Nieuwe plannen binnenstad

De binnenstad van Groningen krijgt de komende jaren een forse impuls. Door het accent te leggen op verblijf en beleving krijgt de binnenstad nog meer dan nu de functie van huiskamer van de regio. Met het totaalplan ‘Bestemming Binnenstad’ wil het college van B&W zo’n 20% extra ruimte creëren voor voetgangers en fietsers.

Bussen gaan hiervoor andere routes rijden, maar blijven uiteraard wel de binnenstad bedienen. Verder wil het college economie, vrijetijds-besteding, werken en wonen in het centrum stimuleren. Dit alles staat in de binnenstadsvisie die het college en de gemeenteraad hebben vastgesteld.

Astraat

Bussen over West en Uitvoeringsagenda

Het eerste project dat vanuit de binnenstadsvisie wordt gerealiseerd richt zich op de herinrichting van de westelijke binnenstad. Het college heeft het definitieve ontwerp 'Bussen over West' vastgesteld. De realisatie van dit project betekent een forse kwaliteitsverbetering van de openbare ruimte in dit deel van de binnenstad. Het plan gaat over de aanleg van de nieuwe busroute Westerhaven-Eeldersingel-Zuiderdiep-Hoofdstation. Op de kop van de Westerhaven/Aweg komt de nieuwe centrumhalte West. Het inrichtingsplan is opgesteld in een interactief proces met betrokkenen en belanghebbenden. Het plan wordt in 2017 uitgevoerd.

De komende vijf jaren geven tal van projecten een impuls aan de binnenstad onder de noemer Binnenstad 050 – ruimte voor jou. Samen zorgen zij voor een aantrekkelijke, toegankelijke, veilige en bereikbare binnenstad van Groningen. Daarvoor is het noodzakelijk dat de voetganger (én de fietser) fors meer ruimte krijgt. Om die reden heeft de raad besloten om de bussen op een andere wijze door de binnenstad te laten rijden. Aan de westkant via de Westerhaven en de Eeldersingel en aan de oostkant via de Diepenring. Vervolgens worden de straten in de binnenstad waar nu nog de bussen rijden zodanig ingericht dat de voetgangers (en de fietsers) het primaat krijgen.

Bussen

De bussen rijden straks vanaf de Westersingel of Hoendiepskade via de nieuwe centrum-halte West naar de Westerhaven om vervolgens via de Eeldersingel, Emmaplein en Stationsweg weer via het Gedempte Zuiderdiep en de Herebrug naar het busstation te rijden (en vice versa). De nieuwe busroute doet ook het Gedempte Zuiderdiep aan omdat dit de meeste meerwaarde biedt voor de busreizigers. Ongeveer de helft daarvan heeft een herkomst of bestemming in de binnenstad. De Westerhaven krijgt een vrije busbaan, Bij het ontwerp van de centrumhalte West op de kop van de Aweg is gekozen voor een 30 km/u-inrichting met voldoende ruimte en overzicht voor de voetganger en buspassagier. Er komt een langgerekt halte-eiland in het midden met abri’s.

Beeldmateriaal

Ga naar ruimtevoorjou.groningen.nl

Auto en fiets

Autoverkeer vanaf de Eeldersingel richting Westerhaven zal straks via Eendrachtskade en Hoendiepskade gaan. De complexe kruising Eendrachtsbrug wordt versimpeld, door het aantal (afslaande) bewegingen op deze kruising te verminderen, wat een gunstig effect heeft op de doorstroming voor bus én auto. De parkeergarage Westerhaven is vanuit noordelijke richting bereikbaar via de parallelweg naast de busbaan.


De nieuwe Slimme Fietsroute van Hoofdstation naar Zernike gaat straks niet via Eeldersingel/ Lage der A, maar via de Paterswoldseweg richting Herman Colleniusstraat te laten lopen. Voor zowel de fietser als het gemotoriseerde verkeer biedt deze route buitenom veel voordelen. Beoogd wordt de inrichtingswerkzaamheden voor ‘Bussen over West’ halverwege 2017 uitgevoerd te hebben, voordat de Aanpak Ring Zuid in volle gang is.

