U bent hier

Ondersteuning voor ondernemers tijdens coronavirus

Diverse ondernemers ondervinden de gevolgen van de maatregelen rondom het coronavirus. De gemeente Groningen wil, waar het kan, ondernemers ondersteunen.

(Laatst gewijzigd: donderdag 4 juni, 09:03 uur)

In deze onzekere tijden zijn er landelijk en gemeentelijk regelingen getroffen om u als ondernemer te helpen deze tijd door te komen. We zetten deze voor u op een rij:

Financiële regelingen

Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (Tozo)

Ondernemers die in zwaar weer zitten door het coronavirus kunnen mogelijk een beroep doen op deze regeling.

Voor wie geldt deze nieuwe regeling?

De extra tijdelijke ondersteuning voor gevestigde ondernemers is gemaakt voor zelfstandig ondernemers die in de knel komen door de coronacrisis. Voor hen heeft het kabinet financiële ondersteuning beschikbaar gesteld.

Het kabinet doet een moreel appel op ondernemers om zich alleen in die situatie te melden. Zo voorkomen we onbedoeld gebruik van publieke middelen en onnodige druk op de uitvoering. Meer informatie: rijksoverheid.nl

Doe de check

Check of uw bedrijfstak in aanmerking komt op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

Tozo aanvragen

Denkt u dat u in aanmerking komt voor deze regeling? Dan kunt u direct een aanvraag indienen. Ons streven is om mensen binnen 4 weken na aanvraag een voorschot uit te betalen.

Let op: Op dit moment zijn er bedrijven actief die ondernemers hulp bieden bij het aanvragen van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). Deze hulp kost meestal geld en heeft mogelijk financiële gevolgen.

Vragen?

Hebt u andere vragen, dan kunt u die stellen via zelfstandigen@groningen.nl. U wordt dan zo spoedig mogelijk gebeld.

Budget nieuwe verdienmodellen, initiatieven en noodmaatregelen

De gemeente heeft budget beschikbaar gesteld voor initiatieven van ondernemers, instellingen en organisaties om zo goed mogelijk door de coronacrisis te komen. Het kan hierbij gaan om nieuwe initiatieven, nieuwe verdienmodellen en noodmaatregelen. Sommige initiatieven zullen ook in de toekomst structureel kunnen worden en een verrijking betekenen ten opzichte van het huidige aanbod.

Lokale winkeliers kunnen bijvoorbeeld versneld (gratis) toetreden tot het Warenhuis Groningen, dat recentelijk is opgericht door binnenstadsondernemers om de lokale economie online te stimuleren. Culturele ondernemers kunnen aansluiten bij initiatieven binnen de culturele sector. En ook in de zorg zien we tal van kansrijke nieuwe ontwikkelingen.

Minimale eisen

De gemeente wil het doel van deze ondersteunende regeling voorop stellen en stelt om flexibel te kunnen zijn de volgende minimale eisen:

 1. Er moet een duidelijk verband zijn tussen het voorstel en de gevolgen van de coronacrisis. Het voorstel moet een oplossing bieden voor bijvoorbeeld werk dat stil is gevallen, klanten die niet meer worden bereikt of partners die men niet meer goed kan benaderen.
 2. Het voorstel moet voorzien in een vraag van de markt.
 3. In het geval van een ondernemersinitiatief moet er voldoende draagvlak zijn onder andere ondernemers.
 4. Het voorstel mag niet al in aanmerking komen voor een van de andere landelijke of gemeentelijke regelingen.
 5. Het voorstel moet haalbaar zijn (qua eigenaarschap, financiën en praktische uitvoerbaarheid) en binnen twee weken kunnen worden uitgevoerd.
 6. Er mag geen sprake zijn van concurrentie met reeds bestaande initiatieven.
 7. De vraag aan de gemeente en de rol van de gemeente moeten helder zijn.

Voorstel indienen

Voldoet uw initiatief niet aan de bovenstaand minimale eisen? Dan heeft het geen zin om uw voorstel in te dienen.

Voldoet uw initiatief wel aan de bovenstaande eisen? Dan kunt u uw voorstel indienen en gaat de gemeente onderzoeken of u voor gemeentelijke ondersteuning in aanmerking komt. U kunt uw aanvraag indienen via: indienen initiatieven. Ook kunt u eerst contact opnemen met een accountmanager EZ

Uitstel belastingen

Ondernemers betalen verschillende vormen van lokale belasting, zoals logiesbelasting en precario op terrassen. Het Noordelijk Belastingkantoor (NBK) int deze belastingen voor de gemeente Groningen. Met het NBK is afgesproken om voorlopig geen nieuwe heffingen op te leggen. Daarnaast wordt bij reeds verstuurde aanmaningen coulant met de termijnen omgegaan.

