begroting

College investeert fors in toekomst van Groningen

30 september 2022
Nieuws

Het college van B&W van de gemeente Groningen biedt de gemeenteraad een sluitende begroting 2023 aan en investeert fors in de toekomst van Groningen. De bestaanszekerheid van grote groepen mensen staat steeds meer onder druk. Door de plannen en projecten uit te voeren die zijn opgenomen in het coalitieakkoord “Het begint in Groningen – Voor wat echt van waarde is”. maakt het college zich hard voor inwoners, ondernemers en organisaties die hierdoor geraakt zijn.

Wethouder Financiën Mirjam Wijnja: “Deze investeringen zijn in de herstelperiode als gevolg van de coronacrisis, de effecten van de oorlog in de Oekraïne en de stijging van energieprijzen en de verminderde koopkracht hard nodig. Het college wil haar inwoners en ondernemers ondersteunen in deze tijden en daarnaast toekomstbestendig investeren”.

Noodzakelijk en duurzaam investeren

Om te zorgen dat onze planeet leefbaar blijft kiest het college ervoor publieke regie te voeren op zaken die van invloed zijn op het welzijn van inwoners. De fysieke en sociale investeringsagenda blijft overeind en grote aanvullende bezuinigingen worden vermeden. Er wordt geïnvesteerd in een klimaatbestendige en CO2-neutrale gemeente. In de wijk- en dorpsvernieuwingen wordt meer groen toegevoegd en meer ruimte om elkaar te ontmoeten, te spelen en te recreëren. Er wordt extra ingezet op het versterken van de schuldhulpverlening door een pauzeknop in te stellen. Om inwoners met inkomensarmoede te ondersteunen wordt daarnaast de toetsperiode van de individuele inkomenstoeslag van 5 naar 2 jaar verkort en voor de kwijtschelding afvalstoffenheffing van 3 naar 2 jaar. In totaal verwacht het college in 2023 1.450 tot 1.650 woningen op te leveren. Samen met de corporaties wordt ook geïnvesteerd in het verduurzamen van bestaande woningen Om de energielasten direct naar beneden te brengen, worden inwoners geholpen met verduurzaming met behulp van energiecoaches en duurzaamheidsleningen.

 

Financiële situatie

Zonder adequate rijksfinanciering wordt het steeds moeilijker om de gemeentelijke dienstverlening op orde te houden. Vanuit regionale samenwerking blijft het college daarom met het Rijk in onderhandeling. Maar ook over een eerlijke herijking van het gemeentefonds, een adequaat accres vanaf 2026 en voldoende gemeentelijke middelen voor lokale uitvoering van het Klimaatakkoord. Wijnja: “Dit is geld waar we recht op hebben om te kunnen doen wat we moeten doen.”

 

Op 9 november spreekt en stemt de gemeenteraad over de begroting.