Uitvoeringsagenda

De kosten voor uitvoering van het inrichtingsplan Bussen over West zijn begroot op € 3,2 miljoen, inclusief geluidsmaatregelen. Tegelijk met het inrichtingsplan presenteren B&W ook de uitvoeringsagenda voor de komende jaren. Hierin staan zo’n vijftig projecten op een rij die tezamen worden opgepakt om de binnenstad van Groningen aantrekkelijker, toegankelijker en veiliger te maken. Direct na de zomervakantie start de planvorming voor Astraat, Brugstraat en Munnekeholm (inclusief Akerkhof en kop van het Zuiderdiep). Het doel is om deze straten na de zomer van 2017 te gaan herinrichten.

Alternatief vervoer

De gemeente gaat gedurende 2 jaar een pilot uitvoeren om te experimenteren met alternatief vervoer aan de westzijde van de stad. Het alternatief vervoer is beschikbaar vanaf het moment dat de bussen een andere route gaan rijden. Het eerste jaar zal over de route Westerhaven-Akerkhof-Gedempte Zuiderdiep gereden worden. Daarbij gaat de gemeente experimenteren met zowel een elektrische minibus als een kleinere snap-cab. Bij beide vervoersmiddelen kunnen kinderwagens, rollators of opklapbare rolstoelen mee worden vervoerd. De ervaringen vanuit de pilot worden gebruikt bij de inrichting van een vervoersconcept op het niveau van de gehele binnenstad.

De uitvoeringsagenda is ook online te vinden via: ruimtevoorjou.groningen.nl.

Geluidbelasting binnenstad West

De twee besluiten op basis van de Wet Geluidhinder voor het Inrichtingsplan Bussen over West zijn op woensdag 12 april bekend gemaakt.

Binnenstadsvisie

Steeds meer bezoekers komen naar de binnenstad. Om te winkelen, te ontspannen, voor evenementen en cultuur. Ook wonen in het centrum wordt steeds populairder. Het is hierdoor erg druk in de binnenstad. De historische structuur kan al die voetgangers, fietsers, bussen, vrachtauto’s, taxi’s en evenementen niet goed meer aan.

Uitkomsten inspraak en dialoog

Afgelopen jaar is het plan in inspraak geweest. Daarnaast organiseerde de gemeente een ontwerpcafé waar met Stadjers en belanghebbenden over de plannen is gesproken. De inspraakreacties (in totaal 74) en de dialoog tijdens het ontwerpcafé hebben veel input opgeleverd die is verwerkt in het definitieve plan. Zo heeft het college besloten dat er een vorm van alternatief vervoer komt voor anders mobielen. Ook komen er maatregelen voor overlast door (geparkeerde) fietsen. Zie hiervoor ook de inspraakrapportage (pdf 997 kB).

Wat er gaat veranderen

Groter voetgangersgebied

Om het verblijfsklimaat te verbeteren, krijgt de voetganger nog meer de ruimte. Het voetgangersgebied wordt zo’n 20% groter. Er komen meer herkenbare en attractieve looproutes. Door de aanwezigheid van bus- en autoverkeer zijn daarvoor nu nog een aantal knelpunten. Daarom gaan de bussen naar de Diepenring en krijgen andere straten een nieuwe inrichting.

 1. Route Westerhaven-binnenstad:
  De route A-straat/Brugstraat/Munnekeholm wordt een voetgangers/fietsgebied. De trottoirs zijn daar nu smal, het verkeer in twee richtingen is druk en onveilig. Met de komst van een nieuwe grote winkel aan de Westerhaven neemt de drukte naar verwachting verder toe.
   
