De Suikerzijde

De Suikerzijde wordt het nieuwe, toekomstgerichte stadsdeel op het terrein van de voormalige Suikerfabriek. Vlakbij het centrum van de stad.

De Suikerzijde

De Suikerzijde wordt stedelijk en stoer, maar ook groen, royaal en uitnodigend. Je kunt er straks wonen, werken, naar school gaan en studeren. Maar ook is er alle ruimte voor ontspanning, sporten, wandelen en fietsen. De Suikerzijde wordt een compleet en veelzijdig stadsdeel voor iedereen. Er komen zo’n 5000 woningen en diverse commerciële- en maatschappelijke voorzieningen.

Naar verwachting start de bouw van de eerste woningen in 2023. Die komen in het gebied ten noorden van spoorlijn Groningen-Leeuwarden. De gemeente, ontwikkelend bouwer Dura Vermeer en corporaties Nijestee en Patrimonium werken samen om de eerste 700 woningen met bijbehorende voorzieningen in De Suikerzijde te realiseren. 

De gemeente heeft van het Rijk een financiële bijdrage van ruim 8,6 miljoen euro ontvangen om in dit eerste gebied betaalbare woningen te kunnen bouwen. Van de eerste 700 woningen zijn 300 woningen bedoeld voor sociale huur en middenhuur.

Plan voor de inrichting van het gebied

In de infographic ‘Van schets naar schep’ (pdf 3 MB) staan alle stappen toegelicht die we voor de ontwikkeling van De Suikerzijde hebben doorlopen. We zijn in de zomer van 2018 begonnen met de planvorming. We hebben in stappen een plan gemaakt op hoofdlijnen voor het hele gebied: een structuurvisie. Daar hoort ook onderzoek naar de milieueffecten bij. Omdat we beginnen met bouwen in het noordelijk deel, hebben we dat al verder uitgewerkt in een stedenbouwkundig plan en een bestemmingsplan.

Inspraak

Bij ieder stap in de planvorming hebben we een inspraakrondes met vaak ook inloopbijeenkomsten georganiseerd. In mei 2019 was bijvoorbeeld het open atelier over het stedenbouwkundig plan voor de noordzijde. Daar ontvingen we 200 bezoekers. De inspraakrondes in 2020 en 2021 organiseerden we vanwege de coronamaatregelen digitaal met ondersteunende films.

Vastgestelde stukken

Op woensdag 2 juni 2021 heeft de gemeenteraad de structuurvisie, het bestemmingsplan voor deelgebied Noord en alle bijbehorende stukken vastgesteld. Dat is een belangrijke mijlpaal in de ontwikkeling van De Suikerzijde. De hoofddocumenten waar de raad over heeft besloten staan onder Meer informatie.

Natuurcompensatie

De uitwerking van de plannen voor deelgebied Noord is in volle gang. Uit diverse ecologische onderzoeken is gebleken dat in de voormalige vloeivelden van deelgebied Noord beschermde natuurwaarden aanwezig zijn.

Door de komst van woningen en voorzieningen in deelgebied Noord, kunnen deze vloeivelden niet behouden blijven. Daarom zijn we op zoek gegaan naar plekken om alternatieven te kunnen aanleggen: de zogenoemde natuurcompensatie-gebieden. Het eerste compensatiegebied ten zuiden van de spoorlijn Groningen-Leeuwarden is al aangelegd, zie ook het filmpje onderaan op deze webpagina.

Er zitten nog meer compensatiegebieden in de plannen: een bij Polder De Oude Held en meerdere gebieden voor weidevogels. Voor de natuurcompensatie is ontheffing van de Wet Natuurbescherming nodig. Die ontheffing is op 12 april 2022 door de Provincie Groningen verleend. Het bezwaar dat eerder door natuurorganisaties is gemaakt, is op basis van advies van de onafhankelijke commissie rechtsbescherming ongegrond verklaard. Dit betekent dat we binnenkort kunnen starten met de voorbereidende werkzaamheden. Daarbij houden we rekening met het broedseizoen.

