Beleidskader Zonneparken

De gemeente Groningen geeft ruimte voor de aanleg van zonneparken op verschillende plekken in de gemeente. Daarmee wordt een groot deel van de stroom opgewekt die nodig is om in 2035 CO2-neutraal en aardgasvrij te kunnen zijn.

Naast het benutten van geschikte daken voor zonnepanelen zijn er kleine en grote zonneparken nodig. Dit gaat om nieuwe locaties, naast de zonneparken die zijn aangelegd of in voorbereiding zijn.

  Ontwerp-beleidskader Zonneparken

  Het Concept-beleidskader Zonneparken (pdf 6,5 MB) van de gemeente Groningen lag t/m 21 januari 2021 ter inspraak. In dit nieuwe beleidskader zijn ook de uitgangspunten van de voormalige gemeenten Haren en Ten Boer gerespecteerd en grotendeels overgenomen.

  De reacties zijn gebundeld in de inspraaknotitie Zonneparken (pdf 430 kB). Deze inspraaknotitie vormt - samen met de opbrengst uit de vervolgstappen - input die kan worden verwerkt in een aangepast concept-beleidskader dat naar het college van B&W en de gemeenteraad gaat. De inspraaknotitie wordt ook als bijlage gevoegd bij het concept-beleidskader dat aan de gemeenteraad ter vaststelling wordt voorgelegd. De planning hiervan is door de extra tussenstappen opgeschoven naar het najaar van 2021.

  Het college van B&W heeft in het beleidskader beschreven waar nieuwe zonneparken ontwikkeld kunnen worden en aan welke voorwaarden de initiatieven moeten voldoen. Initiatiefnemers uit de gemeente kunnen zonneparken tot maximaal 10 hectare ontwikkelen, waarbij de omgeving voor minimaal 50% van het project mee moet kunnen doen. Hier is een belangrijke rol weggelegd voor lokale energiecoöperaties.

  De gemeente wil dat energieprojecten zoals zonneparken steun krijgen vanuit de omgeving. Dan helpt het als de inwoners van Groningen ook van de opbrengsten kunnen profiteren. Inwoners wordt zo de gelegenheid geboden om mee te doen aan zonneparkprojecten.

  Online-bijeenkomst 14 januari 2021

  Vanwege de vele reacties en vragen was er op 14 januari een extra online-informatiebijeenkomst over het concept-beleidskader Zonneparken.

  • Bekijk de video (YouTube) van deze bijeenkomst.
  • Bekijk de presentatie (pdf 2,3 MB) die tijdens het webinar is gegeven.
  • Lees de antwoorden (pdf 219 kB) op de concrete vragen van de zes insprekers.
  • Lees de veelgestelde vragen en antwoorden (pdf 370 kB) webinar concept-Beleidskader Zonneparken.
  • Bekijk de presentatie (pdf 3,4 MB).

  Startbijeenkomst 2/4 maart 2021

  Op 2 en 4 maart 2021 vonden startbijeenkomsten plaats over het vervolgproces 'Beleidskader Zonneparken’. Op 2 maart waren er voornamelijk bewoners- en belangenorganisaties uit het gebied Ten Boer, op 4 maart de bewoners- en belangenorganisaties uit het gebied Haren. Tijdens de bijeenkomsten zijn de vervolgstappen besproken.

  • Bekijk de presentatie (pdf 376 kB) die tijdens de bijeenkomsten is gehouden.
  • Lees het verslag (pdf 352 kB) van de startbijeenkomsten.

  Vervolgstappen

  Naar aanleiding van de reacties op het concept-beleidskader, gaat de gemeente verder praten met bewoners- en belangenorganisaties over de uitwerking van het beleid voor kleine en lokale zonneparken in het buitengebied. Ook met individuele inwoners gaan we in gesprek.

  Daarvoor organiseren we de volgende stappen:

  1. Inloopsessies 'met de kaart op tafel'

  Op 14, 20 en 21 april organiseerde de gemeente gedurende een zestal dagdelen 22 groepsgesprekken in Haren, Ten Post en Ten Boer. Meer dan 50 inwoners en organisaties waren hierbij aanwezig. Hier was ruimte om met de kaart op tafel alle vragen, suggesties en zorgen te bespreken over de mogelijkheid om zonneparken aan te leggen.

  In veel gesprekken ging het over de kaart. De betekenis van de kleur groen in de kaart is veel inwoners niet duidelijk. Dit wekt de suggestie dat hier zonneparken komen. De voorwaarden waarop een zonnepark ontwikkeld mag worden, zijn streng. Uiteraard moet de eigenaar van de grond zelf toestemming geven voor de ontwikkeling. Vervolgens moet er sprake zijn van lokale betrokkenheid. Is deze er niet, dan is er geen draagvlak en voldoet het niet aan de voorwaarden. Zo waren er veel vragen (en soms zorgen) over de noodzaak van de energietransitie en de manier waarop de gemeente die opgave wil aanpakken. De gemeente zal daarnaast duidelijker moeten aangeven dat commerciële partijen niet worden toegelaten.