 2. Route Ebbingekwartier- binnenstad: 
  Het gebied ondergaat in overleg met bewoners en ondernemers een gedaanteverwisseling. Er ontstaat een binnenstedelijk, creatief milieu door nieuwe woningen, het University College, USVA, Infoversum en het Studentenhotel. De bussen verdwijnen uit de Nieuwe Ebbingestraat en gaan via het Boterdiep. De Oude Ebbingestraat wordt autovrij. De parkeerplaatsen aan het Kwinkenplein blijven bereikbaar via de Kreupelstraat.
   
 3. Route Damsterkwartier – binnenstad: 
  Er komt een nieuwe fiets/voetgangersbrug over het Eemskanaal. Samen met extra aandacht voor de Oosterhaven zorgt dit voor een aantrekkelijker verbinding tussen het winkelgebied Sontplein/IKEA en de binnenstad. Een nieuwe brug voor auto’s en bussen tussen Kattendiep en Schuitendiep lost het knelpunt Steentilbrug/Schuitendiep op waar verschillende verkeersstromen elkaar kruisen.
   
 4. Route Hoofdstation- binnenstad: 
  Voetgangers op de Werkmanbrug zullen merken dat het minder druk met fietsverkeer wordt. Doorgaand fietsverkeer door de binnenstad gaat straks via Sluiskade en Lage der A buiten het stadshart om. De noord- en oostzijde van de Diepenring fungeert straks ook als aantrekkelijke slimme fietsroute.

Meer ruimte voor fietsers en beter fietsparkeren

Groningen is een van de meest fietsvriendelijke steden ter wereld. De stad is niet voor niets genomineerd als Fietsstad 2016. Ruim 60% van de dagelijkse vervoersbewegingen in de stad gaat per fiets. Daar hoort bij dat mensen veilig en snel door de binnenstad kunnen fietsen. En dat ze hun fiets goed kunnen stallen. In het kernwinkelgebied is de fiets te gast. Daarom komen er voldoende en goede stallingen in het centrum. Bijvoorbeeld onder het Forum en nabij de Vismarkt. Fietsen die niet in de binnenstad hoeven te zijn, bieden we snelle en slimme alternatieven.

Fietsroutes:

 • De belangrijkste noord-zuidroute loopt via de Ebbingestraat-Grote Markt-Gelkingestraat
 • Aparte fietsstroken Schuitendiep en Turfsingel voor de Slimme Route om de binnenstad heen
 • De drukke oost-westroute Brugstraat-A-straat wordt veiliger en aantrekkelijker
 • Experimenteren met fietsen in voetgangersgebieden, zoals in de Zwanestraat

Binnenstad toegankelijker

De verwachting is dat binnenstad toegankelijker wordt voor anders mobiele mensen (ouderen, blinden, mensen die slecht ter been zijn, een vader of moeder met een kinderwagen etc). Omdat het aantal gevaarlijke oversteekpunten en conflicten met zwaar verkeer sterk vermindert en de aanlooproutes met nieuwe bushaltes toegankelijker worden ingericht.

Samen met betrokken partijen gaan we op zoek naar passende oplossingen om de minder mobiele mensen adequaat naar het midden van het stadshart te vervoeren. Op de juiste plekken realiseren we bankjes, natuur, slimme verlichting, kunst en speelvoorzieningen. En we beperken de overlast van overbodig straatmeubilair en geparkeerde fietsen.

Herinrichting straten en pleinen: bussen, taxi's en WMO-vervoer blijven in de binnenstad

De binnenstad moet toegankelijker worden voor minder mobiele mensen. Daarvoor vermindert het aantal gevaarlijke, drukke oversteekpunten met zwaar verkeer. En krijgen voetgangers en fietsers meer ruimte.

De bus gaat daarom nieuwe routes rijden. De bus blijft in de binnenstad, op loopafstand van winkels, horeca, onderwijs en cultuur. De aanlooproutes naar nieuwe bushaltes worden toegankelijker ingericht. We beperken de overlast van overbodig straatmeubilair en geparkeerde fietsen. Er komen op de juiste plekken bankjes, natuur, slimme verlichting, kunst en speelvoorzieningen.

