build-reside iconRummerinkhof

Als gevolg van de nieuwbouwwijk Harener Holt groeien de scholen in het noorden van Haren fors. De huidige huisvesting van de Brinkschool aan de Oude Brinkweg biedt onvoldoende ruimte. De Peter Petersenschool gebruikt tijdelijk een aantal lokalen in het voormalige gebouw van Visio om de groei op te kunnen vangen. Voor beide scholen moet een definitieve oplossing worden gevonden voor het ruimtetekort.

Integraal Huisvestingsplan Onderwijs

De gemeente Groningen investeert - via het integraal huisvestingsplan Onderwijs (IHP) - de komende jaren miljoenen euro’s om de schoolgebouwen in de gemeente een stevige kwaliteitsimpuls te geven. Ook in Haren ondergaan diverse scholen veranderingen zoals nieuwbouw, verbouw en/of verduurzaming van gebouwen.  

Eind 2019 heeft de gemeenteraad ingestemd met de locatiekeuze voor nieuwbouw van de Brinkschool aan de Rummerinkhof 8. Het huidige Zernike gebouw zal worden gesloopt. Hiervoor in de plaats komt op dezelfde plek een Integraal Kind Centrum (IKC) voor kinderen van 0 tot 13 jaar bestaande uit de Brinkschool en Stichting Kinderopvang Haren. Tevens wordt er een gymzaal gerealiseerd.

Ook zal de Peter Petersenschool een permanente uitbreiding krijgen, zo dat het tijdelijke lokaal en het oude Visio gebouw verwijderd kan worden. De Rummerinkhof wordt ingericht als fietsstraat en er zullen aanpassingen gemaakt worden om een veilige verkeerssituatie te realiseren.

Planning

De verwachting is dat in het 3e kwartaal van 2022 de werkzaamheden rondom de nieuwbouw van het IKC in Haren zullen starten met de sloop van het Zernike gebouw. 

De groepen die nu in de locatie Rummerinkhof zitten, zullen tijdens de sloop en nieuwbouw worden ondergebracht in het voormalige schoolgebouw van obs De Linde aan de Hertenlaan in Haren. Onderzoek moet uitwijzen of deze locatie voldoende capaciteit heeft.

Peter Petersenschool

Als alles volgens planning verloopt kan nog dit jaar de gemeenteraad een besluit nemen over de uitvoering, zo dat de bouw van de Peter Petersenschool kan beginnen. Dit is afhankelijk van de aanwezigheid van beschermde fauna en flora zoals bijvoorbeeld vleermuizen. Tijdelijke huisvesting voor de kleuters is beoogd in het huidige Zernike gebouw.

Brinkschool

Het in mei 2021 gepresenteerde schetsontwerp van BDG-architecten omvat nieuwbouw voor de Brinkschool, Stichting Kinderopvang Haren en een gymzaal van Sport050. Een landschapsarchitect heeft de buitenruimte, inclusief de doorsteek tussen beide scholen, ontworpen.

Opvallend element is het grote dakterras wat de buitenruimte aanzienlijk vergroot. Er is een herkenbare hoofdentree, maar elke gebruiker heeft ook een eigen entree, zo dat het gebouw flexibel te gebruiken is.

Verkeersontwerp

De nieuwbouw vraagt ook om aanpassingen aan de openbare ruimte en de verkeerssituatie in het gebied:

  • Het instellen van éénrichtingsverkeer op de Rummerinkhof voor het autoverkeer in noordelijke richting. Voor fietsverkeer blijft twee richtingen mogelijk.
  • Aanpassing van de kruising van de Rummerinkhof – Oosterweg – Kromme Elleboog met een 4-taks kruispunt met kruispuntplateau.

Inrichting schoolomgeving

De inrichting van de omgeving rondom het IKC Rummerinkhof en de Peter Petersenschool ondergaat met de nieuwbouw van beide scholen ook een verandering. De scholenomgeving en de directe omgeving worden meer één geheel.

Fietsstraat

In het Verkeers- en vervoersplan van de gemeente Haren uit 2013 is opgenomen het inrichten van de Rummerinkhof als fietsstraat vanaf de Nieuwe Stationsweg tot aan de aansluiting op de Oosterweg.

