Gebiedsvisie Kardinge

De gemeente Groningen is bezig met een plan voor het gebied van sportcentrum en recreatiegebied Kardinge.

Aanleiding

In 2023 bestaat Sportcentrum Kardinge 30 jaar. Met jaarlijks ruim 1 miljoen bezoekers is Kardinge een publiekstrekker, maar het is wel tijd om een aantal voorzieningen te vernieuwen. Bijvoorbeeld de zwembaden en schaatsbanen. Gebouwen en installaties zijn verouderd, niet duurzaam en het huidige aanbod aan functies voldoet niet meer aan de eisen van bezoekers.

Niets doen is geen optie. Daarbij zijn er wensen om niet alleen het sportcentrum maar ook het recreatiegebied aantrekkelijker te maken voor bezoekers.

Herontwikkeling Sportcentrum Kardinge 

In maart 2019 is de gemeente (Sport050) gestart met het verkennen van een aantal toekomstscenario’s voor sportcentrum Kardinge. Voor deze opgave zijn verschillende onderzoeken uitgevoerd en werksessies georganiseerd. Eind 2019 is een capaciteitsonderzoek (nieuwsbericht op sport050.nl) uitgevoerd dat inzicht geeft in de capaciteitsbehoefte voor sportaccommodaties nu en in de komende jaren.

Verder is er in juni 2020 een enquête (pdf 1,7 MB op sport050.nl) uitgezet onder de bewoners van de gemeente Groningen en zijn huidige gebruikers uitgenodigd voor een werksessie (pdf 396 kB op sport050.nl) in augustus 2020. Op basis daarvan werken we de scenario’s ‘avonturenpark’ en ‘playground’ verder uit in de toekomstplannen voor het sportcentrum. 

Bidbook Vitaliteitscampus Kardinge

De gemeente ziet goede kansen om naast het sportcentrum Kardinge ook het omliggende recreatiegebied te verbeteren. In september 2021 is daarom door het college van B&W het bidbook Vitaliteitscampus Kardinge (pdf 5 MB) vastgesteld.

Groningen kiest voor een ontwikkeling van het gebied tot een vitaliteitscampus. Sport, recreatie en natuur blijven de basis, waarbij we Kardinge willen omvormen tot een omgeving waar plaats is voor onderwijs, zorg en gezondheid, wonen en werken.

Het Alfa-college en de Topsport Talent School hebben meegewerkt aan de samenstelling van het bidbook. Ook de ondernemers van Vereniging Bedrijven Noord-Oost (VBNO), Natuurmonumenten, Campus Groningen en de Adviescommissie voor de Sport zijn bij het project betrokken.

Bidbook Kardinge impressie

Afbeelding: Toekomstimpressie Kardinge uit het bidbook

In de Vitaliteitscampus willen we aan de hand van 5 programma’s samen toewerken naar een integrale gebiedsontwikkeling, waarmee wij onze positie als gezondste stad van Nederland verstevigen en uitbouwen voor de opgave van de toekomst:

1. Sport en gezonde leefstijl

Om ervoor te zorgen dat iedere Groninger een gelijke kans heeft om de kracht van sport en bewegen te ervaren, maken we het sportcentrum, haar voorzieningen en de openbare ruimte toekomstbestendig en toegankelijk. We zetten in op veelzijdig en flexibel ruimtegebruik.

Daarnaast zoeken we de verbinding tussen sporten binnen en buiten, fysiek en digitaal (bijvoorbeeld door LED-projectie en digitale sportvloeren), en met andere domeinen zoals onderwijs, zorg, wonen en werken.

2. Recreatie en leisure

We versterken het onderscheidende vermogen van Kardinge door, naast het bestaande aanbod, ruimte te creëren voor nieuw recreatief aanbod. Hierbij hoort ook een ondersteunend horeca-aanbod en een verblijfsklimaat waar mens (centrale gedeelte) en dier (buitengebied) graag komen.

3. Onderwijs en arbeidsmarkt

Het Alfa-college heeft de ambitie om de opleidingen Zorg, Welzijn & Dienstverlening te verplaatsen naar Kardinge. De Topsport Talentschool Groningen wil graag haar activiteiten uitbreiden naar het gebied. Met de vestiging van het Alfa-college en de Topsport Talent School creëren we een uitvalsbasis waar op een breed niveau kennis uitgewisseld en gebundeld wordt.

Door de combinatie van basisonderwijs in de wijken Beijum/Lewenborg en voortgezet/middelbaar onderwijs in Kardinge leggen we de basis voor een doorlopende leerlijn en een stimulerende leer-/werkomgeving waarin verschillende vakgebieden samenkomen.

