Tijdelijke noodlocaties asielzoekers

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) en de gemeente Groningen maken op korte termijn 2 tijdelijke noodopvanglocaties voor asielzoekers. We verwachten vanaf 25 oktober de eerste bewoners.

Laatst bijgewerkt op 19 oktober 2021

Wie komen er

Er komt plek voor ongeveer 375 asielzoekers, voor een deel gezinnen. Het gaat vooral om asielzoekers uit Syrië en uit Turkije in het kader van gezinshereniging en evacués uit Afghanistan.

Welke locaties

Noodopvang XL-teststraat 

Eén van de locaties is de pas gesloten XL-teststraat bij Driebond/ P&R Meerstad. Daar is ruimte voor de opvang van 200 asielzoekers. 

De XL-teststraat wordt een paar maanden gebruikt als opvanglocatie, tot uiterlijk 15 maart 2022. Daarna moet het terrein leeg opgeleverd worden voor de werkzaamheden voor de nieuwe weg, de Meerstadlaan.

Noodopvang boot

De andere noodopvang is op een boot. Deze boot komt te liggen in het Oude Winschoterdiep, langs de Gideonweg, in de buurt van de Antwerpenbrug. Het COA wil er 175 mensen onderdak bieden. 

De aanlegplaats moet nog in orde gemaakt worden. Woensdag 20 oktober worden er palen geslagen waar de boot kan afmeren. De opvang is tijdelijk. De boot is waarschijnlijk tot eind maart 2022 beschikbaar.

COA

Het COA is verantwoordelijk voor hun begeleiding, het beheer en voor de veiligheid van de asielzoekers en de locatie. Het COA betaalt alle kosten.

Veelgestelde vragen

Waarom vangt Groningen een nieuwe groep asielzoekers op?

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) heeft met een groot tekort aan opvanglocaties. De bestaande asielzoekerscentra zitten overvol, omdat het door de woningnood lastig is voor statushouders om een woning te vinden. Met de komst van evacués uit Afghanistan is de druk op de asielzoekerscentra nog groter geworden. Daarom heeft het Rijk alle gemeenten in Nederland gevraagd om met spoed extra, tijdelijke opvanglocaties voor asielzoekers in te richten. De gemeente Groningen geeft graag gehoor aan dit dringende verzoek. Het gaat om tijdelijke voorzieningen.

Wanneer heeft de gemeente dit besloten?

Het college van B&W heeft een dringend verzoek van het COA gekregen. Zie ook de collegebrief aan de gemeenteraad. Vanwege de spoed zijn het COA en de gemeente al bezig met de voorbereidingen.

Wie heeft het initiatief genomen voor deze opvang?

Het initiatief komt van het COA. Ook de locaties zijn aangedragen door het COA.

Is er een inspraakmogelijkheid voor bewoners geweest?

Vanwege de spoedvraag van het COA, is er geen inspraakprocedure voor beide locaties. Ook weegt het belang van inspraak niet op tegen het belang en de verantwoordelijkheid van het gemeentebestuur voor kwetsbare groepen in de Groninger samenleving.

Komt er nog een informatiebijeenkomst?

Het COA en de gemeente overwegen dit nog.

Kan ik bezwaar maken tegen dit besluit?

Voor de beide locaties zijn vergunningen nodig. Het gaat om een vergunning voor tijdelijk strijdig gebruik. Voor de verbouwing van de XL-testlocatie zijn ook een gebruiksvergunning en omgevingsvergunning voor een bouwactiviteit nodig i.v.m. veranderende brandveiligheidseisen. De gemeente als bevoegd gezag verleent deze vergunningen. Daarna worden ze gepubliceerd op de landelijke website overheid.nl. Tegen de verleende vergunningen is beroep en bezwaar mogelijk.

Om welke asielzoekers gaat het? En hoeveel?

We maken plek voor ongeveer 375 asielzoekers, voor een deel gezinnen. Het gaat vooral om asielzoekers uit Syrië en uit Turkije in het kader van gezinshereniging en evacués uit Afghanistan.

Wanneer komen de asielzoekers?

We verwachten de eerste mensen op maandag 25 oktober 2021.

Waar worden ze opgevangen?

De asielzoekers worden opgevangen op twee locaties: de onlangs gesloten XL-teststraat bij Driebond / P+R Meerstad. En op een boot in het Oude Winschoterdiep, in de buurt van de Antwerpenbrug, langs de Gideonweg. In de XL-teststraat wil het COA 200 mensen opvangen en op de boot 175 mensen.  

Waarom worden hier geen studenten opgevangen en wel asielzoekers?

Het COA kampt met een groot tekort van opvangplaatsen voor asielzoekers en heeft (landelijk) hulp gevraagd. De gemeente wil daarom een helpende hand bieden. Het gaat om tijdelijke voorzieningen. Voor studenten en daklozen bestaan goede opvanglocaties.

Onder welke voorwaarden worden ze opgevangen?

Het COA begeleidt de asielzoekers. Ook is het COA verantwoordelijk voor het beheer van de twee opvanglocaties en voor de veiligheid van de asielzoekers en de locaties. Alle kosten komen ook voor rekening van het COA.

Hoelang gaat het duren?

Het gaat om tijdelijke opvang. De boot is waarschijnlijk tot eind maart 2022 beschikbaar. De voormalige XL-testlocatie blijft ook een paar maanden dienst doen als opvanglocatie, tot uiterlijk 15 maart 2022. Daarna moet het terrein leeg opgeleverd worden voor de werkzaamheden voor de nieuwe weg, de Meerstadlaan.

Wie betaalt de kosten?

Het COA betaalt alle kosten.

Wat kan ik doen om te helpen?

Deze mensen komen terecht in een tijdelijke opvang. We kunnen ons voorstellen dat u met hen meeleeft en misschien hulp wilt aanbieden. Daarvoor kunt u het beste contact opnemen met het COA, via 088 715 70 00 (van maandag t/m vrijdag tussen 09:00 en 17:00 uur) of info@coa.nl. Dan kan de hulp worden gecoördineerd.

Waar kan ik meer informatie vinden?

Meer informatie staat op de website www.coa.nl en op deze webpagina. Voor vragen over de opvang kunt u contact opnemen met het COA, via 088 715 70 00 (van maandag t/m vrijdag tussen 09:00 en 17:00 uur) of info@coa.nl.

Meer informatie

  • De collegebrief over de noodopvang van asielzoekers aan de gemeenteraad