Rummerinkhof

Als gevolg van de nieuwbouwwijk Harener Holt groeien de scholen in het noorden van Haren fors.

De huidige huisvesting van de Brinkschool aan de Oude Brinkweg biedt onvoldoende ruimte. De Peter Petersenschool gebruikt tijdelijk een aantal lokalen in het voormalige gebouw van Visio om de groei op te kunnen vangen. Voor beide scholen moet een definitieve oplossing worden gevonden voor het ruimtetekort.

Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 

De gemeente Groningen investeert - via het integraal huisvestingsplan Onderwijs (IHP) - de komende jaren miljoenen euro’s om de schoolgebouwen in de gemeente een stevige kwaliteitsimpuls te geven. Ook in Haren ondergaan diverse scholen veranderingen zoals nieuwbouw, verbouw en/of verduurzaming van gebouwen.  

Eind 2019 heeft de gemeenteraad ingestemd met de locatiekeuze voor nieuwbouw van de Brinkschool aan de Rummerinkhof 8. Het huidige Zernike gebouw zal worden gesloopt. Hiervoor in de plaats komt op dezelfde plek een Integraal Kind Centrum (IKC) voor kinderen van 0 tot 13 jaar bestaande uit de Brinkschool en Stichting Kinderopvang Haren. Tevens wordt er een gymzaal gerealiseerd. Ook zal de Peter Petersenschool een permanente uitbreiding krijgen, zo dat het tijdelijke lokaal en het oude Visio gebouw verwijderd kan worden. De Rummerinkhof wordt ingericht als fietsstraat en er zullen aanpassingen gemaakt worden om een veilige verkeerssituatie te realiseren.

Planning

De verwachting is dat in het eerste kwartaal van 2022 de werkzaamheden rondom de nieuwbouw van het IKC in Haren zullen starten. De groepen die nu in de locatie Rummerinkhof zitten zullen tijdens de sloop en nieuwbouw worden ondergebracht in het voormalige schoolgebouw van obs De Linde aan de Hertenlaan in Haren. Onderzoek moet uitwijzen of deze locatie voldoende capaciteit heeft.

Peter Petersenschool

Als alles volgens planning verloopt kan nog dit jaar de gemeenteraad een besluit nemen over de uitvoering, zo dat de bouw van de Peter Petersenschool in de tweede helft van 2021 beginnen. Tijdelijke huisvesting voor de kleuters is beoogd in het huidige Zernike gebouw. In de zomer van 2022 kan vervolgens gestart worden met de sloop van het Zernike gebouw. 

Brinkschool

Het in mei 2021 gepresenteerde schetsontwerp van BDG-architecten omvat nieuwbouw voor de Brinkschool, Stichting Kinderopvang Haren en een gymzaal van Sport050. Een landschapsarchitect heeft de buitenruimte, inclusief de doorsteek tussen beide scholen, ontworpen. Opvallend element is het grote dakterras wat de buitenruimte aanzienlijk vergroot. Er is een herkenbare hoofdentree, maar elke gebruiker heeft ook een eigen entree, zo dat het gebouw flexibel te gebruiken is.

Ontwerpschets-Rummerinkhof-Haren.jpg

Veranderingen omgeving 

Deze nieuwbouw leidt ook tot aanpassingen van de verkeerssituatie in het gebied. Er liggen de volgende ideeën om het gebied zo toegankelijk, maar ook zo veilig mogelijk te houden:

  • De inrichting van de Rummerinkhof als fietsstraat (gemengd gebruik voor auto en fiets, als voorbeeld de Jachtlaan) vanaf de Nieuwe Stationsweg tot aan de aansluiting op de Oosterweg. Tussen beide scholen blijft de doorsteek voor fietsers bestaan, zonder dit in te richten als fietsstraat.
  • Het instellen van éénrichtingsverkeer op de Rummerinkhof voor het autoverkeer in noordelijke richting, vanaf de Ossewei en de Emdaborg. Voor fietsverkeer blijft twee richtingen mogelijk.
  • Aanpassing van de kruising van de Rummerinkhof – Oosterweg – Kromme Elleboog met een 4-taks kruispunt met kruispuntplateau.

Meer informatie

Er vinden regelmatig overleggen met omwonenden plaats.

Contact

U kunt gebruik maken van het contactformulier.