De Driebond Engelbert

Dorpsschool OBS De Driebond krijgt op het terrein van het Multifunctioneel Centrum (MFC) in Engelbert een nieuw onderkomen.

Locatie nieuwbouw

De meest geschikte locatie voor de nieuwbouw is het Multifunctioneel Centrum (MFC) in Engelbert. Dit blijkt uit diverse onderzoeken.

Voor de uitvoering van de nieuwbouw heeft de gemeente Groningen een projectorganisatie opgericht. Deze projectorganisatie werkt nauw samen met het schoolbestuur en een afvaardiging uit het dorp. Samen hebben zij de diverse mogelijkheden onderzocht. Vlakbij het MFC zijn er ook interessante mogelijkheden om zowel onderwijs als opvang dicht bij elkaar te realiseren.

Als de grond is aangekocht wordt het bestemmingsplan nog aangepast. Dit zijn procedures die wel tijd kosten. De gemeente wil graag in het najaar van 2021 met de nieuwbouw beginnen. Inmiddels hebben de leerlingen samen met de wethouder en de betrokken schooldirecties op 19 november 2021 samen het startsein gegeven voor de bouw van ‘hun’ nieuwe school. 

Onderzoek varianten

Het onderzoek naar een locatie voor nieuwbouw dichtbij het MFC Engelbert heeft geleid tot verschillende varianten. Deze varianten zijn onderzocht. Daaruit is naar voren gekomen dat in alle varianten een nieuwe aanrijroute richting het MFC moet worden gemaakt. In de huidige situatie gaat namelijk al het verkeer langs de Café Engelstede richting de Woldjerspoorweg. Als de school daar bij komt wordt het te druk.

Planning

Nu er een locatie is gevonden, wordt dit eerst aan het dorp voorgelegd. Vervolgens gaat er een traject in van aankoop gronden, ontwerpen en vergunningen:

  • Voorbereiding ontwerpbesluit bestemming: april 2020  - juni 2020
  • Ter inzage, zienswijzen en besluit: juli 2020  - december 2020
  • Ontwerp gebouw en buitenruimte: augustus 2020 - april 2021
  • Uitvoering: november 2021 - oktober 2022

Voorgeschiedenis

De Driebondschool was tot voor kort gehuisvest in twee schoolgebouwen; de onderbouw aan de Woldweg in Ruischerbrug (Groningen) en de bovenbouw aan de Engelberterweg in Engelbert. Ondertussen heeft de school het gebouw aan de Woldweg verlaten. Er is voor de groepen 1 en 2 extra ruimte gehuurd in het MFC Engelbert. De Driebondschool moet grondig aangepakt of gesloten worden. Dit omdat de school verouderd is en vanwege de aardbevingsproblematiek.

Om het dorp leefbaar te houden heeft het schoolbestuur en de gemeente Groningen gekozen om de school in het dorp te behouden. De gemeenteraad van Groningen heeft op 27 juni 2018 akkoord gegeven aan het behoud van de school OBS De Driebond in de dorpskern van Engelbert.

Communicatie

In de periode april-begin mei 2020 was er de mogelijkheid om via een digitale inloopbijeenkomst (vanwege corona) uw mening achter te laten over de voorkeurslocatie en de plannen die er tot nu toe waren. Ideeën en suggesties zijn verwerkt in het ontwerp.

Op 14 september 2020 was er een (fysieke) inloop waar geïnteresseerden het ontwerp (pdf 1,7 MB) van de nieuwe school en de inpassing in de omgeving konden bekijken.

Verwerken reacties

Vanaf 10 september tot en met 21 oktober 2020 was er de mogelijkheid om op de ruimtelijke onderbouwing een zienswijze in te dienen. Het projectteam werkt op dit moment het onderwerp uit tot een definitief ontwerp, waarop de vergunning kan worden aangevraagd.

Illustraties en foto's

Artistieke ontwerp: Klein Engelbert

Uit drie inzendingen heeft de jury het ontwerp van Vector-i Architecten uit Groningen gekozen als het meest geschikte ontwerp voor de nieuwbouw van OBS de Driebond in Engelbert. Klein Engelbert is de naam van het ontwerp: want de nieuwbouw wordt een nieuw dorpje voor de kinderen!

De inzending van Vector-i Architecten is het winnend ontwerp geworden omdat de jury het ontwerp zeer passend in de omgeving vindt. Daarnaast is het een flexibel ontwerp dat nog goed aangepast kan worden in de verdere uitwerking van het project. Ruimtelijk zal de nieuwbouw bestaan uit diverse kleine huisjes die perfect aansluiten bij de belevingswereld van de kinderen.