 • Oostroute: Hoofdstation-Hereplein-Zuiderdiep-Kattendiep-nieuwe brug- Schuitendiep- Turfsingel- W.A. Scholtenstraat.
 • Westroute: Hoofdstation-Hereplein-Zuiderdiep-Stationsstraat-Emmaplein-Eeldersingel-Westerhaven-A-Weg-Westersingel.
 • Geen bussen door Oosterstraat, Gelkingestraat, Oude/Nieuwe Ebbingestraat, Brugstraat, A-straat, A-Kerkhof en Munnekeholm.

Samen met betrokken partijen zoekt de gemeente naar oplossingen om minder mobiele mensen goed naar het midden van het stadshart te vervoeren. Taxi’s en WMO-vervoer krijgen een plaats in het stadshart: op het Kwinkenplein en aan de Kreupelstraat.

Gavarieerder wonen in de binnenstad

De gemeente stimuleert een gevarieerde bevolkingssamenstelling in de binnenstad. Dit gebeurt in 2016 onder meer met een woonmanifestatie. Naast jongeren en studenten willen ook ouderen, tweeverdieners en ‘startende ouders’ in het centrum wonen. Een gevarieerde samenstelling zorgt voor sociale samenhang, veiligheid en levendigheid. Ook na kantooruren en als de winkels hun deuren sluiten. Ebbingekwartier en A-kwartier zijn hiervoor in beeld als locaties.

Ruimte voor nieuwe winkel- en werkformules en eigentijds werken en studeren

De stad Groningen is als City of Talent de motor van de Noord-Nederlandse economie. De binnenstad is daarbij het visitekaartje van de kenniseconomie. En die moet ook aantrekkelijk blijven voor de groeiende stroom mensen die de stad bezoeken of er werken. Dat geldt natuurlijk ook voor de ruim 50.000 studenten die Groningen als studentenstad telt.

Dat vraagt om een aangenaam verblijfsklimaat met aantrekkelijke, goed bereikbare straten en pleinen. Samen met winkeliers, horeca, marktkooplieden en andere ondernemers werkt de gemeente aan een compleet aanbod van voorzieningen waar werk, studie en vrije tijd in elkaar overlopen. Het Forum en de Nieuwe Markt zijn daar voorbeelden van. Ook helpen we de vorming van start-ups mogelijk te maken in vernieuwende huisvesting in en rond de binnenstad.

Meer aandacht voor aantrekkelijk verblijf: extra bankjes, terrassen en groen

Ondanks het internetshoppen, willen mensen blijven winkelen, elkaar ontmoeten, de krant lezen in het Forum, een visje eten op de Vismarkt of naar een evenement gaan. Beleving speelt een steeds belangrijkere rol. Daarom komen er meer terrassen op de zon, meer groen, bankjes en speelplekken en overal toegang tot internet. En alles schoon, heel en veilig. Met extra aandacht voor de kwaliteit van evenementen, festivals en markten.

Planning

 • Gemeenteraad heeft conceptplan vastgesteld op 24 juni 2015
 • Het plan lag ter inspraak van 20 augustus tot 21 september 2015
 • De gemeente bewerkt plan en neemt inspraakreacties mee van september tot en met november 2015
 • De gemeenteraad heeft op 24 februari 2016 het plan vastgesteld
 • De gemeenteraad heeft op 29 juni 2016 het inrichtingsplan ‘Bussen over West’ vastgesteld

Meer informatie

Information in English

Uw reactie

De gemeente wil de plannen in nauw overleg met bewoners, ondernemers en andere betrokkenen invullen. Hoewel de officiële inspraak voorbij is, kunt u nog steeds een e-mail sturen over de binnenstadsvisie.