CityDeal

Ondertekening City Deal: circulair en conceptueel bouwen

05 juli 2023
Nieuws

Met de ondertekening van de City Deal geeft het college van B&W een eerste invulling aan het initiatiefvoorstel betaalbaar en duurzaam bouwen van woningen. Door aan te sluiten bij de City Deal circulair en conceptueel bouwen zitten we op de eerste rij als het gaat om zicht te houden op landelijke beleidsontwikkelingen en circulaire bouwconcepten.

Wethouder Rik van Niejenhuis: "We krijgen toegang tot een kennisnetwerk van gemeenten en marktpartijen, die al bezig zijn met de implementatie van circulair bouwen. Circulair bouwen is nu urgenter dan ooit want grondstoffen zijn niet meer onuitputtelijk, dit vraagt om een nieuwe manier van bouwen."

Het Nieuwe Normaal 

Een gebouw is circulair als bij de bouw en het beheer, de bouwmaterialen in een gesloten kringloop worden gehouden. Zonder schadelijke emissies naar lucht, water en bodem. In de City Deal wordt gesproken over ‘het nieuwe normaal’, een onderzoekstraject waarin ervaring wordt opgedaan met verschillende manieren van circulair bouwen met als doel te ontdekken hoe circulair bouwen de nieuwe standaard, ‘het nieuwe normaal’, kan worden. 

Milieu Prestatie Gebouwen 

In dit traject is onder andere opgehaald waar de bouwwereld technisch al toe in staat is, bij circulair bouwen. Die ervaring vormt een onderbouwing voor de verwachte aanscherping van het bouwbesluit. Deze zomer verwachten we een officiële aankondiging van het Rijk over een aanscherping van het bouwbesluit voor de Milieu Prestatie Gebouwen (MPG) per 1 januari 2025. Deze MPG  is een maatstaf voor de mate van circulariteit van gebouwen. Hoe lager de MPG, hoe duurzamer het materiaalgebruik. De milieuprestatie van materialen van gebouwen wordt een steeds belangrijkere factor in de totale milieubelasting van een gebouw. 

Vroegtijdige implementatie

Van Niejenhuis: "Met de kennis die we op doen na het ondertekenen van de City Deal, willen we met onze bouwpartners toewerken naar een vroegtijdige implementatie van de aangescherpte Milieu Prestatie Gebouwen en niet wachten tot 2025." Voor een aantal projecten geldt dat zij al goed passen bij de nieuwe manier van bouwen uit de City Deal. Het gaat dan bijvoorbeeld om de P2 locatie in Europapark waar we met de samenwerkingspartner een hoog ambitieniveau voor duurzaamheid hebben vastgelegd. Ditzelfde geldt voor de voormalige ALO-locatie, waar het plan HOLT wordt ontwikkeld. 


Voor de rest van de woningbouwopgave geldt dat we op basis van de input van de City Deal met onze partners in gesprek gaan om ‘Het Nieuwe Normaal’ proactief te implementeren. Daarnaast werken we met de Boumakring, een stichting met bouwpartners die betrokken zijn met de woningbouwopgaven in de gemeente aan een convenant waarin circulair bouwen een plek krijgt. Tenslotte is het ook een onderwerp van gesprek met de woningcorporaties in de totstandkoming van de jaarlijkse prestatieafspraken tussen hen en de gemeente.