Werkgevers die kunnen aantonen dat zij in financiële problemen komen als gevolg van het coronavirus kunnen tijdelijk uitstel van betaling krijgen voor de loonbelasting. Ook vennootschapsbelasting, omzetbelasting en inkomstenbelasting hoeven dan tijdelijk niet te worden afgedragen. Meer informatie: belastingdienst.nl

Betalingen versnellen

Voor partijen waaraan de gemeente geld verschuldigd is, versnelt de gemeente deze betalingen zoveel mogelijk. Daarnaast is de gemeente coulant met invorderingen van debiteuren die geraakt worden door de Corona maatregelen. Hebt u als debiteur nog openstaande facturen van de gemeente Groningen? Dan kunt u contact met ons opnemen voor een oplossing op maat via: debiteuren@groningen.nl of 050 367 80 00 / optie 1.

Opdrachten zelfstandigen en flexwerkers

De gemeente verleent opdrachten aan zelfstandigen en huurt flexwerkers in. Om ervoor te zorgen dat zij zo min mogelijk schade ondervinden worden er regelingen getroffen.

 • De gemeente verplaatst opdrachten waar het kan en betaalt een deel van de vergoeding wel alvast uit.
 • Als het werk van zelfstandigen en flexwerkers niet verplaatst kan worden, kijkt de gemeente hoe we hen kunnen ondersteunen naast de regelingen die het Rijk al heeft ingesteld.

Uitstel betaling huur gemeentelijk vastgoed

De gemeente verhuurt haar eigendom aan verschillende doelgroepen, uiteenlopend van maatschappelijke, culturele, en welzijnsorganisaties en ondernemers en bewoners van gemeentelijke woningen. Partijen die gemeentelijk vastgoed huren en afhankelijk zijn van inkomsten van derden, kunnen worden geraakt door de Corona maatregelen.

De gemeente verleent (waar noodzakelijk en op verzoek van de huurder) uitstel van betaling van huurverplichtingen voor gemeentelijk vastgoed, voorlopig voor een periode van maximaal 3 maanden. De gemeente gaat met sportverenigingen in overleg hoe om te gaan met de ontstane situatie.

Voor vragen kunt u mailen naar: vastgoedbedrijf@groningen.nl.

Vooruitbetaling van subsidie

Voor organisaties die subsidie van de gemeente ontvangen en in liquiditeitsproblemen komen, biedt de gemeente de mogelijkheid deze subsidie eerder uit te keren.

Coulance bij prestatie-eisen gesubsidieerde organisaties

Voor gesubsidieerde organisaties gaan we coulanter om met de prestatie-eisen. Dit geldt voor organisaties die te maken hebben met activiteiten die, als gevolg van de Corona maatregelen, geen doorgang kunnen vinden.

Terugbetaling leges afgelaste evenementen

In de periode tot en met 1 juni zijn verscheidene evenementen gepland, die geen doorgang kunnen vinden als gevolg van de Corona maatregelen. Voor deze evenementen betaalt de gemeente de reeds betaalde leges terug. Dit zijn de kosten voor een evenementen vergunning, maar ook de kosten voor (tap)ontheffingen.

Borgstelling MKB-regeling

De BMKB kan benut worden door bedrijven voor overbruggingskrediet of verhoging van hun rekening-courantkrediet, oftewel het bedrag dat zij ‘rood mogen staan’. De verruiming is essentieel voor de liquiditeit van kleinere ondernemers. De regeling geldt vanaf 16 maart.

Deze verruiming is onderdeel van de maatregelen van het kabinet om de economische gevolgen van het Coronavirus op te vangen. Meer informatie: rvo.nl

Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid

Het NOW is bedoeld om werkgevers die te maken hebben met omzetverlies te compenseren. Hierdoor kunnen werkgevers hun werknemers met een vast en met een flexibel contract doorbetalen. Het NOW komt in plaats van de bestaande werktijdverkorting, die hiermee per direct komt te vervallen. Meer informatie op uwv.nl en rijksoverheid.nl.

Voor welke regelingen kom ik in aanmerking?

Er zijn verschillende regelingen. Hoe zorg ik dat ik overzicht houd en waar begin ik?
Antwoord: Download op kvk.nl de Coronaregelingencheck en check eenvoudig zelf voor welke regelingen je in aanmerking komt.

