Beleidskader Zonneparken

De gemeente Groningen geeft ruimte voor de aanleg van zonneparken op verschillende plekken in de gemeente. Daarmee wordt een groot deel van de stroom opgewekt die nodig is om in 2035 CO2-neutraal en aardgasvrij te kunnen zijn.

Naast het benutten van geschikte daken voor zonnepanelen zijn er kleine en grote zonneparken nodig. Dit gaat om nieuwe locaties, naast de zonneparken die zijn aangelegd of in voorbereiding zijn.

  Ontwerp-beleidskader Zonneparken

  Het Concept-beleidskader Zonneparken (pdf 6,5 MB) van de gemeente Groningen lag t/m 21 januari 2021 ter inspraak. In dit nieuwe beleidskader zijn ook de uitgangspunten van de voormalige gemeenten Haren en Ten Boer gerespecteerd en grotendeels overgenomen.

  De reacties zijn gebundeld in de inspraaknotitie Zonneparken (pdf 430 kB). Deze inspraaknotitie vormt - samen met de opbrengst uit de vervolgstappen - input die kan worden verwerkt in een aangepast concept-beleidskader dat naar het college van B&W en de gemeenteraad gaat. De inspraaknotitie wordt ook als bijlage gevoegd bij het concept-beleidskader dat aan de gemeenteraad ter vaststelling wordt voorgelegd. De planning hiervan is door de extra tussenstappen opgeschoven naar het najaar van 2021.

  Het college van B&W heeft in het beleidskader beschreven waar nieuwe zonneparken ontwikkeld kunnen worden en aan welke voorwaarden de initiatieven moeten voldoen. Initiatiefnemers uit de gemeente kunnen zonneparken tot maximaal 10 hectare ontwikkelen, waarbij de omgeving voor minimaal 50% van het project mee moet kunnen doen. Hier is een belangrijke rol weggelegd voor lokale energiecoöperaties.

  De gemeente wil dat energieprojecten zoals zonneparken steun krijgen vanuit de omgeving. Dan helpt het als de inwoners van Groningen ook van de opbrengsten kunnen profiteren. Inwoners wordt zo de gelegenheid geboden om mee te doen aan zonneparkprojecten.

  Online-bijeenkomst 14 januari 2021

  Vanwege de vele reacties en vragen was er op 14 januari een extra online-informatiebijeenkomst over het concept-beleidskader Zonneparken.

  • Bekijk de video (YouTube) van deze bijeenkomst.
  • Bekijk de presentatie (pdf 2,3 MB) die tijdens het webinar is gegeven.
  • Lees de antwoorden (pdf 219 kB) op de concrete vragen van de zes insprekers.
  • Lees de veelgestelde vragen en antwoorden (pdf 370 kB) webinar concept-Beleidskader Zonneparken.
  • Bekijk de presentatie (pdf 3,4 MB).

  Vervolgstappen

  Naar aanleiding van de reacties op het concept-beleidskader, gaat de gemeente verder praten met bewoners- en belangenorganisaties over de uitwerking van het beleid voor kleine en lokale zonneparken in het buitengebied. Ook met individuele inwoners gaan we in gesprek. Daarvoor organiseren we de volgende stappen:

  1. Startbijeenkomsten op 2 en 4 maart met bewoners- en belangenorganisaties
  2. Inloopsessies met de kaart op tafel voor organisaties en beperkt aantal inwoners in Haren, Glimmen, Onnen, en Noordlaren (in voormalige gemeentehuis Haren): periode eind maart t/m april
  3. Inloopsessies met de kaart op tafel voor organisaties en beperkt aantal inwoners in Thesinge, Ten Boer, Ten Post, Garmerwolde, Lellens, Sint Annen, Winneweer, Wittewierum, Woltersum (in voormalige gemeentehuis Ten Boer): periode eind maart t/m april
  4. We organiseren ook een expertmeeting, vooral gericht op een verdieping hoe om te gaan met het Nationaal Park. De expertmeeting kan online gevolgd worden. vindt plaats in april
  5. Gesprek over concept-beleid en wandeling met de wethouder en beleidsteam in Hondsruggebied e.o.: in mei
  6. Gesprek over concept beleid en wandeling met de wethouder en beleidsteam in buitengebied rond Ten Boer e.o.: in mei
  7. Nader te bepalen: online-enquête en/of afsluitend een bijeenkomst voor alle inwoners om uitkomsten te bespreken: in juni