4. Wonen en werken

Wonen in Kardinge, met respect voor het bestaande groen, vergroot het draagvlak voor de andere voorzieningen in het gebied, kan de verschillende omliggende stadswijken verbinden en heeft een positieve invloed op de verblijfskwaliteit van het gebied. Door het bestaande kantorenpark beter te verbinden met het gezondheidskarakter van Kardinge en dit te combineren met ruimte voor nieuwe bedrijven, stimuleren we waardevolle uitwisselingen.

5. Iedereen doet mee

Wij willen een ongedeelde, inclusieve gemeente zijn met vitale wijken en burgers. Met een toegankelijk, betaalbaar en uitnodigend Kardinge kunnen we een structurele bijdrage leveren op het gebied van armoedebestrijding, jeugd en toekomstbestendig wonen.

Veelzijdige ambitie

Binnen de gebiedsontwikkeling werkt de gemeente aan het verhogen van de onderscheidende, eigen identiteit van Kardinge. We willen Kardinge een centraal hart en stadsboulevard geven, om zo de toegankelijkheid en verblijfskwaliteit van het gebied te verbeteren.

Daarnaast zijn er kansen om Kardinge beter te verbinden met de omliggende wijken Beijum en Lewenborg en de binnenstad. Ook willen we de bestaande P+R bij Kardinge doorontwikkelen naar een aantrekkelijke en sociaal veilige mobiliteitshub, waarin (openbaar) vervoer en parkeervoorzieningen efficiënt bij elkaar worden gebracht.

Bidbook Kardinge kaart

Afbeelding: Toekomstimpressie Kardinge uit het bidbook

Met de uitwerking van de toekomstvisie voor Kardinge willen we de Vitaliteitscampus bovendien laten uitgroeien tot een volwaardig onderdeel van de campusstructuur in Groningen. Ook vinden we het belangrijk om met de Vitaliteitscampus een bijdrage te leveren aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken, zoals het aanpakken van bewegingsarmoede, de veranderende arbeidsmarkt en het meewerken aan een energiezuinige toekomst.

Vervolg

Met het opgestelde bidbook is de verkennende fase voor de toekomst van Kardinge afgerond. Momenteel werken alle partijen op basis hiervan verder aan de ontwikkeling van een gezamenlijke gebiedsvisie voor Kardinge. Ondernemers, omwonenden, sporters en recreanten betrekken we ook in dit proces, zodat we hun inbreng zorgvuldig mee kunnen wegen in de uitwerking van de gebiedsvisie. Op deze manier willen we alle opgaves en wensen in het gebied scherp krijgen.

Voor 2023 verwachten we de volgende stappen:

  • In januari en februari 2023 organiseert de gemeente twee vervolgbijeenkomsten voor de omwonenden, ondernemers en gebruikers van Kardinge. Tijdens deze bijeenkomsten zullen wij speciale aandacht besteden aan de thema’s die het meest naar voren zijn gekomen uit de reacties op voorgaande bijeenkomsten (juni 2022). Dit betreft in hoofdlijnen de volgende thema’s:
  1. Landschap. Voor de toekomst van Kardinge is het belangrijk om met respect voor de bestaande natuur, ecologie en biodiversiteit in het gebied om te gaan. Behoud van groen en rust in het gebied staat voorop.
  2. Functie-mix. Op Kardinge kunnen verschillende functies bij elkaar komen, zoals onderwijs, werken en wonen. Het is belangrijk dat de schaal en hoeveelheid hiervan passen bij het karakter van het gebied. Ook is er aandacht nodig voor de verbinding met de omliggende wijken en de wijkvernieuwing.

Meer informatie over deze bijeenkomsten volgt en zal op deze webpagina geplaatst worden.

  • In het begin van 2023 willen wij ook het college van B&W en de gemeenteraad meenemen in de ontwikkelingen voor Kardinge. Wij verwachten daarna in het voorjaar van 2023 te starten met de uitwerking van een stedenbouwkundig plan voor Kardinge.
  • Het doel is om de volledige gebiedsvisie en het stedenbouwkundig plan eind 2023 voor te leggen aan het college en de raad.

Nieuws en contact

Wilt u graag op de hoogte blijven van nieuws over de herontwikkeling van Kardinge? Geef uw naam en e-mailadres dan door via het webformulier Toekomst Kardinge. U ontvangt dan een nieuwsbericht wanneer er nieuwe ontwikkelingen zijn. Bijvoorbeeld wanneer er een bijeenkomst is, of als het college en de gemeenteraad een besluit nemen.

Vragen of opmerkingen over de gebiedsontwikkeling Kardinge kunt u doorgeven via het contactformulier.

Documenten