U bent hier

Noodbevel vanwege verstoring openbare orde

DE BURGEMEESTER VAN GRONINGEN,

gelet op artikel 175 van de Gemeentewet en gehoord de beraadslagingen van de gezagsdriehoek Groningen,

overwegende dat,

 • na oproepen in sociale media grote groepen personen in het centrum van Groningen zijn samengekomen met het doel de openbare orde te verstoren;
 • deze bijeenkomst is ontaard in ernstige wanordelijkheden en verstoringen van de openbare orde, waarbij er ook zwaar vuurwerk wordt afgestoken;
 • deze personen herhaaldelijke waarschuwingen van de politie om deze situatie te beëindigen negeren en er strafbare feiten worden gepleegd;
 • er thans in Groningen sprake is van (een concrete en ernstige vrees is voor het ontstaan van) een oproerige beweging of van ernstige wanordelijkheden;
 • gezien het voorgaande sprake is van een zeer ernstige situatie waartegen met de hoogste prioriteit moet worden opgetreden, in het belang van de openbare orde en de veiligheid;
 • de burgemeester verantwoordelijk is voor de handhaving van de openbare orde en daarbij over een grote beoordelingsruimte beschikt om vanuit zijn verantwoordelijkheid voor de openbare orde te beslissen welke maatregelen moeten worden getroffen;
 • de reguliere beschikbare juridische instrumenten, waaronder de APVG 2021 en de Gemeentewet ontoereikend zijn om bedoelde (ernstige vrees voor) wanordelijkheden en verstoringen van de openbare orde te voorkomen of tegen te gaan;
 • het daarom noodzakelijk is om ter handhaving van de openbare orde en ter bescherming van de veiligheid van personen dit bevel af te geven;
 • zich, gelet op de aard en ernst van de genoemde belangen en risico's, omstandigheden voordoen als bedoeld in artikel 175 van de Gemeentewet. Dit bevel bijgevolg voldoet aan de eisen van subsidiariteit en proportionaliteit;
 • de toezichthouders van de gemeente en/of de politie belast zijn met de handhaving van deze bevelen en ter feitelijke uitvoering hiervan aanwijzingen kunnen geven;

gelet op artikel 175 Gemeentewet,

BEVEELT,

een ieder die door gedraging, uitlatingen, kleding, aanwezigheid in een bepaalde groep, meegevoerde voorwerpen of stoffen, of anderszins aanleiding geeft tot het redelijke vermoeden dat hij of zij zal deelnemen aan wanordelijkheden of verstoringen van de openbare orde in het gebied Groningen Centrum - omgeven door: de Noorderhaven, Lopendediep, Spilsluizen, Turfsingel, Schuitendiep, Winschoterkade, Radesingel, Heresingel, Hereplein, Ubbo Emmiussingel, Emmaplein, Praediniussingel, Museumstraat, Reitemakersrijge, Kleine der A, Hoger der A - met het kennelijke doel de openbare orde te verstoren en/of daartoe aan te zetten:

 1. zich uit dit gebied te verwijderen en verwijderd te houden gedurende de periode dat dit noodbevel van kracht is, en;
 2. zich op eerste aanzegging van de politie te begeven in een richting door de politie aangegeven, en;
 3. alle aanwijzingen, gegeven door de politie ter handhaving en uitvoering van dit bevel in het belang van de openbare orde, gezondheid of veiligheid van personen en goederen, dan wel ter beperking van gevaar, terstond en stipt op te volgen, en;
 4. identificatie niet te bemoeilijken door het dragen van bivakmutsen, helmen, sjaals of andere middelen.

Dit bevel treedt in werking op 21 november 2021 om 22.00 uur en vervalt op 22 november 2021 05.00  uur.

Groningen, 21 november 2021

De burgemeester van Groningen,

K.F. Schuiling.Het niet voldoen aan dit bevel is een misdrijf op grond van artikel 184 Wetboek van Strafrecht

Bezwaar

Als u het niet eens met dit besluit, dan kunt daar schriftelijk bezwaar tegen maken. Hoe dit moet kunt u lezen op www.gemeente.groningen.nl/bezwaar-maken. Als u dit wilt kunt de informatie van de website ook schriftelijk ontvangen. Belt u dan met de afdeling Juridische Zaken, telefoon 050- 367 7483.

Vermeld in uw bezwaarschrift in elk geval

 •               Uw naam, adres en telefoonnummer
 •               De datum waarop u het bezwaar indient
 •               Het besluit waartegen u bezwaar maakt (stuur zo mogelijk een kopie van het besluit mee)
 •               Waarom u het niet eens bent met het besluit
 •               Uw handtekening

Let op: een bezwaarschrift moet u indienen binnen zes weken na de dagtekening van dit besluit.