Stadadviseert: meedenken over sociale vraagstukken

We vinden het belangrijk dat inwoners van onze gemeente en organisaties meedenken en meepraten over de plannen voor de stad. Op verschillende manieren vraagt de gemeente daarom inwoners naar hún mening als we nieuwe plannen (nieuw beleid) maken. Als het gaat om sociale vraagstukken, doen we dat via Stadadviseert.

Stadadviseert is een nieuwe manier van adviseren, die een beroep doet op u, inwoner van onze stad. U leeft, woont, werkt of studeert in de stad en maakt daarbij gebruik van de diverse voorzieningen. Dan hebt u kennis, ervaring en deskundigheid die de gemeente goed kan gebruiken. Stadadviseert richt zich vooral op advies voor het sociaal domein. Het kader hiervoor is de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Jeugdwet en de Participatiewet. Het betrekken van een diverse groep inwoners geeft een advies dat meer kanten belicht. Dit sluit goed aan bij ons motto: Samen maken wij Stad.

Onafhankelijke adviezen van Stadadviseert

Twee mensen van buiten de gemeentelijke organisatie hebben een netwerk opgezet dat de gemeente van onafhankelijke adviezen voorziet. De gemeente ondersteunt hen daarbij.

Stadadviseert bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Een stedelijke adviesgroep. Deze adviesgroep bestaat uit ongeveer 50 bewoners van 16 jaar en ouder, uit alle wijken van de stad Groningen en met verschillende achtergronden en deskundigheden. Zij worden gevraagd om mee te denken in korte of langere adviestrajecten.
  • Een netwerk van vertegenwoordigers van organisaties die in het sociaal domein actief zijn.
  • Een online panel van inwoners die regelmatig online hun mening geven of een enquête invullen (het Stadspanel).
  • Een samenwerking van kennisinstellingen, waaronder de Rijksuniversiteit, de Hanzehogeschool en het UMCG.

Bij al deze groepen gebruiken we verschillende werkvormen. U hoeft bij Stadadviseert geen vergadercultuur te verwachten!

Wilt u ook meedenken?

Woont u in de gemeente Groningen? En wilt u meedenken over sociale vraagstukken? Of werkt uw organisatie in het sociaal domein en wilt u zich aansluiten bij ons netwerk? Dit kan via Stadadviseert. Vul  het reactieformulier in. We nemen dan contact met u op.

Ook als u vragen hebt, kunt u het reactieformulier invullen.

Gemeenteraad akkoord met nieuwe manier van advies vragen

Op 15 juni 2016 bespraken de leden van de raadscommissie Onderwijs en Welzijn de voortgang van Stadadviseert. Het college van B&W heeft de raad ook een Verordening Adviesstructuur voor het sociaal domein Stadadviseert gestuurd, met het verzoek deze vast te stellen. Voorafgaand aan de bespreking in de raadscommissie hebben de externe kwartiermakers op maandag 13 juni in de raadscommissie een presentatie gehouden over Stadadviseert. De bijbehorende stukken vindt u op de site van de Gemeenteraad.

Over welke onderwerpen vraagt de gemeente nu uw advies?