  De thema’s lokaal eigendom, zeggenschap en participatie vragen om een nadere uitwerking. Hiervoor werd een bijeenkomst op 1 juli georganiseerd. De deelnemers aan de gesprekken hebben hiervan een verslag (op hoofdlijnen) ontvangen en hun reactie gegeven.

  2. Gesprek over concept-beleid en fietstocht met de wethouder en beleidsteam

  Op 9 en 10 juni fietste wethouder Broeksma door Haren, Glimmen, Onnen, Garmerwolde, Thesinge, Ten Boer, Sint Annen en Ten Post. Hij sprak op 11 plekken met ca. 120 inwoners. Dit waren goede gesprekken. Het schuurde soms, maar er was altijd ruimte voor dialoog.

  Het was waardevol om deze gesprekken te voeren op de plekken die mensen zelf hebben aangedragen. Inwoners zijn betrokken bij hun eigen leefomgeving en hielden pleidooien voor het behoud ervan en gaven aan welke plekken extra bescherming verdienen. Ook is gesproken over kansen om samen met de omgeving een duurzaam project te starten.

  3. Expertmeeting ‘Wat is lokaal’.

  Tijdens de diverse gesprekken is gebleken dat de thema’s lokaal eigendom, zeggenschap, participatie om een gedetailleerdere uitwerking vragen. Bij energieprojecten, zoals zonne- en windparken, vereist de gemeente Groningen dat de opbrengsten ten goede komen aan de lokale gemeenschap, en dat de lasten zoveel mogelijk beperkt worden. Maar wat is lokaal? Is ‘lokaal’ alle inwoners van Groningen? Of betreft het alleen direct omwonenden? En vooral: hoe organiseren we dit goed? Tijdens een bijeenkomst op donderdagavond 1 juli gingen we hierover in gesprek met lokale experts en betrokken organisaties.

  Experts die in gesprek gingen over het thema “Wat is lokaal’:

  • Natuur en MilieuFederatie Groningen
  • Ecothesinge
  • Dorpenoverleg Ten Boer/Dorpsbelangen Garmerwolde
  • Duurzaam Haren
  • Bronnen Van Ons
  • Grunneger Power
  • Energiewerkplaats Fryslân (expertise Sinnetafels)
  • Vertegenwoordiging bewoners Roodehaan
  • Stichting Landelijk Gebied Haren

  Overlegorgaan Nationaal Park Drentse Aa werkt aan een energievisie

  Het Overlegorgaan Nationaal Park Drentse Aa organiseert zelf bijeenkomsten over de energieopgave in het Nationaal Park, met alle betrokken partijen. Hier sluit de gemeente als deelnemer bij aan, en de uitkomsten zijn van belang voor de uitwerking van regels voor zonneparken in het Nationaal Park. Hiermee vervalt het nut voor een eigen expertmeeting door de gemeente.

  4. Extra inloopsessie ‘met de kaart op tafel’ op 6 juli

  In april konden we niet aan alle geïnteresseerden een plek bieden voor de ‘Met de kaart op tafel'-sessies. Daarom organiseerden we dinsdagavond 6 juli een extra sessie.

  5. Slotbijeenkomst op een later moment. Nieuwe datum volgt zo snel mogelijk

  In juli is een save-the-date van 9 september gemeld. Hierop zou het vernieuwde beleid aan u gepresteerd worden. Omdat we op dit moment de laatste aanpassingen nog verwerken, moeten we de bijeenkomst helaas uitstellen. We laten zo snel mogelijk weten wanneer de presentatie wel plaats kan vinden. We zullen zorgen dat er sowieso twee weken tijd is tussen de aankondiging en de nieuwe datum voor de presentatie.

  Wat gebeurt er met de opbrengst

  De opbrengst uit deze stappen vormt samen met de inspraakreacties input die kan worden verwerkt in een aangepast concept-beleidskader dat naar het college van B&W en de gemeenteraad gaat. Na de startbijeenkomsten is duidelijk hoe deze tussenstap er precies uitziet. De betrokken organisaties ontvangen dan opnieuw bericht over de opzet, de data van de diverse activiteiten en details over aanmelding of meedoen. Bij de diverse activiteiten in het vervolgproces worden de corona-regels in acht genomen.

   Nieuwsbrief

   Wilt u op de hoogte blijven van de vervolgstappen van het Concept-beleidskader Zonneparken? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief.

   Contact

   Hebt u een vraag of opmerking? Gebruik het contactformulier.

   Meer informatie