U bent hier

Nieuw Beleidskader bedrijventerreinen en kantoorlocaties

bouwplaats archieffoto

Groningen groeit. Tot 2040 zijn er 28 duizend extra banen nodig in de regio.

Meer dan de helft daarvan zal komen in de gemeente Groningen. Op bestaande werklocaties is de ruimte om te groeien echter beperkt. Het behalen van de gewenste groei vraagt dus om een verandering van denken over de ruimte voor werk. Daarom is een concept-strategie werklocaties opgesteld. Hierin wordt naast klassieke kantorenlocaties en bedrijventerreinen gekozen voor het mengen van functies, zoals wonen en werken. Slimmer en intensiever ruimtegebruik zijn daarbij noodzakelijk. 

Gronduitgifte

Wethouder Ruimtelijke Ordening Roeland van der Schaaf: “De gronduitgifte voor nieuwe bedrijvigheid is de afgelopen twee jaar heel hard gegaan. Daarnaast hebben we ook nog stevige ambities op het gebied van woningbouw, energie, klimaat en groen. Dit maakt dat we zorgvuldig om moeten gaan met de beschikbare ruimte. Daarom kiezen we ervoor om de groei van de werkgelegenheid zoveel mogelijk op te vangen in de bestaande bebouwde omgeving en waar mogelijk te mengen met andere functies.’’ 

Motor

Wethouder Economie Paul de Rook: “Groningen is de economische motor van Noord-Nederland. Op vier locaties in de gemeente Groningen komen gemengde woon-werkgebieden, zogenaamde ontwikkelzones: de Stationslocatie, Stadshavens, de Suikerzijde en Meerstad-Eemskanaalzone fase 4. Ook op locaties die op dit moment in ontwikkeling zijn, zoals Europapark en de Reitdiepzone, wordt dit mengen van wonen en werken toegepast. Het zorgt voor een prettiger omgeving en minder verkeer”. 

Intensiever ruimtegebruik

De gemeente zet ook in op intensiever gebruik van de ruimte op bestaande werklocaties. Bijvoorbeeld door hoger te bouwen, dichter op elkaar of door parkeren op het dak of onder de grond. Het gebruiken van daken voor zonnepanelen is een voorbeeld van intensief ruimtegebruik bij bestaande bouw. 

Uitbreiding

Niet alle soorten werk kan in gemengde woon-werkgebieden. Daarom zal ook uitbreiding van de voorraad werklocaties worden onderzocht aan de westkant van de stad bij Westpoort en aan de oostkant van de stad rondom de A7. In de kernen Hoogkerk, Ten Boer en Haren wordt gekeken of lokale groei ter plekke kan worden gefaciliteerd.

Aanjagen van de economie

De gemeente wil meer gaan sturen op vestiging van het type bedrijvigheid dat het meest bijdraagt aan de economie. Daarvoor gebruikt zij een vestigingskader. De focus ligt daarbij op de speerpuntensectoren uit de economische agenda van de gemeente en van Campus Groningen, werk voor praktisch geschoolden en het versterken van het startup-ecosysteem. Daarnaast investeert de gemeente fysiek  in de dynamo’s van de werkgelegenheid: Europapark, Corpus den Hoorn, Stationsgebied en Campus Groningen (Zernike en UMCG). 

Uitvoeringsprogramma

Met de bedrijvenverenigingen stelt de gemeente op basis van gebiedsprofielen vast wat de opgave en het gewenste eindbeeld is per werklocatie. Dit vormt input voor het uitvoeringsprogramma dat later wordt opgesteld. Het uitvoeringsprogramma zal jaarlijks worden bijgesteld als onderdeel van het meerjarenprogramma stadsontwikkeling.

Inspraak

Van 10 juni tot en met 22 juli 2021 ligt de concept-strategie werklocaties ter inzage en is het mogelijk een zienswijze in te dienen via www.gemeente.groningen.nl/strategie-werklocaties.
Naar verwachting wordt in november 2021 het definitieve beleidskader voorgelegd aan de gemeenteraad.