Aanpak Stadhuis actueel

Het laatste nieuws over de aanpak van het stadhuis.

Nieuws

Definitief ontwerp aanpak Stadhuis uitgewerkt gereed (05-07-2019)

Het college van B&W heeft mei 2019 het definitief ontwerp voor de aanpak van het Stadhuis vastgesteld. Het DO wordt nu uitgewerkt. Het rijksmonument op de Grote Markt heeft, zoals bekend, hoognodig groot onderhoud nodig. Verduurzaming, restauratie en een interne verbouw maken deel uit van het plan van aanpak. In december zal de gemeenteraad over de aanpak besluiten.   

Verduurzaming, andere indeling

Belangrijk onderdeel van de aanpak is dat aan de buitenkant van het neoclassicistische rijksmonument niets zal veranderen, al zal de gevel wel goed worden schoongemaakt. Binnenin verandert wel het nodige. Afgezien van ingrijpende verduurzaming en renovatie (nieuwe technische installaties, dubbel glas, zonnepanelen op het dak etc.) verhuist de raadzaal naar de derde verdieping waar veel meer ruimte is. De daar nu nog slecht gehuisveste raadsfracties gaan op hun beurt naar de begane grond. In het midden van het gebouw zal het huidige atrium worden omgebouwd tot een representatieve ontvangstzaal. Deze zaal reikt vanaf de begane grond tot aan de zolder. Deze nieuwe ontvangstzaal verbindt op die manier alle werkverdiepingen met elkaar. Daarmee is het rijksmonument zowel architectonisch als cultuurhistorisch weer in harmonie. Het nu vastgestelde definitieve ontwerp kan op instemming rekenen van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Besluitvorming najaar 2019

B&W heeft in mei gekozen voor de DO (definitief ontwerp)-variant die sober en doelmatig is en gerealiseerd kan worden binnen het met de raad afgesproken investeringsbedrag (€ 15,53 miljoen - prijspeil 2017, dus exclusief prijsstijgingen sindsdien, marktwerking en rentekosten).

De aanpak is aansluitend in juni in de raad besproken. Het college van B&W is nu druk doende om de noodzakelijke aanpak zo precies mogelijk technisch uit te werken en te begroten (op basis van het huidige prijspeil), zodat de gemeenteraad over het geheel later dit jaar een weloverwogen besluit kan nemen. Het college komt in het najaar met een voorstel en een kredietaanvraag naar de raad.

B&W heeft met de raad ook afgesproken dat er met het oog op een optimale besluitvorming in het najaar naast de technische uitwerking van het huidige DO ook een variant wordt voorgelegd die zal sluiten op het bedrag van € 15,53 miljoen. Dat betekent wel dat er daartoe dan een aanpak-voorstel ligt dat in vergelijking met het uitgewerkte DO ingrijpend zal zijn gewijzigd en versoberd. Deze variant zal op schetsontwerp-niveau worden aangeleverd.

Het Stadhuis kan na besluitvorming, kredietverlening en aanbesteding op zijn vroegst ergens begin 2020 in de steigers komen te staan. De werkzaamheden zullen dan zo’n anderhalf jaar in beslag nemen, tot ongeveer begin 2022. In die tussentijd zal de voltallige gemeenteraad in het Provinciehuis vergaderen. Het college van B&W, de ambtelijke ondersteuning en de raadsfracties zijn in die periode aan het werk in het gemeentelijke gebouw aan de Radesingel 6, de plek waar ook de raadscommissies zullen worden gehouden.

De aanpak van het monumentale stadhuis van Groningen moet zorgen voor een volgende kwaliteitsslag die het functioneren van het gebouw weer bij de tijd brengt en optimaliseert. Het einddoel is een gebouw dat zich voor de komende decennia uitnodigend, representatief en functioneel presenteert.

Planning

Data onder voorbehoud:

  • december 2019 - Technische uitwerking, bestek, schetsontwerp alternatief ontwerp, definitieve besluitvorming, aanbesteding
  • eind 2019/begin 2020 - Uithuizing naar Radesingel 6
  • voorjaar 2020 - Start uitvoering werkzaamheden
  • begin 2022 - Aanpak Stadhuis afgerond. Stadhuis weer terug in gebruik genomen