De Driebond Engelbert

De dorpsschool OBS De Driebond zal op een nieuwe plek in Engelbert nieuwbouw ondergaan.

Locatie nieuwbouw

Na diverse onderzoeken blijkt als locatie voor deze nieuwbouw het Multifunctioneel Centrum (MFC) in Engelbert de meest geschikte locatie.
Meer informatie (illustraties & foto's) vindt u onderdaan de pagina.

Voor de realisatie hiervan heeft de gemeente Groningen een projectorganisatie opgericht die in nauwe samenwerking met het schoolbestuur en een afvaardiging uit het dorp de diverse mogelijkheden onderzoekt. Op de voorkeurslocatie nabij het MFC zijn er tevens interessante mogelijkheden om - bij nieuwbouw van de school - zowel onderwijs als opvang dicht bij elkaar te realiseren. Verder moet na de aankoop van de benodigde gronden, het bestemmingsplan nog aangepast te worden. Dit zijn procedures die nog enige tijd gaan duren. Het streven is dat de start van de nieuwbouw rond augustus 2021 kan beginnen.

Onderzoek varianten

Het onderzoek naar een locatie voor nieuwbouw dichtbij het MFC Engelbert heeft geleid tot meerdere varianten die zijn onderzocht. Een belangrijke conclusie is dat in alle varianten een nieuwe aanrijroute richting het MFC moet worden gerealiseerd. In de huidige situatie gaat namelijk al het verkeer langs de Café Engelstede richting de Woldjerspoorweg. Uitbreiding van deze locatie met een school, resulteert echter in een ander intensiever gebruik.

Planning - traject voorkeurslocatie

Nu er een voorkeurslocatie is gevonden, wordt dit eerst aan het dorp voorgelegd. Vervolgens gaat er een traject in van aankoop gronden, ontwerpen en vergunningen:

  • Voorbereiding ontwerpbesluit bestemming: april 2020  - juni 2020
  • Terinzage, zienswijzen en besluit: juli 2020  - december 2020
  • Ontwerp gebouw en buitenruimte: augustus 2020 - april 2021
  • Uitvoering: augustus 2021 - juni 2022

Voorgeschiedenis

De Driebondschool was tot voor kort gehuisvest in twee schoolgebouwen; de onderbouw aan de Woldweg in Ruischerbrug (Groningen) en de bovenbouw aan de Engelberterweg in Engelbert. Inmiddels heeft de school het gebouw aan de Woldweg verlaten en is er voor de groepen 1 en 2 extra ruimte gehuurd in het MFC Engelbert. De Driebondschool dient vanwege de aardbevingsproblematiek en het feit dat dit een gedateerd schoolgebouw is grondig aangepakt of gesloten te worden. Mede met het oog op de leefbaarheid in het dorp heeft het schoolbestuur en de gemeente Groningen gekozen om de school in het dorp te behouden. De gemeenteraad van Groningen heeft op 27 juni 2018 haar akkoord gegeven aan het behoud van de school OBS De Driebond in de dorpskern van Engelbert.

Omgevingscommunicatie

In de periode april-begin mei 2020 was er de mogelijkheid om via een digitale inloopbijeenkomst (vanwege corona) uw mening achter te laten over de voorkeurslocatie en de plannen die er tot nu toe waren. Ideeën en suggesties worden momenteel verder verwerkt. We verwachten in juni 2020 het officiële ontwerpbesluit te kunnen publiceren voor inzage. Hier kunt u vervolgens uw zienswijzen voor indienen, waarna er een definitief besluit wordt genomen.

