gekeken naar oplossingen. Zo is er ook met de bewoners gesproken over o.a. taxaties van hun woningen, vervangende hypothecaire zekerheid, de organisatie van de projectorganisatie, de planning van de sloop/nieuwbouw van hun woningen.  De Burgemeester en Wethouders en NCG hebben afgesproken om over enkele maanden een soortgelijke bijeenkomst opnieuw te laten plaatsvinden om stand van zaken de voortgang van het proces te bekijken en te bespreken.

Eerdere nieuwsberichten kunt u vinden in het overzicht.

Hamplaats

Wethouder Roeland van der Schaaf heeft woensdag 11 september 2019 de officiële aftrap verricht van de versterkingswerkzaamheden aan de Hamplaats in Ten Boer.
De Hamplaats bestaat uit 24 privéwoningen. De versterkingsopgave is onderdeel van de zogenoemde 1588 batch. Dit is de eerste batch waar de gemeente opdrachtgever is voor de versterking.
Bij deze 24 panden is sprake van forse schade, zodat de bewoners hebben gekozen voor sloop en nieuwbouw, in plaats van versterking. Dit heeft geleid tot één ontwerp voor alle 24 nieuwe woningen. Bijna alle bewoners hebben inmiddels vervangende woonruimte geregeld

Tijdelijke woninglocatie

Aan de Boersterweg in Ten Boer - halverwege de richting Eemshavenweg - komt een locatie voor tijdelijke woningen noodzakelijk voor bewoners in Ten Boer die te maken krijgen met de versterkingsoperatie. Zij zullen hier tijdelijk wonen gedurende sloop/nieuwbouw of herstel van hun woonwijk of woning. De locatie Boersterweg is gekozen na een selectie met de inwoners van Ten Boer, vanwege de mogelijkheid deze locatie snel te ontwikkelen is besloten deze als eerste op te pakken. De planontwikkeling is klaar en op dit moment is de vergunning voor de aanleg van deze woningen in procedure.

In totaal komen er op de tijdelijke locatie 35 woningen, variëren van gezinswoningen, eenpersoons- en levensbestendige woningen. Het college van de voormalige gemeente Ten Boer heeft hierover in oktober 2018 een collegebesluit genomen. De realisatie van de woningen gebeurd in opdracht van de Nationaal Coördinator, het Centrum voor Veilig Wonen zorgt voor de aanleg en realisatie.

De verwachting is dat de aanleg rondom de zomer van 2019 start. Om de tijdelijke woningenlocatie voor fietsers en voetgangers de ontsluiten komt er een veilig fietspad een richting de bebouwde kom van Ten Boer. Het gaat hier om een verhard schelpenpad, zachte verlichting met sensoren, alleen bestemd voor fietsers en/of wandelaars. Op dit moment vinden er met de direct aanwonenden gesprekken plaats over de route van dit fietspad. 

Versterkingsoperatie

Minister Wiebes heeft op 2 juli 2018 besloten dat de versterkingsoperatie voor alle onveilige woningen per direct doorgaat, dat de woningen uit de zogenaamde ‘batch 1.588’ toch versterkt worden en dat er geld komt voor de toekomst van het Gronings aardbevingsgebied. Voor onze gemeente betekent het besluit van de minister dat de versterkingsoperatie vanuit de NCG doorgaat zoals afgesproken voor:

  • Fazanthof (Ten Boer)
  • Hamplaats (Ten Boer)
  • Ommelanderstraat (Ten Boer)
  • Blinkerdlaan (Ten Boer)
  • Jan Zijlstraat (Ten Post)
  • Tuwingastraat (Ten Post)
  • Oldenhuisstraat (Ten Post)
  • Johan Rengersstraat (Ten Post)
  • Hendrik Veldmanstraat (Ten Post)
  • Tammingastraat (Ten Post)

Ook de versterking van de corporatiewoningen in deze straten gaat gewoon door.

Versterken

Versterken kan betekenen dat de huidige woning versterkt wordt of dat er aardbevingsbestendige nieuwbouw voor in de plaats komt. Hierover wordt met de eigenaren overleg gepleegd. Wat de overige versterkingen betreft, maakt Nationaal Coördinator Groningen (NCG) op basis van de laatste uitspraken van de Mijnraad een inventarisatie. De woningeigenaren worden hiervoor rechtstreeks door de NCG benaderd.

Dorpsvernieuwing

In Ten Post, Winneweer en Wittewierum, Woltersum en delen van Ten Boer combineert de gemeente Groningen deze versterking met dorpsvernieuwing.

Contactpunt Ten Post

Voor dringende zaken zijn de organisaties telefonisch of per mail bereikbaar.

Wekelijkse spreekuren in Ten Post over versterkingsoperatie en dorpsvernieuwing

Contactpunt voor de bewoners van Ten Post, Wittewierum en Winneweer aan de Johan Rengersstraat 39 in Ten Post. Met het contactpunt is er een aanspreekpunt voor inwoners met vragen, ideeën of suggesties over de versterkingsoperatie en dorpsvernieuwing.

Het contactpunt wordt vanaf 1 oktober 2019 alleen bemenst door vertegenwoordigers van de woningstichting Wierden en Borgen. De gemeente Groningen en de Nationaal Coördinator Groningen kregen geen bezoekers en zijn alleen nog telefonisch of per mail bereikbaar. Bewoners die niet op het betreffende tijdstip langs kunnen komen, kunnen een afspraak maken met de betreffende organisatie. Op feestdagen zijn de organisaties niet aanwezig.

Openingstijden

Maandag: Woningstichting Wierden en Borgen van 14.30 – 16.30 uur
Telefoon: (050) 402 37 50

Meer informatie