Stappen tot nu toe voor de omgevingsvisie

De gemeente Groningen heeft al verschillende stappen genomen naar de concept-omgevingsvisie.

Traject conceptvisie

Sinds 1 januari 2019 vormen de voormalige gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer een nieuwe gemeente Groningen. De voormalig gemeente Groningen heeft sinds september 2018 een omgevingsvisie: The Next City. Ook de voormalig gemeente Ten Boer had voor de herindeling al een eigen toekomstvisie (pdf 3,1 MB) gemaakt.

Tussen 2018 en 2021 is er nieuw beleid vastgesteld door het Rijk en de gemeente. Ook zijn er nieuwe ontwikkelingen die invloed hebben op de ontwikkeling van de gemeente. Bijvoorbeeld de vraag welke consequenties de coronacrisis op de langere termijn heeft.
Daarom vernieuwen we nu de bestaande omgevingsvisies. Dit doen we door alle informatie die al bekend is samen te voegen en mee te nemen.

Nieuwe landelijke gebieden en dorpen

Daarnaast breiden we de visie uit met de nieuwe landelijke gebieden en dorpen. Daar spelen andere vraagstukken en thema’s dan in de stad. De basis voor het landelijk gebied ligt in het traject landelijk gebied en dorpen.

Door het toevoegen van het nieuwe beleid aan de bestaande visies en deze uit te breiden met thema’s die spelen in het landelijk gebied, ontstaat de conceptvisie. U kunt straks ook reageren op de conceptvisie.

Traject landelijk gebied en de dorpen

Hoe hebben we input over het landelijk gebied en de dorpen verzameld? Daarvoor hebben we alle bestaande plannen, visies en reacties daarop geïnventariseerd en geanalyseerd. Een voorbeeld zijn dorpsvisies, dorpsvernieuwingsplannen en het overdrachtsdocument van Haren. Samen met betrokkenen hebben we gekeken wat daar nog aan ontbrak om die inhoud vervolgens te verzamelen. 

Bijeenkomsten

Eind 2019 en begin 2020 organiseerden we een aantal bijeenkomsten. De toekomst van het landelijk gebied, de dorpen in Ten Boer en de agrarische sector stonden hierbij centraal.

We organiseerden in Ten Boer in november 2019 een dorpenavond (pdf 1 MB) met de verschillende dorpsbelangenverenigingen om nog meer input op te halen. We zijn daar in gesprek gegaan over thema’s als wonen, werken, voorzieningen en mobiliteit. Ook hebben we informatie gehaald uit de dorpsvernieuwingstrajecten die er in dit gebied lopen. Helaas kon de dorpenavond in Haren destijds geen doorgang vinden vanwege te weinig aanmeldingen.

Verder organiseerden we verschillende themasessies zoals op 7 november 2019 is gedaan over de toekomst van het landelijk gebied (pdf 3,4 MB). Voor deze avond hebben we partijen uitgenodigd zoals Natuurmonumenten, Groninger Landschap, LTO Noord, waterschappen Hunze en Aa’s en Noorderzijlvest, provincies Groningen en Drenthe etc. Vervolgens hebben we in februari 2020 een bijeenkomst (pdf 131 kB) georganiseerd voor de agrarische sector van onze gemeente. 

Online reacties door het coronavirus

Op basis van bovenstaande informatie hebben we thema’s/vragen geformuleerd waarover we inwoners en organisaties rond Haren en Ten Boer om hun mening gevraagd hebben. Aangezien het organiseren van fysieke bijeenkomsten door de coronacrisis lastig werd, hebben wij in de periode van 7 oktober tot en met 23 november 2020 inwoners uit Haren en Ten Boer via verschillende media gevraagd om met ons mee te denken over een aantal onderwerpen. Daar hebben we ruim 330 reacties op gekregen.

Gebied rond Haren

In Haren, Onnen, Noordlaren en Glimmen vroegen we inwoners in het najaar van 2020 met ons mee te praten over de toekomst van het gebied. Hiervoor sloten we onder andere aan bij het ‘Groene Parel traject’. Daarnaast legden we vragen voor via sociale media, onze nieuwsbrieven en de gemeenteberichten om ideeën op te halen. De vragen gingen over:

  • Hoe denkt u over woningbouw op het terrein van de Biotoop/Hortus? Hoe moet dat terrein er over 15 jaar uitzien? 
  • Hoe denkt u over de toekomst van de agrarische sector, moet de sector de ruimte krijgen om zich duurzaam te ontwikkelen? 
  • Wat kan de gemeente volgens u doen om ontmoetingen, zowel voor ouderen als jongeren te stimuleren? 
  • Hoe kan de gemeente u ondersteunen bij het verduurzamen van uw woning of leefomgeving?  
  • Hoe ziet u de toekomst van recreatie rond onze meren? Hoe moet dat er over 15 jaar uit zien?

In de video licht wethouder Van der Schaaf het traject toe:

Gebied rond Ten Boer

In het najaar van 2020 hebben we een aantal thema’s centraal gesteld, waarbij we met name inwoners uit de voormalige gemeente Ten Boer gevraagd hebben te reageren. De thema’s legden we voor via sociale media, onze nieuwsbrief en de gemeenteberichten.

Het ging hierbij over:

  • Recreatie en toerisme in het landelijk gebied
  • Ontmoetingsplekken voor jong en oud
  • Toekomst van de agrarische sector 
  • Verduurzaming van woningen en de leefomgeving
  • Het landschap van onze gemeente

Traject visie voormalig gemeente Groningen/The Next City

De voormalig gemeente Groningen heeft sinds september 2018 een omgevingsvisie: The Next City (pdf 5,5 MB). Deze plannen voor de toekomstige ontwikkeling zijn samen met de stad bedacht. Heel veel mensen en organisaties van binnen en buiten Groningen hebben erover gesproken, nagedacht, geschreven, gediscussieerd, erop gereageerd, meegedacht, lezingen bijgewoond, getweet, ideeën aangeleverd en inspraakreacties ingediend. Dat deden zij aan de hand van:

In de video kunt u kort kennismaken met de omgevingsvisie. The Next City video is also available with English subtitles.

The Next City video is also available with English subtitles.

Omdat deze visie recent in 2018 is vastgesteld en er uitvoerige participatie op heeft plaatsgevonden, hebben we er nu voor gekozen dit voor het stedelijk gebied niet opnieuw te doen. Uiteraard nemen we wel recente ontwikkelingen en beleid mee in de actualisatie.