Illustraties en foto's

Nieuwe locatie voor OBS De Driebond

In de afgelopen periode is in beeld gebracht op welke mogelijke plekken rondom het MFC de nieuwe school gerealiseerd kan worden. Elke plek heeft voor- en nadelen. Wel of geen directe verbinding met het MFC, mogelijkheid voor een goede buitenruimte, zichtbaarheid vanaf de straat en verkeersveiligheid zijn allemaal aspecten die getoetst zijn. Uiteindelijk is er één voorkeurslocatie uitgekomen. De nieuwbouw komt aan de voorkant, direct op de bestaande parkeerplaats voor het MFC. Andere varianten zijn op basis van grondaankoop en landschappelijke inpassingen afgevallen. Extra kleedruimten en een vervanging naar één kunstgrasveld voor VV Engelbert worden meegenomen in de planvorming.

Illustratie locatie Multifunctioneel Centrum (MFC). Bron: Erik Overdiep Landschapsontwerp

Plattegrond-MFC-Engelbert

Nieuwe aanrijroute naar school

De bestaande toegangsweg langs Café de Engelstede wordt de nieuwe toegang voor fietsers en voetgangers en sluit direct aan op het toekomstig schoolplein. Hiermee is de school voor de voetgangers en fietsers uitstekend toegankelijk. De aansluiting op de Woldjerspoorweg en het oversteken is een punt van aandacht in de nadere uitwerking. Voetgangers kunnen richting bushalte gebruik maken van een naast de weg aangelegd klinkerpad. De beplanting en het water langs naast de toegangsweg blijft behouden. Er loopt nog een onderzoek of de aansluiting op de Woldjerspoorweg gerealiseerd kan worden tussen de bestaande bomen. Dit lijkt op één plek mogelijk zonder een boom te kappen, omdat hier al een opening aanwezig is.

Illustratie bestaande verkeerssituatie. Bron: Erik Overdiep Landschapsontwerp

Verkeerssituatie-Engelbert

Brengen en halen

De huidige route vanaf de Woldjerspoorweg richting de nieuwe school biedt onvoldoende ruimte om het halen en brengen per auto veilig en vlot te laten verlopen. Een nieuwe aanrijroute is nog onderdeel van het onderzoek. Aandachtspunt is het voorkomen van parkeren langs de toegangsweg. Bijvoorbeeld door beperken van de breedte van de toegangsweg met aan weerszijden een fysieke afbakening. Eveneens zijn er nog maatregelen nodig om de verkeersveiligheid verder te vergroten. Er is verder voldoende parkeergelegenheid aanwezig bij de nieuwe school. Het wenselijk beeld is een parkeerplaats met een landschappelijk karakter waarbij zo weinig mogelijk verharding wordt toegepast.

Illustratie voorstel nieuwe situatie. Bron: Erik Overdiep Landschapsontwerp.

Plattegrond-MFC-Engelbert-voetbalvelden

Referentiebeeld

Impressie parkeerplaats van de Efteling; de parkeervakken zijn uitgevoerd in een verstevigde en goed ontwaterende grasmat. Deze structuur zal als voorbeeld dienen voor de nieuw aan te leggen parkeervakken.

Referentiebeeld-parkeerplaats-Efteling

Voorgenomen fusieplannen

Onlangs heeft Openbaar Onderwijs Groningen bekend gemaakt dat de Ligthartschool in Westerbroek wil gaan fuseren met OBS De Driebond in Engelbert. Uitgangspunt bij de nieuwbouwplannen voor OBS De Driebond in Engelbert is een school met een maximale omvang van 120 leerlingen (huidige omvang 114 leerlingen).

Openbaar Onderwijs Groningen heeft aangegeven dat de fusie geen gevolgen heeft voor de uitgangspunten en omvang van de nieuwbouwplannen van deze school. Vanuit dit perspectief is dan ook gezamenlijk besloten de planvorming voor OBS De Driebond onveranderd door te zetten. De gemeente zal in overleg treden met Openbaar Onderwijs Groningen om nader te analyseren of van de voorgenomen fusieplannen nog invloed te verwachten is voor de geprojecteerde leerlingenaantallen in Meerstad (Groene Wei en Meeroevers).

Contact

Heeft u nog vragen en/of suggesties? Neem dan contact op met Thijs Stam (projectleider) via het reactieformulier.