U bent hier

Nieuwe regelgeving voor woonschepen

Eigenaren van woonboten binnen de gemeente Groningen hebben straks een omgevingsvergunning nodig voor hun schip. Het gaat om woonarken die in de eerste plaats worden gebruikt om in te wonen, en niet om mee te varen. Het college past daarvoor de plaatselijke regelgeving aan.

Soorten woonboten

De wijziging is het gevolg van nieuwe landelijke regels. Per 1 januari 2018 is de Wet verduidelijking voorschriften woonboten in werking getreden. Hierdoor zijn twee categorieën woonboten ontstaan:

 • Varende schepen:
  • Schepen die in de eerste plaats worden gebruikt om te varen.
  • Schepen voor verblijf, en bestemd en gebruikt voor de vaart.
 • Drijvende bouwwerken:
  • Schepen hoofdzakelijk om in te wonen, zoals woonarken en waterwoningen.

Voor drijvende bouwwerken is een ligplaatsvergunning niet meer voldoende. Zij hebben voortaan ook een omgevingsvergunning nodig. De gemeente past hierop de gemeentelijke regelgeving aan: het bestemmingsplan Openbaar Vaarwater, de Verordening Openbaar Vaarwater en het bijbehorende aanwijsbesluit.

Omgevingsvergunning

Hebt u een drijvend bouwwerk, zoals een woonark of een waterwoning? En had u per 1 januari 2018 al een ligplaats binnen de gemeente Groningen? Dan heeft u automatisch een omgevingsvergunning.

Hebt u een drijvend bouwwerk? Maar had u op 1 januari 2018 nog geen ligplaats? Dan moet u straks een omgevingsvergunning aanvragen. Dat is ook nodig als u uw schip gaat verbouwen.

Bestemmingsplan

De criteria voor de omgevingsvergunning worden vastgelegd in het bestemmingsplan Openbaar Vaarwater. In dit concept bestemmingsplan staan:

 • Maatvoerings- en andere ruimtelijke eisen.
 • Afmetingen afgestemd op verschillende kanaalvakken.
 • Een verbod op nieuwe kamerverhuur op woonschepen: De regelgeving voor kamerverhuur wordt op het water dezelfde als op het land. Nieuwe kamerverhuur en bewoning van woonboten door meerdere huishoudens worden niet meer toegestaan. Bestaande boten met legale kamerverhuur en meergezinswoningen kunnen blijven.
 • Eisen rond de authenticiteit van een schip: In gebieden in of grenzend aan een beschermd stadsgezicht en de hoofdvaarwegen mag een authentiek schip niet worden vervangen door een woonark of schark (een combinatie van een schip en een ark).

Het nieuwe bestemmingsplan gaat gelden voor de hele gemeente Groningen, behalve waar gebiedsontwikkeling plaatsvindt.

Welstand op het water

Het college van B&W wil een kwaliteitsslag op en rond het water. De uitgangspunten hiervoor zijn vastgelegd in de Watervisie ‘Koersen op Water’. Voor alle woonschepen komen er daarom welstandsregels. Er is gekozen voor een gebiedsgerichte aanpak. Per kanaalvak is gekeken welke regels er gaan gelden, afgestemd op het karakter van de plek. Daarnaast volgt het college de systematiek en de algemene welstandseisen voor gebouwen op het land, vastgelegd in de Welstandsnota Groningen 2018.

Inspraak

Het voorontwerp bestemmingsplan Openbaar Vaarwater 2019, de concept Verordening openbaar vaarwater 2020 en concept Welstand te Water zijn 6 weken vrijgegeven voor inspraak en overleg. Van 29 augustus t/m 9 oktober 2019 kon u een zienswijze indienen. Er zijn 21 reacties binnengekomen. Na aanleiding van de reacties is het plan op 4 punten gewijzigd.

Het ontwerpbestemmingsplan Openbaar Vaarwater ligt vanaf 19 maart 2020 6 weken ter inzage. Iedereen kan een zienswijze op het plan indienen. 

Planning

September 2020: vaststelling stukken door de raad.

Documenten

Meer informatie

Wilt u meer informatie? Maak dan gebruik van het contactformulier.

Bekijk ook: