De Suikerzijde

Het terrein van de oude Suikerfabriek in de stad Groningen gaat veranderen. Het wordt een nieuw levendig stadsdeel voor wonen, werken, leren en recreëren.

De Suikerzijde

Uiteindelijk kunnen op het terrein 2.500 tot 5.000 woningen komen. De eerste huizen worden in het noordelijk deel van het gebied gebouwd.
Nu de plannen voor dit gebied steeds meer vorm krijgen, vonden we het tijd voor een nieuwe passende naam. Dat is 'De Suikerzijde' geworden.

Plan voor de inrichting van het gebied

In de zomer van 2018 zijn we begonnen met de plannen voor het gebied. Dat deden we met een structuurschets, waar in grote lijnen in stond hoe we gebied in willen richten. We maakten daarbij ook een Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). Deze notitie beschrijft hoe het onderzoek naar de effecten op de omgeving en de natuur eruit komt te zien. Vervolgens zijn we in 2019 gestart met het maken van een stedenbouwkundig plan voor het gebied dat we als eerste willen ontwikkelen: het deel ten noorden van de spoorlijn Groningen-Leeuwarden. Het open atelier dat we hierover in mei 2019 organiseerden, werd door 200 bezoekers bezocht.

Op basis van de structuurschets en de NRD hebben we een voorontwerp structuurvisie en een milieueffectrapport (MER) gemaakt. Hierin is de inrichting voor het hele gebied verder uitgewerkt en zijn de mogelijke milieueffecten daarvan onderzocht. Om te mogen bouwen in het gebied, moeten we ook het bestemmingsplan aanpassen. Daarom hebben we het stedenbouwkundig plan voor het noordelijk deelgebied vertaald in een voorontwerp bestemmingsplan.

In de infographic ‘Van schets naar schep’ staan alle stappen toegelicht die we voor de ontwikkeling van De Suikerzijde moeten doorlopen.

Inspraak

Tot en met 3 juni 2020 kon u reageren op:

  • De voorontwerp structuurvisie De Suikerzijde
  • Het milieueffectrapport
  • Het voorontwerp bestemmingsplan De Suikerzijde deelgebied noord

We hebben 18 reacties ontvangen. We verwachten binnenkort de inspraakronde te starten voor het ontwerp bestemmingsplan deelgebied noord. Daarbij laten we zien wat we met de inspraakreacties hebben gedaan.

Huidig gebruik van het terrein

Tot 2030 is een deel van het voormalig fabrieksterrein in gebruik voor tijdelijke functies die een aanvulling bieden op het aanbod in de binnenstad van Groningen. Op het voorterrein werkt EST. aan tijdelijke initiatieven met creatieve bedrijven, duurzame ondernemingen, logies en evenementen. Op een deel van het achterterrein is Terra MBO actief. Samen met onder andere nog vier onderwijsinstellingen en verschillende kunstenaars werkt Terra MBO aan projecten binnen vier programmalijnen: voedsel, biobased, energie en zorg & gezondheid.

Video's over De Suikerzijde

In het najaar 2020 is gestart met de aanleg van een natuurcompensatiegebied voor de geoorde fuut, de watervleermuis en de meervleermuis. Dit markeert het begin van de aanleg van het nieuwe stadsdeel De Suikerzijde, deelgebied Noord. In de video vertelt wethouder Roeland van der Schaaf er meer over. 

Een video over de presentatie van de plannen voor De Suikerzijde in Groningen. U kunt ook de video met ondertiteling bekijken.

Meer informatie