De Held III

Naast de grote projecten Suikerzijde, Stadshavens en Meerstad is het de bedoeling dat we ook in de Held III ons steentje gaan bijdragen aan de enorme behoefte aan woningen in Groningen.

Zoals wellicht bij velen bekend, zijn de gronden van de Held III deels in eigendom van de gemeente en deels in handen van een collectief van ontwikkelaars, te weten de Groninger Projecten CV (GPCV). Dit betekent dat wij samen afspraken moeten maken over het ontwikkelen van dit gebied. Het maken van deze afspraken kost tijd.

Stedenbouwkundig plan

Een stedenbouwkundig plan is een plan met tekeningen van de gewenste inrichting van het gebied waarop alle onderdelen van de nieuwe wijk die ruimte vragen zijn weergegeven. Hierin worden de woningen, straten, parkeren, groen en water zichtbaar gemaakt. Als eerste wordt er een schets gemaakt, dit noemen we het voorontwerp. Dit voorontwerp laten we aan u en de gemeenteraad zien. Dit doen we om van u en de gemeenteraad te horen wat u van het plan vindt en of er wat anders zou kunnen.

Groningen Projecten CV en de gemeente hebben samen opdracht gegeven aan stedenbouwkundig bureau Culd om een voorontwerp voor het stedenbouwkundig plan te maken.

De nieuwe wijk

De Held III moet een gevarieerde wijk worden met veel groen, water en verschillende typen woningen. Ook moet er in de wijk ruimte komen voor wijkfuncties en plekken om te werken. Voorbeelden van deze wijkfuncties zijn:

  • Sport en spel
  • Kleine buurtsuper
  • Ontmoetingsplekken
  • School 

De Held III wordt een voorbeeld voor een moderne buitenwijk: duurzaam, in haar opzet gericht op fietser, voetganger en OV, met volop ruimte voor betaalbaar wonen en een brede differentiatie aan woningen. 

Klik op de afbeelding voor een grotere versie van de kaart 'omgeving De Held III'.

Omgeving De Held 3

Uitgangspunten

Wij hebben het stedenbouwkundig bureau een aantal uitgangspunten meegegeven die wij erg belangrijk vinden. Een aantal van deze uitgangspunten zijn: 

  • Het groene landschap waarbinnen de buurten liggen is een belangrijke kwaliteit van de wijk;
  • Er wordt duurzaam ontworpen;
  • De leefkwaliteit is hoog: deelnemen, ontmoeten, sporten, spelen in een gezonde omgeving;
  • De Held III wordt uitnodigend groen;
  • Ruim baan voor de fiets en voetganger;
  • Goede verbindingen van en met omliggende wijken.

Het laten samenkomen van al deze ambities in een goed stedenbouwkundig plan is een hele uitdaging en vergt veel onderzoek. Toch willen wij zo mogelijk alle ambities meenemen om een kwalitatief goede stadswijk te creëren. Ook dit kost tijd. Wij doen dit samen met de GPCV. Voor de afronding van het ontwerp stedenbouwkundig plan moeten we daarom eerst de afspraken met de GPCV goed hebben vastgelegd.

Het ontwerp stedenbouwkundig plan is nu nog niet zover om met u te delen. Zodra we deze klaar hebben, zullen wij dit delen met de wijkraden, de werkgroep en daarna met alle omwonenden. Wij gaan dan middels een inloopbijeenkomst of digitale sessie met u in gesprek en wij horen graag wat u van het plan vindt.

Type woningen

Via de projectpagina komen veel vragen binnen over het type woningen die we willen gaan bouwen. Daar kunnen we u helaas nog niets over meedelen. We moeten eerst het ontwerp stedenbouwkundig plan hebben afgerond om verder te kunnen gaan met een nieuw omgevingsplan (in plaats van bestemmingsplan) en een beeldkwaliteitsplan.

Daarna komt pas de concrete invulling van de woonvelden. In zijn algemeenheid kan gesteld worden dat in de nieuwe woonwijk De Held III een mix van woningtypen zullen worden gerealiseerd, zoals sociale woningbouw, rij-, 2 onder 1 kap en vrijstaande woningen. Ook is er ruimte voor appartementen en op kleine schaal bijzondere woonvormen.

Planning

Na de inloopsessie met omwonenden zal het stedenbouwkundig plan worden afgerond en vastgesteld. Op basis van het stedenbouwkundig plan kunnen we een nieuw bestemmings-/omgevingsplan opstellen. Het ontwerp bestemmings-/omgevingsplan zal daarna ter inzage worden gelegd.

Vragen en opmerkingen

Wij hebben de afgelopen periode regelmatig contact gehad met de wijkraden om hen op de hoogte te houden over de stand van zaken. U kunt vragen en/of opmerkingen doorgeven aan de wijkraden of via het contactformulier.