U bent hier

Woonvisie: Samen maken we wonen in de gemeente Groningen nog beter

Groningen staat voor een forse opgave op het vlak van wonen. Dat zit in de aantallen maar ook in de kwaliteit en toekomstbestendigheid van onze woningen en woonomgeving.

Wethouder Roeland van der Schaaf: ‘Alles wat we nu bouwen, zal de komende jaren de aantrekkelijkheid van onze gemeente bepalen. We doen er goed aan die forse opgave met liefde en aandacht te omarmen. Dat doen we in de woonvisie aan de hand van vijf punten.’

Bouwen, bouwen en nog eens bouwen, maar wel met kwaliteit.

De komende jaren groeit onze gemeente fors. Dat vraagt om heel veel extra woningen. Door meer te bouwen halen we de druk van de woningmarkt. We concentreren het woningbouwprogramma in onze ontwikkelgebieden Stadshavens, Meerstad en de Suikerzijde. Op onze eigen locaties versnellen we de ontwikkeling. In de bestaande wijken gaan we aan de slag met de leefbaarheid. Binnen de wijkvernieuwing doen we ingrepen in de bestaande woningvoorraad. Ook de dorpen krijgen ruimte om woningen toe te voegen, passend bij de kwalitatieve behoefte.  Bij het realiseren van die woningen gaat het om veel meer dan aantallen. De kwaliteit vinden we van groot belang, zowel in de stedenbouw en de openbare ruimte als de architectuur.

Binden door samenwerking: het Woonakkoord

Voor ons als gemeente zijn de woningbouwcorporaties cruciaal. Het zijn bij uitstek de partijen die ook naar de langere termijn kijken. Met de Groninger corporaties maken we afspraken over de bouw van sociale huur en midden huur. Ook bouwers en ontwikkelaars spelen een belangrijke rol en niet in de laatste plaats de bewoners van onze gemeente. Met iedereen die in Groningen wil bouwen sluiten we het Woonakkoord. Hierin maken we duidelijke afspraken over nieuwbouw en wat we waar willen bouwen.

Publieke regie en sturing: een gemeente voor iedereen

Groningen wil een gemeente zijn waar iedereen een plek kan vinden. Daarom maken we werk van gemêleerde wijken die een afspiegeling zijn van onze inwoners. Toegankelijkheid tot de woningmarkt vinden we essentieel. We vinden dat de regie van de overheid, van de gemeenschap op de woningmarkt sterker moet worden. Dat betekent minder markt en meer volkshuisvesting.

Groningen en de regio: verstedelijkingsstrategie

De Groninger woningmarkt staat niet op zichzelf. Het heeft een directe relatie met dat wat er in de omliggende gemeenten gebeurt. Samen met onze buurgemeenten en de provincie gaan we kijken hoe we het totaalaanbod aan verschillende woonmilieus en woningen in onze regio kunnen verbeteren.

Nieuwe focus op doelgroepen

In onze gemeente hebben we aandacht voor iedereen. Toch zijn er groepen die net iets meer zorg verdienen. Zo hebben we oog voor de groeiende groep ouderen in Groningen. Maar ook bijvoorbeeld voor mensen die op een andere manier willen bouwen en wonen. We willen ervoor zorgen dat mensen niet alleen consument zijn van huizen en hun woonomgeving maar ook producent worden.

Met deze Woonvisie zetten we in op de woonomgeving van morgen. Samen maken we wonen in de gemeente Groningen nog beter, zodat iedereen in onze gemeente een goede plek heeft om te wonen.

De woonvisie is te lezen via gemeente.groningen.nl/woonvisie en wordt in juni besproken in de gemeenteraad.