Vector- i Architecten heeft naast de aandacht voor de belevingswereld van de kinderen veel aandacht besteed aan materiaalkeuze en duurzaamheid. Voor de nieuwbouw zal vooral gebruik worden gemaakt van hout vanwege de aardbevingsbestendigheid. De jury bestond uit een afvaardiging van de gemeente Groningen en Openbaar Onderwijs Groningen.

Ontwerp nieuwbouw school Engelbert

Nieuwe locatie voor OBS De Driebond

In de afgelopen periode is in beeld gebracht op welke mogelijke plekken rondom het MFC de nieuwe school gerealiseerd kan worden. Elke plek heeft voor- en nadelen. Wel of geen directe verbinding met het MFC, mogelijkheid voor een goede buitenruimte, zichtbaarheid vanaf de straat en verkeersveiligheid zijn allemaal aspecten die getoetst zijn.

Uiteindelijk is er één voorkeurslocatie uitgekomen. De nieuwbouw komt aan de voorkant, direct op de bestaande parkeerplaats voor het MFC. Andere varianten zijn op basis van grondaankoop en landschappelijke inpassingen afgevallen. Extra kleedruimten en een vervanging naar één kunstgrasveld voor VV Engelbert worden meegenomen in de planvorming.

Illustratie locatie Multifunctioneel Centrum (MFC). Bron: Erik Overdiep Landschapsontwerp

Plattegrond-MFC-Engelbert

Nieuwe aanrijroute naar school

De bestaande toegangsweg langs Café de Engelstede wordt de nieuwe toegang voor fietsers en voetgangers en sluit direct aan op het toekomstig schoolplein. Hiermee is de school voor de voetgangers en fietsers uitstekend toegankelijk. De aansluiting op de Woldjerspoorweg en het oversteken is een punt van aandacht in de nadere uitwerking. Voetgangers kunnen richting bushalte gebruik maken van een naast de weg aangelegd klinkerpad.

De beplanting en het water langs naast de toegangsweg blijft behouden. Er loopt nog een onderzoek of de aansluiting op de Woldjerspoorweg gerealiseerd kan worden tussen de bestaande bomen. Dit lijkt op één plek mogelijk zonder een boom te kappen, omdat hier al een opening aanwezig is.

Illustratie bestaande verkeerssituatie. Bron: Erik Overdiep Landschapsontwerp

Verkeerssituatie-Engelbert

Brengen en halen

De huidige route vanaf de Woldjerspoorweg richting de nieuwe school biedt onvoldoende ruimte om het halen en brengen per auto veilig en vlot te laten verlopen. Een nieuwe aanrijroute is nog onderdeel van het onderzoek. Aandachtspunt is het voorkomen van parkeren langs de toegangsweg. Bijvoorbeeld door beperken van de breedte van de toegangsweg met aan weerszijden een fysieke afbakening.

Eveneens zijn er nog maatregelen nodig om de verkeersveiligheid verder te vergroten. Er is verder voldoende parkeergelegenheid aanwezig bij de nieuwe school. Het wenselijk beeld is een parkeerplaats met een landschappelijk karakter waarbij zo weinig mogelijk verharding wordt toegepast.

Illustratie voorstel nieuwe situatie. Bron: Erik Overdiep Landschapsontwerp

Plattegrond-MFC-Engelbert-voetbalvelden

Referentiebeeld

Impressie parkeerplaats van de Efteling; de parkeervakken zijn uitgevoerd in een verstevigde en goed ontwaterende grasmat. Deze structuur zal als voorbeeld dienen voor de nieuw aan te leggen parkeervakken.

Referentiebeeld-parkeerplaats-Efteling

Voorgenomen fusieplannen

Onlangs heeft Openbaar Onderwijs Groningen bekend gemaakt dat de Ligthartschool in Westerbroek wil gaan fuseren met OBS De Driebond in Engelbert. Uitgangspunt bij de nieuwbouwplannen voor OBS De Driebond in Engelbert is een school met een maximale omvang van 120 leerlingen (huidige omvang 114 leerlingen).

Openbaar Onderwijs Groningen heeft aangegeven dat de fusie geen gevolgen heeft voor de uitgangspunten en omvang van de nieuwbouwplannen van deze school. Vanuit dit perspectief is dan ook gezamenlijk besloten de planvorming voor OBS De Driebond onveranderd door te zetten. De gemeente zal in overleg treden met Openbaar Onderwijs Groningen om nader te analyseren of van de voorgenomen fusieplannen nog invloed te verwachten is voor de geprojecteerde leerlingenaantallen in Meerstad (Groene Wei en Meeroevers).

Contact

Heeft u nog vragen en/of suggesties? Neem dan contact op met Thijs Stam (projectleider) via het reactieformulier.