daycare iconTijdelijke noodlocaties asielzoekers

Er zijn tijdelijke locaties voor de noodopvang van asielzoekers in de stad Groningen.
Laatst bijgewerkt op 9 maart 2023.

Wie zijn er

Het gaat vooral om asielzoekers uit Syrië, Jemen en Turkije (in het kader van gezinshereniging) en evacués uit Afghanistan.

Welke locaties

Noodopvang boot

Eén van de locaties is een boot. Deze boot ligt in het Oude Winschoterdiep, langs de Gideonweg, in de buurt van de Antwerpenbrug. Het COA biedt daar 140 mensen onderdak. De opvang is tijdelijk. Jaarlijks, in maart, bekijken we of de opvang langer nodig is. 

Noodopvang Sint Petersburgweg

De gemeente Groningen en het COA hebben wooncontainers geplaatst op een braakliggend terrein aan de Sint Petersburgweg. Dit terrein ligt tussen het Eemskanaal en bedrijventerrein Driebond, en tussen de Woonschepenhaven en de Beneluxweg. Hier staan wooncontainers voor 100 mensen.

Ook deze opvang is tijdelijk, de vergunning loopt tot 22 oktober 2023. Deze kan, als het COA deze plekken nodig heeft, verlengd worden.  

COA

Het COA is verantwoordelijk voor begeleiding, beheer en veiligheid van asielzoekers en locaties. Het COA betaalt alle kosten.

Veelgestelde vragen

Waarom vangt Groningen een nieuwe groep asielzoekers op?

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) heeft een groot tekort aan opvanglocaties. De bestaande asielzoekerscentra zitten overvol, omdat het door de woningnood lastig is voor statushouders om een woning te vinden. Met de komst van evacués uit Afghanistan is de druk op de asielzoekerscentra nog groter geworden.

Daarom heeft het Rijk alle gemeenten in Nederland gevraagd om met spoed extra, tijdelijke opvanglocaties voor asielzoekers in te richten. De gemeente Groningen geeft graag gehoor aan dit dringende verzoek. Het gaat om tijdelijke voorzieningen.

Waarom heeft de gemeente dit besloten?

Het college van B&W heeft een dringend verzoek van het COA gekregen en geeft daaraan graag gehoor.

Waarom wordt de noodopvang verlengd?

Het COA heeft nog steeds dringend behoefte aan woonruimte voor asielzoekers. De instroom in ons land is wel iets afgenomen, maar de bestaande asielzoekerscentra zitten nog steeds overvol.

De gemeente wil het COA graag helpen, en vooral de gezinnen die een plek hadden in de voormalige XL-teststraat. Zij zijn hier inmiddels een beetje bekend en hun kinderen gaan in de buurt naar school. We willen niet dat deze mensen steeds opnieuw moeten wennen aan verschillende plaatsen. Daarom willen wij hen graag langer in Groningen laten blijven. Zij zijn verhuisd naar de opvanglocatie aan de Sint Petersburgweg.

Wie heeft het initiatief genomen voor deze opvang?

Het initiatief komt van het COA.

Is er een inspraakmogelijkheid voor bewoners geweest?

Vanwege de spoedvraag van het COA, is er geen inspraakprocedure voor beide locaties. Ook weegt het belang van inspraak niet op tegen het belang en de verantwoordelijkheid van het gemeentebestuur voor kwetsbare groepen in de Groninger samenleving.

Om welke asielzoekers gaat het?

Het gaat vooral om asielzoekers uit Syrië, Jemen, Turkije en Afghanistan. 

Waar worden ze opgevangen?

De asielzoekers worden opgevangen op 2 locaties. Op een boot in het Oude Winschoterdiep, in de buurt van de Antwerpenbrug, langs de Gideonweg. En op een locatie aan de Sint Petersburgweg. Bij de Sint Petersburgweg gaat het om een terrein tussen het Eemskanaal en het bedrijventerrein Driebond, en tussen Woonschepenhaven en de Beneluxweg. 

Hoe zit het met de braakliggende grond aan de Sint Petersburgweg?

Dit gebied is vroeger gebruikt als slibdepot. De grond is licht vervuild. Op het terrein ligt een schone afdeklaag grond. Daaromheen komen hekken. Er is niet in de vervuilde grond gegraven. Alle voorzieningen voor de noodopvang zijn er bovenop aangelegd.

Zie ook:

Waarom worden hier geen studenten opgevangen en wel asielzoekers?

Het COA kampt met een groot tekort van opvangplaatsen voor asielzoekers en heeft (landelijk) hulp gevraagd. De gemeente wil daarom een helpende hand bieden. Het gaat om tijdelijke voorzieningen. Voor studenten en daklozen bestaan goede opvanglocaties.

Onder welke voorwaarden worden ze opgevangen?

Het COA begeleidt de asielzoekers. Ook is het COA verantwoordelijk voor het beheer van de twee opvanglocaties en voor de veiligheid van de asielzoekers en de locaties. Alle kosten komen ook voor rekening van het COA.

Hoelang gaat het duren?

Het gaat om tijdelijke opvang. De opvang op de boot wordt - indien nodig -jaarlijks verlengd in maart. De opvanglocatie aan de Sint Petersburgweg is tot 22 oktober 2023  beschikbaar en wordt - indien nodig - verlengd. Of korter als de noodopvang niet meer nodig is door een lagere instroom van asielzoekers.

Wie betaalt de kosten?

Het COA betaalt alle kosten.

Wat kan ik doen om te helpen?

Deze mensen zijn terechtgekomen in een tijdelijke opvang. We kunnen ons voorstellen dat u met hen meeleeft en misschien hulp wilt aanbieden. Daarvoor kunt u het beste contact opnemen met het COA, via 088 715 70 00 (van maandag t/m vrijdag tussen 09:00 en 17:00 uur) of info@coa.nl. Dan kan de hulp worden gecoördineerd.

Waar kan ik meer informatie vinden?

Meer informatie staat op coa.nl. Voor vragen over de opvang kunt u contact opnemen met het COA, via 088 715 70 00 (van maandag t/m vrijdag tussen 09:00 en 17:00 uur) of info@coa.nl.

Crisisnoodopvang

Het voormalige pand van het Leger des Heils aan het Damsterdiep 267 wordt ingezet voor crisisnoodopvang. De opvang is voor asielzoekers die zich hebben gemeld in Ter Apel, waar geen plek voor ze is. 

Het opvangcentrum van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) in Ter Apel zit overvol. Zo vol, dat er niet elke avond een bed en eten beschikbaar is voor de mensen die zich daar melden. Het Rijk heeft daarom de Veiligheidsregio’s gevraagd om ieder noodopvangplekken te regelen. De gemeente wil hier graag aan bijdragen. 

In het gebouw is plaats voor ongeveer 140 mensen. De gemeente Groningen is verantwoordelijk voor de begeleiding, het beheer en de veiligheid van de mensen in het pand en voor de locatie. De gemeente houdt de crisisnoodopvang open tot in ieder geval eind 2023. Daarna wordt bekeken hoe de situatie dan is.

Meer informatie

  • Collegebrief over verlenging van de noodopvang voor asielzoekers aan de gemeenteraad, februari 2022
  • Collegebrief over de noodopvang van asielzoekers aan de gemeenteraad van oktober 2021