Friesestraatweg 139 (plan Crossroads)

 

Status

Vastgesteld

Het bestemmingsplan ‘Friesestraatweg 139’ (plan Crossroads) heeft betrekking op de voormalige ACM-locatie, nabij de Westelijke Ringweg, de spoorlijn naar Delfzijl en het Reitdiep. Het plan is opgesteld om een omgevingsvergunning te verlenen ten behoeve van nieuwe woningbouw. De aanvraag omgevingsvergunning bestaat uit het oprichten van 7 bouwblokken met 292 woningen en het verwijderen van één houtopstand inclusief drie potentieel monumentale bomen.
Vanwege de dichte ligging op de Westelijke Ringweg is voor dit bouwplan een besluit voor hogere geluidwaarden nodig vanwege het overschrijden van de voorkeursgrenswaarden van de Wet geluidhinder.
Over de plannen voor woningbouw op deze locatie zijn eerder informatieavonden gehouden (op 2 juli 2016 en 23 mei 2018).

Voor de ontwikkeling van het bouwproject Crossroads zijn de Crisis- en herstelwet en de Coördinatieregeling op grond van artikel 3.30 van de Wet op de ruimtelijke ordening van toepassing om de procedures voor het bestemmingsplan, de hogere geluidwaarden en het ontwerp omgevingsbesluit te combineren. De gemeenteraad heeft op 26 juni 2019 ingestemd met het toepassen van de Coördinatieregeling ten behoeve van nieuwe woningbouwontwikkeling in de Reitdiepzone.