Wat zijn de voorwaarden om deel te nemen aan de NOW-regeling?

Ik kan mijn personeel niet meer betalen. Kom ik in aanmerking voor de NOW-regeling?
Antwoord: Ondernemers met personeel die gedurende 3 maanden minimaal 20% omzetverlies verwachten, kunnen naar verwachting van 6 april tot en met 31 mei 2020 gebruikmaken van de regeling Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Werkgevers ontvangen van het UWV een voorschot. Lees alle voorwaarden op kvk.nl.

Geldt de regeling NOW ook voor startende ondernemers?

Antwoord: Ja, als er al voor 1 maart minstens een maand omzet is gedraaid. Heeft u uw bedrijf gestart na 1 januari 2019? Dan geldt voor u een andere meetperiode voor de omzetberekening, dan bedrijven die heel 2019 al bestaan. Voor u geldt dat de maanden vanaf het moment uw bedrijfsuitoefening is aangevangen t/m februari 2020 worden genomen, omgerekend naar 3 maanden. Uw omzet wordt in de driemaands periode in 2020 (meetperiode) naar rato vergeleken met de omzet vanaf de kalendermaand dat de bedrijfsuitoefening is begonnen.

Hoe kan ik een aanvraag indienen voor de NOW-regeling?

Ondernemers kunnen digitaal een aanvraag indienen bij het UWV via uwv.nl/now. De aanvraagperiode loopt t/m 31 mei 2020. Bedrijven die aan de voorwaarden voldoen, krijgen binnen 2 tot 4 weken een voorschot. Voor de aanvraag is geen eHerkenning of andere vorm van authenticatie en autorisatie nodig. Aanvragen doe je met je loonheffingsnummer. 

Garantie Ondernemingsfinanciering uitbraak coronavirus (GO-C)

Heeft u krediet nodig maar krijgt u vanwege de coronacrisis op dit moment niet eenvoudig een banklening of bankgarantie?

De overheid maakt dit makkelijker met de specifieke faciliteit die beschikbaar is als gevolg van de coronacrisis: de Garantie Ondernemingsfinanciering corona (GO-C). Uw bank kan 80% of 90% Staatsgarantie krijgen op middelgrote en grote leningen en verkleint daarmee haar risico. De GO-C houdt kredietstromen op gang zodat ondernemers kunnen blijven ondernemen.

De regeling is voor (middel)grote ondernemingen met substantiële activiteiten in Nederland. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) is verantwoordelijk voor de uitvoering. Lees meer hierover op rvo.nl.
Lees meer over het aanvraagproces op rvo.nl.

Overige maatregelen

Ruimere openingstijden voor aantal winkels

Supermarkten en drogisterijen

De gemeente heeft geregeld dat vanaf zondag 5 april 2020 supermarkten en drogisterijen op zon- en feestdagen ruimere openingstijden mogen hanteren. In verband met de coronacrisis mogen zij tussen 06:00 en 22:00 uur open zijn. Dit hebben de ondernemers gevraagd om de gezondheid van hun medewerkers en klanten te beschermen. Op deze manier hoopt de gemeente winkeliers te helpen bij het spreiden van klanten en het beperken van wachtrijen.

T/m 3 juli

De ruimere openingstijden gelden in principe t/m 3 juli 2020, maar kunnen eerder worden ingetrokken of verlengd als de situatie daarom vraagt.
Wilt u weten wanneer een winkel precies open is? Kijkt u dan op de website of neemt u contact op met de betreffende winkel.

Bouwmarkten en tuincentra

Om de verwachte drukte te kunnen spreiden, is in overleg met bouwmarkten en tuincentra afgesproken dat ze eerder open mogen op Tweede Pinksterdag (1 juni), namelijk vanaf 10:00 uur.

Ruimere venstertijden bevoorrading binnenstad

De gemeente heeft met ingang van donderdag 19 maart tot 1 juni de venstertijden tijdelijk aangepast die gelden voor de bevoorrading van winkels en horeca in de binnenstad. In lijn met het verzoek van Transport en Logistiek Nederland en ondernemersvereniging Evofenedex zijn de bevoorradingstijden tijdelijk tot 1 juni uitgebreid tot 18:00 uur in plaats van 12:00 uur.

