Gebouwd erfgoed

Ontwerpbestemmingsplan Gebouwd Erfgoed Groningen opnieuw ter inzage

19 april 2023
Nieuws

Inwoners van de gemeente Groningen kunnen vanaf 20 april tot en met 31 mei reageren op het ontwerpbestemmingsplan Gebouwd Erfgoed Groningen. In dit bestemmingsplan worden alle karakteristieke en beeldondersteunende gebouwen in het grondgebied van de voormalige gemeente Groningen vastgelegd.

In het ontwerpbestemmingsplan staat dat de gemeente bij een aanvraag voor sloop een extra afweging gaat maken waarbij de cultuurhistorische component een rol gaat spelen. Historische en bijzondere gebouwen maken Groningen de stad die ze is. De gemeente wil die unieke en herkenbare identiteit graag behouden. Daarvoor is het belangrijk dat naast monumenten ook karakteristieke en beeldondersteunende gebouwen beter beschermd worden tegen sloop. Uiteindelijk blijft sloop voor deze gebouwen nog steeds mogelijk met een vergunning, maar de gemeente streeft naar instandhouding of inpassing van de ruimtelijke waarden en karakteristieken van de gebouwen.

Het ontwerpbestemmingsplan heeft eerder ter inzage gelegen van 6 januari tot en met 16 februari 2022. Door de ingediende reacties is besloten om een aantal grote veranderingen aan te brengen. Dat is ook de reden dat het ontwerp opnieuw ter inzage wordt gelegd. Deze veranderingen zijn:

1. De beeldondersteunende gebouwen/objecten (met een beoordeling van     3-5 punten) komen te vervallen behalve die in beschermde stads- en dorpsgezichten en De Wijert Noord;

2. De gebouwen/objecten met een zeer hoge beoordeling (van 10-12 punten) worden opgenomen in het bestemmingsplan als karakteristiek. In het vorige ontwerp was deze groep gebouwen/objecten nog niet opgenomen;

3. De gebruiksvriendelijkheid van de kaart is verbeterd door alleen de gebouwen en objecten te laten zien waar het ontwerpbestemmingsplan van toepassing is.

Cultuurhistorische waarden

De onbeschermde cultuurhistorische waarden zijn door een onafhankelijk deskundig bureau geïnventariseerd en gewaardeerd. De inventarisatie en waardering van het onbeschermde erfgoed heeft op het grondgebied van de voormalige gemeente Groningen geleid tot 4.134 objecten met de status karakteristiek en 610 objecten met de status beeldondersteunend. Daarnaast zijn er ook nog gebouwen/objecten die in aanmerking komen voor een monumenten status, dit wordt later verder uitgewerkt.

Afwegingskader Cultuurhistorie

Het ontwerp ‘Afwegingskader Cultuurhistorie’ hoort bij het ontwerpbestemmingsplan ‘Gebouwd Erfgoed Groningen’. Het legt uit hoe de eigenaar bij het maken van een plan voor verbouw of nieuwbouw kan omgaan met de karakteristieken van een pand. Daarnaast helpt het de gemeente om een goed besluit te nemen over (gedeeltelijke) sloop. Mag (een deel van) een pand gesloopt worden? Dan staan in het ontwerp ‘Afwegingskader Cultuurhistorie’ ook regels voor de mogelijke herbouw.

Inspraak en reactie

Eigenaren kunnen op het ontwerpbestemmingsplan een reactie indienen. Dat kan onder andere via gemeente.groningen.nl/bestemmingsplannen. Voor het afwegingskader kan via gemeente.groningen.nl/erfgoed een reactie worden gegeven. Hier kunnen ze zien welke panden op de lijst staan en dus ook of hun pand onder het bestemmingsplan valt. Het ontwerpbestemmingsplan is ook als pdf-bestand op de gemeentelijke website gemeente.groningen.nl/actuele-bestemmingsplannen in te zien, evenals digitaal op de landelijke website ruimtelijkeplannen.nl.

De ingekomen reacties worden verwerkt, waarna het bestemmingsplan ‘Gebouwd Erfgoed Groningen’ door het college van B&W ter vaststelling aangeboden wordt aan de gemeenteraad. Belanghebbenden hebben daarna nog een beroepsmogelijkheid bij de Raad van State.