Een fietsstraat kent bepaalde inrichtingsprincipes, voor gemengd gebruik voor auto én fiets. De hoofdrol ligt echter bij de fietser. Tussen beide scholen blijft de doorsteek voor fietsers bestaan, zonder dit in te richten als fietsstraat. De uitwerking van de fietsstraat nemen we nu mee. 

Hiervoor maken we een verkeersontwerp. Dit doen we samen met de omgeving. Hiervoor zijn wij sinds dit voorjaar in overleg met de bewoners om hun mening te horen en ideeën op te halen, uiteraard binnen de gestelde afspraken zoals onder andere het besluit van de gemeenteraad van 25 september 2019. Zo hebben we op 16 februari en 27 mei 2021 digitale bijeenkomsten gehad. 

Algemeen beleid 

Algemeen beleid van de gemeente Groningen is het terugdringen van het autogebruik, ook voor wat betreft het halen en brengen van kinderen naar school. Dit doen we onder andere door het aantrekkelijker te maken om kinderen met de fiets of te voet te brengen en te halen. Bijvoorbeeld door voldoende parkeermogelijkheden voor fietsen mee te nemen in het ontwerp.

Wij erkennen dat met name de piekmomenten bij scholen tot drukte in de omgeving leidt. Om dit te verkleinen werken de scholen met verschillende aanvangstijden en zullen ze vol inzetten op het gebruik van de fiets.

Als gemeente proberen we de openbare ruimte zo in te richten dat die en veilig, functioneel is en kwaliteit heeft die aansluit bij de omgevingskwaliteit. Dit is in veel gevallen een compromis, omdat vaak de mogelijkheden ontbreken om alles op 100% uit te voeren, bijvoorbeeld vanwege de beperkte ruimte. Gedrag in het verkeer is maar beperkt te sturen. Als gemeente willen we bevorderen dat verreweg de meeste kinderen lopend of op de fiets naar school gaan.

Parkeerterrein bij de scholen 

Voor zowel personeel als ouders zit in de plannen een parkeerterrein bij de scholen. Het voorkomen van parkeerproblemen in de Rummerinkhof (als buurt) zien wij als één van de opgaven van het verkeersontwerp, net als een verdere verkenning van het instellen van eenrichtingsverkeer en een ‘knip’ ter hoogte van de Ossewei om school- en buurtverkeer meer van elkaar te scheiden.

Op basis van wat is ingebracht tijdens de eerder gehouden digitale bijeenkomsten zijn er varianten uitgewerkt. Daarbij is rekening gehouden met de genomen besluiten

Opties voor de fietsstraat

  1. Brede fietsstraat op basis van huidig wegprofiel met parkeervakken met tweerichtingsverkeer.
  2. Smalle fietsstraat met tweerichtingsverkeer.
  3. Smalle fietsstraat met éénrichtingsverkeer.

Opties voor de verkeerscirculatie

  1. Knip autoverkeer tussen Ossewei en schoollocatie: uitsluitend fiets- en voetgangersverbinding. Handhaven tweerichtingsverkeer (ingebracht door bewoners)
  2. Gedeeltelijk eenrichtingsverkeer (vanaf Ossewei tot Oosterweg)
  3. Keerlus Rummerinkhof voor de schoollocatie (ingebracht door bewoners)
  4. Volledig eenrichtingsverkeer (vanaf Station tot Oosterweg)

De door bewoners ingebrachte optie van ontsluiting via Harener Holt wordt beoordeeld in het kader van de inrichting van de schoolomgeving.

De uitwerkingen van de varianten zijn aan de hand van posters op 1 september 2021 gepresenteerd aan bewoners die eerder hebben meegedaan aan de digitale bijeenkomsten, inclusief een eerste beoordeling aan de hand van plussen en minnen. De posters (pdf 7,2 MB) werden ook gebruikt op de inloopbijeenkomst op 8 september 2021.

Reageren?

Wilt u reageren of ons nog iets meegeven? Stuur dan een mail naar vastgoed@groningen.nl.

Meer informatie

Er vinden regelmatig overleggen met omwonenden plaats.
 

  • Schetsontwerp (klik op de afbeelding voor een grotere weergave):

Contact

U kunt gebruik maken van het contactformulier.