Bestemmingsplan Haren - Raadhuisplein

Status

Opnieuw (gewijzigd) vastgesteld, Het plan is in werking getreden maar is niet onherroepelijk vanwege een lopende hoger beroepsprocedure

De gemeenteraad van de voormalige gemeente Haren heeft het plan al eerder, op 12 november 2018, vastgesteld. Onder andere omwille van de financiële haalbaarheid was het echter nodig dit besluit te herzien en het plan opnieuw vast te stellen. Het plan bevat wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan, zoals dat vanaf 13 juli 2017 ter inzage heeft gelegen, én wijzigen ten opzichte van het vorig jaar vastgestelde plan. De wijzigingen hebben betrekking op de verbeelding, de regels, de toelichting en de gedane onderzoeken. Ze zijn vermeld in het raadsvoorstel.