U bent hier

Nestkastjes symboliseren nieuwe ruimte voor biodiversiteit en ruimtelijke ontwikkeling

Wethouder Inge Jongman hangt nestkastje op in binnenstad Groningen

Wethouder Inge Jongman, gedeputeerde van de provincie Groningen Henk Staghouwer en een vertegenwoordiger van woningcorporatie Patrimonium hebben op dinsdag 15 oktober nestkasten opgehangen aan een woning van Patrimonium aan de Driemolendrift.

Hiermee vierden zij dat de provincie in juli een voor alle gevallen geldende ontheffing op de Wet Natuurbescherming heeft verleend aan de gemeente en vijf woningcorporaties. De ontheffing geldt voor tien jaar. Hierdoor kunnen gemeente en woningcorporaties panden opknappen, renoveren en onderhouden op een effectieve en ecologisch verantwoorde manier.

Als vleermuizen, huismussen of andere beschermde dieren verblijven in een gebouw dat verbouwd of gerenoveerd moet worden dan is het verplicht om rekening te houden met de aanwezige beschermde soorten. Hiervoor diende steeds een ontheffing Wet Natuurbescherming aangevraagd te worden bij de provincie en dat is een tijdrovend proces. Dat geldt ook voor het onderzoek of er beschermde soorten zitten.

Ontheffing voor tien jaar

De provincie Groningen heeft op 9 juli 2019 positief besloten over de aanvraag voor een generieke ontheffing Wet Natuurbescherming. Deze was aangevraagd door de gemeente Groningen en 5 woningbouwcorporaties. De ontheffing is 10 jaar geldig in de stad Groningen en in Hoogkerk. Hierdoor is het mogelijk geworden voor de gemeente Groningen en de woningbouwcorporaties om eigen panden op te knappen, te renoveren en te onderhouden op een ecologisch verantwoorde en planning-technisch effectieve manier.

Vleermuizen, huismus en gierzwaluw

De gemeente en de vijf woningbouwcorporaties hebben de handen ineengeslagen en gezamenlijk gewerkt aan een soortmanagementplan voor de belangrijkste gebouw bewonende soorten: zes vleermuissoorten, de huismus, en de gierzwaluw. Het plan bevat een hele set maatregelen voor de genoemde soorten. Hierbij gaat het zowel om gebied specifieke maatregelen als voor alle soorten geldende maatregelen. Deze maatregelen worden uitgevoerd, ongeacht of de soort er zit of niet. Hierdoor blijven de soorten op populatieniveau in stand. Onderzoek naar het voorkomen van de soorten was een belangrijke basis voor het soortenmanagementplan. Op basis van het soortmanagementplan is door de gemeente en de vijf woningbouwcorporaties een generieke ontheffing Wet Natuur Bescherming bij de provincie aangevraagd. Het is nu mogelijk om eigen gebouwen te renoveren, te vernieuwen en te verduurzamen met behoud en ontwikkeling van de populaties van genoemde soorten en zonder verdere procedures.