Bestemmingsplan Uitbreiding Agrarisch perceel Winschoterweg

Status

Ontwerp (ontwikkeling bestemmingsplan ligt stil)

Dit ontwerpbestemmingsplan heeft betrekking op de uitbreiding van het agrarisch bedrijf aan de Winschoterweg met een melkveestal. Deze stal komt, gezien vanaf de Winschoterweg, achter de bestaande agrarische gebouwen. Voor deze uitbreiding is een milieueffectrapportage nodig, een zogeheten PlanMER. De notitie Reikwijdte en detailniveau, die ten behoeve van dit PlanMER is gemaakt, heeft van 4 april tot en met 1 mei 2015 ter inzage gelegen. Hierop zijn geen reacties binnengekomen.
Het PlanMER, inclusief de aanvulling op dit rapport, ligt nu samen met het ontwerpbestemmingsplan ter inzage.