De Suikerzijde

Het terrein van de oude Suikerfabriek in de stad Groningen gaat veranderen. Het wordt een nieuw levendig stadsdeel voor wonen, werken, leren en recreëren.

De Suikerzijde

Uiteindelijk kunnen in De Suikerzijde 2.500 tot 5.000 woningen komen. Omdat er veel vraag is naar stedelijke wonen, worden de eerste huizen in het noordelijk deel van het gebied gebouwd. Dat is het gebied boven het spoor Groningen-Leeuwarden, dichtbij de binnenstad. Er komen naast woningen ook verschillende maatschappelijke en commerciële voorzieningen zoals scholen en winkels. Bovenal wordt De Suikerzijde groen, klimaatbestendig en duurzaam, met respect voor bestaande kwaliteiten op het gebied van erfgoed en ecologie.

Plan voor de inrichting van het gebied

In de infographic ‘Van schets naar schep’ (pdf 3 MB) staan alle stappen toegelicht die we voor de ontwikkeling van De Suikerzijde moeten doorlopen. We zijn in de zomer van 2018 begonnen met de planvorming. We maken in stappen een plan op hoofdlijnen voor het hele gebied: een structuurvisie. Daar hoort ook onderzoek naar de milieueffecten bij. Omdat we beginnen met bouwen in het noordelijk deel, werken we dat al verder uit in een stedenbouwkundig plan en een bestemmingsplan.

Bij ieder stap in de planvorming hebben we een inspraakrondes met vaak ook inloopbijeenkomsten georganiseerd. In mei 2019 was bijvoorbeeld het open atelier over het stedenbouwkundig plan voor de noordzijde. Daar ontvingen we 200 bezoekers. De inspraakrondes in 2020 en 2021 organiseerden we vanwege de coronamaatregelen digitaal met ondersteunende films.

Op 20 april 2021 heeft het college van Burgemeester en Wethouders besloten de structuurvisie, het bestemmingsplan voor De Suikerzijde deelgebied noord en de MER met aanvullingen ter vaststelling voor te leggen aan de gemeenteraad. Hier hoort ook een zienswijzeverslag bij. De stukken liggen nu ter besluitvorming bij de gemeenteraad. De meningsvormende vergadering is gepland op woensdag 26 mei rond 17:00 uur. Deze vergadering is live te volgen via de website van de gemeenteraad. De hoofddocumenten waar de raad over besluit staan onder Meer informatie.

De eerste woningen komen in het noordoostelijk deel van De Suikerzijde. Voordat we aan de slag mogen, moeten we aangeven hoe we met het bestaande groen omgaan. Daarvoor hebben we een Boom Effect Analyse (BEA) (pdf 517 kB) opgesteld.

Informatiecentrum

Aan de Energieweg 9 komt het informatiecentrum De Suikerzijde. Het pand wordt nu geschikt gemaakt en is gesloten vanwege de maatregelen tegen het COVID-19 virus. De maquette van deelgebied noord en een aantal informatiepanelen staan in de etalage voor wie een kijkje wil nemen. We hopen het informatiecentrum in de zomer van 2021 te openen.

Nieuwe verkeersverbinding voor fiets en voetganger

Bij de plannen voor De Suikerzijde horen ook nieuwe verkeersverbindingen. We starten met de aanleg van een nieuwe verbinding voor fiets en voetganger tussen de binnenstad en De Suikerzijde. Die gaat met een tunnel onder de westelijke ringweg en het spoor naar Roodeschool door. Het ontwerp (pdf 1 MB) hiervoor is bijna klaar. We hebben verbetertips gekregen die we nog willen verwerken. Als alles volgens planning verloopt, stelt het college van burgemeester en wethouders het ontwerp dit voorjaar vast en kunnen na de zomer de eerste voorbereidende werkzaamheden beginnen.

Huidig gebruik van het terrein

Tot 2030 is een deel van het voormalig fabrieksterrein in gebruik voor tijdelijke functies die een aanvulling bieden op het aanbod in de binnenstad van Groningen. Op het voorterrein werkt EST. aan tijdelijke initiatieven met creatieve bedrijven, duurzame ondernemingen, logies en evenementen. Op een deel van het achterterrein is Terra MBO actief. Samen met onder andere nog vier onderwijsinstellingen en verschillende kunstenaars werkt Terra MBO aan projecten binnen vier programmalijnen: voedsel, biobased, energie en zorg & gezondheid.

Video's over De Suikerzijde

In het najaar 2020 zijn we gestart met de aanleg van een natuurcompensatiegebied voor de geoorde fuut, de watervleermuis en de meervleermuis. Dit markeert het begin van de aanleg van het nieuwe stadsdeel De Suikerzijde, deelgebied Noord. In de video vertelt wethouder Roeland van der Schaaf er meer over.

Stedenbouwkundige Nynke Jutten vertelt u in deze toelichtende film van december 2020 waar we staan met de plannen voor de Suikerzijde. De inspraakperiode die wordt genoemd is inmiddels afgelopen. U kunt ook de video met ondertiteling bekijken.

Kaarten en impressies

Klik op de afbeeldingen voor een grotere weergave. U ziet opeenvolgend:

  • Kaart stedenbouwkundig plan
  • Kaart ontwerp bestemmingsplan De Suikerzijde Noord
  • Kaart ontwerp structuurvisie
  • Impressie Pioniersplein

Kaart stedenbouwkundig plan De SuikerzijdeKaart ontwerp bestemmingsplan De Suikerzijde NoordKaart ontwerp Structuurvisie De SuikerzijdeImpressie Pioniersplein

Meer informatie