Raadscommissies

De gemeenteraad van Groningen heeft 5 raadscommissies. Elke raadscommissie houdt zich bezig met een bepaald beleidsterrein. De raadscommissies behandelen een onderwerp voordat de gemeenteraad er een besluit over neemt. De commissies bestaan uit gemeenteraadsleden van verschillende fracties.

Wat doet een raadscommissie

De raadscommissies bespreken besluiten van het college van B&W, raadsvoorstellen en brieven van het college aan de raad. Pas als de raadscommissie een voorstel geschikt vindt voor besluitvorming, gaat het naar de gemeenteraad. De commissie kan het college van B&W ook eerst om meer informatie vragen of adviseren om opnieuw naar een voorstel te kijken, bijvoorbeeld als de commissie het voorstel niet goed vindt en duidelijk is dat het voorstel geen steun van een meerderheid van de gemeenteraad zal krijgen.

Op de agenda van een raadscommissie staan ook discussiestukken en conformstukken.

 • Discussiestukken zijn stukken die de raadscommissie eerst wil bespreken. De raad beslist dan of het stuk op de raadsagenda komt.
 • Conformstukken worden niet besproken maar alleen vastgesteld.

Dit zijn voorstellen die nog niet rijp zijn voor besluitvorming, maar waarbij het college van B&W graag wil weten hoe de raad erover denkt.

Uw mening geven

Behandelt een raadscommissie een onderwerp waarover u uw mening wilt geven? Dan kunt u gebruik maken van uw spreekrecht en inspreken in de vergadering.

Raadscommissie Beheer en Verkeer

 • Verkeer en vervoer
 • Milieu
 • Openbare werken
 • Markt- en havenwezen
 • Dierenwelzijn, Coördinatie binnenstadsontwikkeling

Contact
Raadsadviseur Wolbert Meijer
050 367 77 26
contactformulier

Raadscommissie Ruimte en Wonen

 • Ruimtelijke Ordening en stadsvernieuwing
 • Volkshuisvesting, Wijkvernieuwing
 • Grondzaken, Monumenten
 • Coördinatie grotestedenbeleid

Contact
Raadsadviseur Annemarieke Weiland
050 367 76 78
Contactformulier

Raadscommissie Werk en Inkomen

 • Economische zaken
 • Sociale zaken en arbeidsmarktbeleid
 • Sociale werkvoorziening
 • Minderheden

Contact
Raadsadviseur Monique Hansens
050 367 89 46
Contactformulier

Raadscommissie Financiën en Veiligheid

 • Financiën
 • Algemeen bestuurlijke zaken
 • Openbare orde en integraal veiligheidsbeleid
 • Internationale betrekkingen
 • Externe betrekkingen
 • Regionale samenwerking
 • Documentaire informatievoorziening en gemeentearchief

Contact
Raadsadviseur Wolbert Meijer
050 367 77 26
Contactformulier

Raadscommissie Onderwijs en Welzijn

 • Onderwijs
 • Jeugdbeleid
 • Sport en recreatie
 • Cultuur
 • Kinderopvang
 • Emancipatie
 • Zorg
 • Welzijn
 • Ouderen
 • Integratie

Contact
Raadsadviseur Greet Mulder
050 367 77 25
Contactformulier