Informatiecentrum

De Energieweg 9 wordt het adres van het informatiecentrum De Suikerzijde. Het pand wordt daarvoor nu geschikt gemaakt. De maquette van deelgebied noord staat in de etalage voor wie een kijkje wil nemen. Planning is het informatiecentrum in het najaar van 2022 te openen. Heeft u vragen? Dan kunt u mailen naar desuikerzijde@groningen.nl of bellen naar 085-0161623. We geven graag meer informatie over het project, maar u kunt zich nu nog niet inschrijven voor een woning. Naar verwachting kan dit in de loop van 2023. 

De Suikerzijderoute

Bij de plannen voor De Suikerzijde horen ook nieuwe verkeersverbindingen. We starten met de aanleg van de Suikerzijderoute: een nieuwe verbinding voor fiets en voetganger tussen de binnenstad en De Suikerzijde. Die gaat met een tunnel onder de westelijke ringweg en het spoor naar Roodeschool door. Het voorlopig ontwerp (pdf 757 kB) voor de Suikerzijderoute is op 30 juni vastgesteld door de gemeenteraad. Het wordt een snelle, comfortabele en sociaal vriendelijke route. Naar verwachting is de route uiterlijk begin 2024 klaar.

Huidig gebruik van het terrein

Tot 2030 is een deel van het voormalig fabrieksterrein in gebruik voor tijdelijke functies die een aanvulling bieden op het aanbod in de binnenstad van Groningen. Op het voorterrein werkt EST. aan tijdelijke initiatieven met creatieve bedrijven, duurzame ondernemingen, logies en evenementen. Op een deel van het achterterrein is Terra MBO actief. Samen met onder andere nog vier onderwijsinstellingen en verschillende kunstenaars werkt Terra MBO aan projecten binnen vier programmalijnen: voedsel, biobased, energie en zorg & gezondheid.

Video's over De Suikerzijde

De Suikerzijderoute wordt voor fietsers en voetgangers dé verbinding tussen de binnenstad en De Suikerzijde. De route gaat onder het spoor naar Roodeschool en de Westelijke Ringweg door. De animatiefilm geeft een impressie van de nieuwe route.

In het najaar 2020 zijn we gestart met de aanleg van een natuurcompensatiegebied voor de geoorde fuut, de watervleermuis en de meervleermuis. Dit markeert het begin van de aanleg van het nieuwe stadsdeel De Suikerzijde, deelgebied Noord. In de video vertelt wethouder Roeland van der Schaaf er meer over.

Voor de ontwikkeling van De Suikerzijde moeten we natuurcompensatiegebieden aanleggen. In deze presentatie geeft ecoloog Janneke van Goethem hier een toelichting op. De film is van juli 2021. Inmiddels heeft de provincie onder voorwaarden de ontheffing voor natuurcompensatie verleend.

Klik op CC voor ondertitels.

Stedenbouwkundige Nynke Jutten vertelt in deze toelichtende film van december 2020 over de plannen voor de Suikerzijde. De inspraakperiode die wordt genoemd is inmiddels afgelopen. U kunt ook de video met ondertiteling bekijken.

Kaarten en impressies

Klik op de afbeeldingen voor een grotere weergave. U ziet opeenvolgend:

  • Kaart stedenbouwkundig plan
  • Kaart ontwerp bestemmingsplan De Suikerzijde Noord
  • Kaart ontwerp structuurvisie
  • Impressie Pioniersplein
  • Impressie Suikerzijderoute - gezien richting binnenstad
  • Impressie Suikerzijderoute - ingezoomd richting De Suikerzijde
  • Impressie Suikerzijderoute - vogelvlucht van viaducten

Kaart stedenbouwkundig plan De SuikerzijdeKaart ontwerp bestemmingsplan De Suikerzijde NoordKaart ontwerp Structuurvisie De SuikerzijdeImpressie PionierspleinImpressie Suikerzijderoute - gezien richting binnenstadImpressie Suikerzijderoute - ingezoomd richting De SuikerzijdeImpressie Suikerzijderoute - gezien richting binnenstad

Meer documenten