Rekenkamercommissie

De Rekenkamercommissie controleert of het beleid van de gemeente goed werkt en of de gemeente het geld goed heeft uitgegeven. Hebt u een voorstel voor een onderzoek? Dan kunt u terecht bij de Rekenkamercommissie.

Wat u moet weten

Telefonisch indienen

Dient u uw voorstel liever telefonisch in? Of hebt u een andere vraag aan de Rekenkamercommissie? Bel dan secretaris Peter Kommerij, tel 050 367 77 27.

Wat doet de Rekenkamercommissie?

De Rekenkamercommissie onderzoekt de doeltreffendheid, doelmatigheid en de rechtmatigheid van het beleid van de gemeente Groningen.

 • Doeltreffendheid: heeft de gemeente haar beleidsdoelen bereikt? Heeft het beleid het gewenste effect gehad?
 • Doelmatigheid: heeft de gemeente het geld goed besteed? Kan de gemeente hetzelfde doen voor minder geld?
 • Rechtmatigheid: heeft de gemeente zich aan bepaalde regels en besluiten gehouden?

De Rekenkamercommissie is onafhankelijk van de gemeenteraad en het college van B&W en bepaalt zelf welke onderwerpen ze onderzoekt. De gemeenteraad kan de commissie wel vragen om iets te onderzoeken. Ook als inwoner van Groningen kunt u zo'n verzoek indienen.

Onderzoek Wmo

Onderzoek Subsidies

Onderzoek Burgerbetrokkenheid

Onderzoek Passend Onderwijs

Onderzoek Armoedebeleid

Meer onderzoeksrapporten en Rekenkamerbrieven  (bron: Groningen Raadsinformatie)

Jaarverslagen van de Rekenkamercommissie

Samenstelling Rekenkamercommissie

 • Extern lid Werner Zuurbier (voorzitter)
 • Extern lid Han Warmelink
 • Extern lid Aljona Wertheim
 • Gemeenteraadslid Maarten van der Laan (PvdA)
 • Gemeenteraadslid Edward Koopmans (ChristenUnie)
 • Gemeenteraadslid Anna Riemersma (Stad en Ommeland)
 • Gemeenteraadslid Carlo Schimmel (D66)
 • Peter Kommerij (secretaris)

Nevenfuncties externe leden:

Werner Zuurbier

 • Manager IT-Strategie Univé Verzekeringen
 • Lid Rekenkamercommissie Achtkarspelen
 • Lid Rekenkamercommissie Tytsjerksteradiel

Han Warmelink

 • Lector Juridische Consequenties Privatisering en Decentralisering aan de HAN (Hogeschool Arnhem en Nijmegen)
 • Vicevoorzitter LKC (Landelijke Klachtencommissie Onderwijs, onderdeel van Stichting Onderwijsgeschillen te Utrecht)

Aljona Wertheim

 • Accountmanager/adviseur beleidsinformatie provincie Overijssel
 • Voorzitter Rekenkamercommissie gemeente Hardenberg
 • Voorzitter ondersteuningsplanraad VO samenwerkingsverband IJssel Vecht
 • Lid gemeenschappelijke medezeggenschapsraad VO Openbaar onderwijs Zwolle en omgeving