U bent hier

Natuurinclusief bouwen voor een betere leefkwaliteit

Het college van B&W hecht veel waarde aan een groene- en gezonde omgeving. Een groene omgeving wapent ons tegen klimaatverandering en helpt de ecologie versterken. In januari 2021 nam de gemeenteraad een initiatiefvoorstel aan dat de basis vormt voor het beleidskader natuur inclusief bouwen. Met dit kader wordt een nieuwe norm gesteld om maatregelen die de biodiversiteit versterken toe te passen in ruimtelijke ontwikkelingen. Het versterken van de biodiversiteit en het toevoegen van meer groen heeft een positief effect op de directe leefomgeving.

Al jaren is er een daling van de biodiversiteit maar op verschillende manieren wordt geprobeerd de daling te stoppen. Aandacht voor biodiversiteit is meer vanzelfsprekend geworden. Niet alleen via het beheer van stad en land, maar ook via ontwerp van openbare ruimte en bebouwing. Natuurinclusiviteit is bij bouwopgaven nog geen vanzelfsprekendheid, terwijl daar voldoende kansen liggen om de diversiteit aan soorten te verbeteren als ook behoud en versterking van populaties en soorten.

Wethouder Roeland van der Schaaf: ‘We zijn een gemeente met een hoge leefkwaliteit en biodiversiteit is daar onderdeel van. Natuur inclusief bouwen zien we als een belangrijke bouwsteen om een duurzame, groene en klimaat adaptieve gemeente te zijn en waarmee we de biodiversiteit behouden en versterken.’

In het beleidskader staan maatregelen die de biodiversiteit versterken en hoe deze toe te passen in ruimtelijke ontwikkelingen. Het gaat bijvoorbeeld om het toepassen van neststenen voor vogels en vleermuizen, het aanleggen van een groen dak en klimplanten aan een gebouw en planten van voldoende bomen en heesters in tuinen. Ook bevat het beleidskader een beschrijving van de Groningse ambassadeurssoorten die baat hebben bij natuur inclusief bouwen, zoals de gierzwaluw, gewone dwergvleermuis, egel en citroenvlinder. Voorbeelden van projecten met natuur inclusieve maatregelen zijn het Harm Buiterplein met een natuurdak met zonnepanelen, 100 neststenen en omgevingsgroen. De Melisseweg met neststenen en omgevingsgroen. Of woningbouwproject De Velden met dakgroen op schuurtjes en neststenen.

Stimuleren van natuurinclusieve maatregelen
Het toepassen van natuur inclusieve maatregelen bij bestaande bebouwing is eenvoudig. Groen op en aan gebouwen draagt ook bij aan het verminderen van wateroverlast en hittestress en zorgt voor een aangenamer binnenklimaat. De combinatie van groene daken en zonnepanelen levert doorgaans een hoger rendement op. En zowel het dak als de zonnepanelen hebben een langere levensduur. We helpen onze inwoners door eenvoudige en goede voorbeelden te laten zien. Ook wordt dit jaar een promotieactie gestart waarbij inwoners en ondernemers een korting krijgen op de aanschaf van onder andere nestkasten die ze kunne toepassen aan hun woning of bedrijfspand.

Toetsingskader bij vergunningverlening
De regeling gaat onderdeel uitmaken van het vergunningsverleningsproces. Elke vergunning wordt getoetst op de aanwezigheid van natuur inclusieve maatregelen. Daarbij richten we ons eerst op nieuwbouwprojecten. Stap voor stap gaat natuur inclusief bouwen voor de hele gemeente gelden, voor zowel nieuwbouw als verbouw en herontwikkeling van bestaande gebouwen. Het beleidskader en de inspraaknota zijn te raadplegen gemeente.groningen.nl/natuurinclusiefbouwen.