U bent hier

Groninger wijkvernieuwing vol op stoom

Infographic Groninger Wijkvernieuwing

Onverdeelde aandacht voor een ongedeelde stad.

De Groninger wijkvernieuwing is goed op stoom en gaat een volgende fase in. De gebiedsgerichte uitvoering en integrale manier van werken levert veel waardevolle inzichten op in wat wijken echt verder helpt. Tegelijkertijd is het dit college ook duidelijk dat een stevige inzet voor álle kwetsbaardere wijken binnen de gemeente noodzakelijk is. Dit gaat de draagkracht van de gemeente Groningen te boven. Door in te springen op de kansen die de Regio Deal Groningen-Noord met het rijk en het Nationaal Programma Groningen bieden, is er nu een stevige impuls voor de broodnodige wijkaanpak. Met deze impuls wil het college de lopende wijkvernieuwing intensiveren, versnellen en verbreden naar meerdere wijken in de gemeente.

Eén uitvoeringsprogramma

Om de samenhang en integraliteit goed te bewaken zijn de uitvoeringsprogramma’s voor alle wijkvernieuwingswijken gebundeld tot één uitvoeringsprogramma Groninger wijkvernieuwing voor 2021. Het laat de gemeenteraad en alle samenwerkingspartners zien op welke manier het college dit jaar invulling wil geven aan de overkoepelende opgaven voor de wijkvernieuwing. De extra impuls vanuit de Regio Deal Groningen-Noord bedraagt 15 miljoen euro en vanuit het Nationaal Programma Groningen 20 miljoen euro. Ook de gemeente investeert stevig in de wijkvernieuwing met ruim 20 miljoen euro.

Wijkvernieuwing en -ontwikkeling

In 2017 is de Groninger wijkvernieuwing in Selwerd, Beijum, De Hoogte/Indische Buurt en de Wijert van start gegaan: een ambitieuze en integrale aanpak om de toenemende ongelijkheid binnen de stad een halt toe te roepen. Tegelijkertijd neemt de opgave in het huidige tijdsgewricht alleen maar toe in urgentie. De kloof tussen wijken met relatief veel draagkracht en de kwetsbaardere wijken wordt zelfs groter. Daarbovenop brengt de corona-pandemie op economisch en sociaal vlak veel onzekerheid met zich mee. Het college wil deze groeiende kloof stoppen. Hiervoor zijn forse investeringen nodig en een duurzame wijkontwikkeling op alle facetten die van invloed zijn op de persoonlijke levenskwaliteit van onze inwoners. Van prettig, duurzaam en gezond wonen tot armoede, groen en buitenzijn, een veilige buurt, positief opgroeien en gelijke onderwijskansen. Zo werkt de gemeente samen met bewoners en andere partners aan een ongedeelde en inclusieve stad.

Kenmerkende projecten wijkvernieuwing

Kenmerkend voor de integrale wijkaanpak zijn de projecten Selwerd-Zuid en Michi-Noeki’s in de Oosterparkwijk. Voor beide projecten vraagt het college aan de gemeenteraad middelen beschikbaar te stellen. In Selwerd-Zuid maken we werk-met-werk door gelijktijdig met de herinrichting van de openbare ruimte ook in overleg met WarmteStad het warmtenet aan te leggen. Energiecoöperatie Grunneger Power gaat in gesprek met bewoners over de aansluiting van particuliere woningen op dit warmtenet. En we treffen de nodige klimaat adaptieve maatregelen. Michi-Noeki’s zijn informele en laagdrempelige plekken (geïnspireerd op Japanse pleisterplaatsen) waar je een kopje koffie kunt drinken, informatie vindt, en waar een luisterend oor wordt geboden. De Michi-Noeki’s zijn aan elkaar gekoppeld door begaanbare verbindingsroutes in de wijk. Zo wordt de sociale- en fysieke infrastructuur in de Oosterparkwijk verstrekt.

Infographic Groninger Wijkvernieuwing

 

Infographic: De Groninger wijkvernieuwing 2021 grafisch weergegeven