Appel op externe partijen en consumenten

Het college neemt met bovenstaande maatregelen haar verantwoordelijkheid, zij wil ook een appel doen op externe partijen en consumenten:

 • Voor veel ondernemers is hun bank of huurbaas een grote kostenpost. De gemeente roept banken en vastgoedpartijen op om hun huurders of schuldenaren te ontzien.
 • Veel flexwerkers zijn afhankelijk van hun opdrachtgever. De gemeente roept partijen op om mogelijkheden om hun inhuurkrachten aan het werk te houden te benutten.
 • Niet iedereen wordt geraakt door de maatregelen rondom de corona-crisis. De gemeente roept consumenten op om lokaal (online) te blijven kopen en de lokale middenstand te steunen.

Hulp voor MKB bij online ondernemen tijdens coronacrisis

Sinds eind april kunnen Groningse MKB ondernemers bij het online ondernemen hulp krijgen van de Helpdesk Online ondernemen van de Werkplaats Online Ondernemen. MKB ondernemers kunnen hier terecht met praktische vragen over hun website, webshop, tools en aanpak. Maar ook met meer marketinggerichte vragen, zoals hoe bereik ik mijn klanten of nieuwe klanten nu? Daarna kan afhankelijk van de vraag concrete ondersteuning worden geboden. Daarbij helpen studenten, online experts(bedrijven) en medewerkers van de Werkplaats Online Ondernemen of er wordt naar die bedrijven doorverwezen.

Vragen en antwoorden worden via de website van de Werkplaats Online Ondernemen woo-groningen.nl beschikbaar gemaakt. En naar aanleiding van veel gestelde vragen worden webinars en online spreekuren georganiseerd. De Helpdesk Online ondernemen is telefonisch bereikbaar via 050 – 5956800. Vragen stellen via woo-groningen.nl kan ook.

Werkplaats Online Ondernemen
De Werkplaats Online Ondernemen (WOO) Groningen is een initiatief van de Hanzehogeschool, de Noorderpoort en de Rijksuniversiteit Groningen in het kader van de Versnellingsagenda Digitalisering MKB van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat in samenwerking met de Rabobank en verschillende (online)bedrijven. De werkplaats wordt medegefinancierd door de provincie en gemeente Groningen.

WOO Groningen werkt nauw samen met andere (innovatie)werkplaatsen – Digital Society Hub (DSH), Groninger Digital Business Centre (RUG/GDBC) en Kasteel.Gro/Werkplaats voor Digitaal Vakmanschap.
Voor meer informatie: woo-groningen.nl

Meer informatie

Algemene informatie en landelijk informatienummer

 • In de infographic Noodpakket voor banen en economie van de Rijksoverheid ziet u een actueel overzicht van alle tijdelijke financiële regelingen.
 • VNO-NCW en MKB-Nederland hebben samen met de Kamer van Koophandel een loket geopend voor ondernemers met vragen. Het loket is te bereiken via kvk.nl/coronaloket. Lees eerst de informatie die op de site staat. Hebt u dan alsnog vragen, bel dan 0800 2117, bereikbaar op werkdagen tussen 08:30 en 17:00 uur.
 • De overheid heeft een landelijk crisisnummer geopend voor alle vragen over het coronavirus: 0800 1351. Dit nummer is dagelijks bereikbaar tussen 08:00 en 20:00 uur. Vanuit het buitenland kan gebeld worden met 0031 20 205 1351.

Meer informatie

Veelgestelde vragen

Informatie voor speciale doelgroepen

Horeca

Koninklijke Horeca Nederland heeft speciaal voor horecaondernemers haar website ingericht voor informatie in relatie tot de huidige horecamaatregelen. Zie ook: khn.nl

Retail

Speciaal voor onze retailers heeft de Koninklijke InRetail haar site ook ingericht met coronanieuws: inretail.nl

Internationaal zakendoen

Welke gevolgen heeft het coronavirus voor u bij internationaal zakendoen? Meer informatie is te vinden op: rvo.nl

Toerisme

Gecoördineerd door Gastvrij Nederland gaat NBTC op de kortst mogelijke termijn samen met de sector aan de slag om de impact van het coronavirus op de bezoekerseconomie zoveel mogelijk te beperken en waar en wanneer mogelijk versneld te herstellen. Zie ook: nbtc.nl

Creatieve en culturele sector

Zelfstandige ondernemers in de creatieve en culturele sector kunnen ook terecht bij de landelijke instellingen:

Contact

Mocht u op basis van bovenstaande informatie geen antwoord kunnen vinden op uw vragen, dan kunt u altijd contact met ons opnemen via een accountmanager of via de directie Economische Zaken.