U bent hier

Mobiliteitsvisie: fiets en voetganger leidend

Meer ruimte voor de fiets en voetgangers, het stimuleren van duurzame- en deelmobiliteit. Waar nu nog de auto leidend is bij het maken van keuzes, wordt de kwaliteit van de openbare ruimte leidend. Dat is de basis van de nieuwe mobiliteitsvisie: Groningen Goed op Weg – Naar een leefbare, schone en gezonde stad. Deze conceptvisie, die vooruitkijkt tot 2040, geeft aan hoe het college het ruimtegebruik van mobiliteit wil verminderen en mobiliteit wil verduurzamen.

Wethouder Verkeer en Vervoer Philip Broeksma: “We maken ruim baan voor fietsers en voetgangers en gaan het autoverkeer tussen wijken ontmoedigen. We zoeken naar manieren om de ruimte voor het verkeer te beperken maar wel bereikbaar te blijven. Er komt zo meer ruimte voor groen, ontmoeten en te verblijven. Ook stimuleren we duurzame mobiliteit. Zo maken we het verkeer in Groningen groener en veiliger.”

Auto minder snel
De maximumsnelheid voor autoverkeer wordt teruggebracht naar dertig km/u op bijna elke weg binnen de bebouwde kom. Vijftig km/u wordt de uitzondering. Verkeersstromen worden vaker gemengd en het aantal geparkeerde auto’s op straat vermindert. Iedere wijk krijgt een eigen aansluiting van en naar de ringweg zodat autoverkeer zoveel mogelijk via de ringwegen en de hoofdwegen kan rijden. De Diepenring als binnenstedelijke verdeel– en parkeerring verdwijnt en wordt een 30 km/u weg. Daardoor is er meer ruimte voor fietsers en voetgangers.

Overstappunten OV en deelmobiliteit
Het openbaar zal door het ontmoedigen van het autoverkeer extra groeien. Er komen op meer plekken overstappunten van verschillende vormen van vervoer die op elkaar aansluiten. Deelmobiliteit (delen van auto’s, elektrische scooters, fietsen) speelt daar een belangrijke rol in.

Inspraak
Tussen 22 april en 7 juni ligt de concept-mobiliteitsvisie ter inzage en is het mogelijk een zienswijze in te dienen.

Naar verwachting wordt in oktober 2021 de definitieve visie voorgelegd aan de gemeenteraad.