  Hoe we dit gaat doen:

  • We gaan graag gezamenlijk over alle onderwerpen die organisaties of inwoners willen agenderen en inbrengen in gesprek.
  • Alle eerder uitgenodigde organisaties worden uitgenodigd voor de inloopsessies en de locatiebezoeken.
  • Bij de diverse activiteiten in het vervolgproces worden de corona-regels in acht genomen. Waar mogelijk willen we kleinere bijeenkomsten fysiek organiseren. Het is altijd mogelijk te switchen naar een online-versie indien nodig.

  De opbrengst uit deze stappen vormt samen met de inspraakreacties input die kan worden verwerkt in een aangepast concept-beleidskader dat naar het college van B&W en de gemeenteraad gaat. Na de startbijeenkomsten is duidelijk hoe deze tussenstap er precies uitziet. De betrokken organisaties ontvangen dan opnieuw bericht over de opzet, de data van de diverse activiteiten en details over aanmelding of meedoen. Bij de diverse activiteiten in het vervolgproces worden de corona-regels in acht genomen.

  Startbijeenkomst 2/4 maart 2021

  Op 2 en 4 maart 2021 vonden startbijeenkomsten plaats over het vervolgproces 'Beleidskader Zonneparken’. Op 2 maart waren er voornamelijk bewoners- en belangenorganisaties uit het gebied Ten Boer, op 4 maart de bewoners- en belangenorganisaties uit het gebied Haren. De bijeenkomsten waren bedoeld om samen de vervolgstappen te bespreken en eventueel aan te vullen met extra stappen.

  • Bekijk de presentatie (pdf 376 kB) die tijdens de bijeenkomsten is gehouden.
  • Lees het verslag (pdf 352 kB) van de startbijeenkomsten.

  Inloopsessies met de kaart op tafel

  De eerste vervolgstap voor de Beleidskaders Zonneparken en Zon Op Dak is de inloopsessie waar we ‘met de kaart op tafel’ met elkaar in gesprek gaan.

  Het gaat om een ‘live’ afspraak. Hierbij houden we de corona-maatregelen uiteraard in acht. Om deze reden zijn er meerdere sessies gepland, met een maximum aantal aanwezigen. Daarom vragen we organisaties en huishoudens om één persoon aan te wijzen als afgevaardigde.

  Aanmelden

  Meld u aan voor deze inloopsessies. Kies een datum en locatie, klik dan op de link met het tijdstip van uw voorkeur en vul het aanmeldformulier in. Let op: kom alleen!

  Kunt u bijvoorbeeld echt niet in Haren op dinsdag 20 april, maar wel op woensdagavond 21 april als de sessie plaatsvindt in Ten Boer? Meld u dan dáár aan. Wij hebben alle kaarten bij ons.

  Dinsdag 20 april in Gemeentehuis Haren, Raadhuisplein 10, 9751 AN in Haren:

  Woensdagmiddag 21 april in Dorpshuis 't Trefpunt, Kerkstraat 5, 9797 PD in Thesinge:

  Woensdagavond 21 april in Gemeentehuis Ten Boer, Hendrik Westerstraat 24, 9791 CT in Ten Boer:

  Geef desgewenst aan welk onderwerp voor u belangrijk is. Dan kunnen we daar in onze voorbereiding rekening mee houden.

  Nieuwsbrief

  Wilt u op de hoogte blijven van de vervolgstappen van het Concept-beleidskader Zonneparken? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief.

  Contact

  Hebt u een vraag of opmerking? Gebruik het contactformulier.

  Meer informatie