U bent hier

Thuiszitterpact 2.0 ondertekend door partijen

Op 9 juni 2021 is het Thuiszitterspact 2.0 Groningen 2021-2024 ondertekend door alle samenwerkende partners.

Dat gebeurde tijdens een online live stream vanuit het Forum in Groningen. Het Thuiszitterspact 2.0 is een voortzetting van het ‘Thuiszitterspact 2018-2020’, met als centrale doelstelling het aantal kinderen dat niet naar school gaat (zogeheten “thuiszitters”) terug te dringen. Het betreft een gezamenlijke aanpak van de samenwerkingsverbanden Primair Onderwijs en Voortgezet Onderwijs, het Middelbaar Beroeps Onderwijs, de Gemeente Groningen, WIJ Groningen en GGD Groningen.

Nieuw pact

Wethouder Onderwijs Carine Bloemhoff: “Daar waar het in het eerste pact sec ging om het terugdringen van thuiszitters, is er in het nieuwe pact nadrukkelijk voor gekozen om sterker in te zetten op voorkomen dat kinderen thuis komen te zitten. Onder andere door ook de aansluiting tussen jeugdhulp/onderwijs in het pact te betrekken. Dit is een mooie en waardevolle aanvulling op het eerste pact. Ieder kind verdient het namelijk om naar school te gaan en passend onderwijs te krijgen”.

Teams

De afgelopen jaren is al het één en ander gerealiseerd. Zo zijn er op alle scholen teams actief. Hierin zit de school, de GGD (jeugdarts of jeugdverpleegkundige), de leerplichtambtenaar, het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs en de medewerker van de WIJ.  In deze teams worden de kinderen/jongeren besproken die dreigen uit te vallen en wordt gekeken naar passende ondersteuning om uitval te voorkomen. Daarnaast is er ook een werkgroep gestart om de vrijstellingen onder de loep te nemen. Bij een vrijstelling heeft een kind geen leerplicht meer en hoeft het niet naar school. Dit moet uiteraard zoveel mogelijk voorkomen worden. Daarom wordt nauw samengewerkt tussen leerplicht en het onderwijs om bij het verzoek om vrijstelling te kijken wat nodig is om het kind alsnog binnen het onderwijs te houden. 

Uitval voorkomen

Voor de komende jaren wordt het geven van digitaal onderwijs, als mogelijk middel om uitval uit het onderwijs te voorkomen, verder onderzocht. Daarnaast zullen er ook teams in het primair onderwijs worden ingericht en zal de aansluiting jeugdhulp en onderwijs verder worden vormgegeven.

Belang

De samenwerkende partners onderschrijven allemaal het grote belang van de samenwerking door middel van het Thuiszitterspact. Jan Houwing (directeur/bestuurder) van het Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs: “Brede lokale afspraken tussen onderwijs, zorg en gemeente zijn van groot belang voor de ontwikkeling van jongeren die extra ondersteuning en begeleiding nodig hebben. In het Thuiszitterspact 2.0 gaan we deze afspraken in de praktijk brengen”.
Geth Kuin (adjunct directeur) van de WIJ: “Elk kind de kans geven zich naar vermogen te ontwikkelen, dat is waar de WIJ zich samen met het onderwijs sterk voor wil maken”. 

Ervaringsdeskundigen

Tijdens de bijeenkomst kwamen o.a. een ex-thuiszitter aan het woord evenals een ouder van een thuiszitter. Daarnaast konden de kijkers digitaal hun bijdrage leveren door input te leveren op stellingen en het stellen van vragen via de chat. Al met al was het een geslaagde bijeenkomst die de samenwerkende partners een goede start heeft gegeven om zich wederom hard te maken voor het voorkomen van thuiszitters.