U bent hier

Groningen roept samen met 14 steden op de kloof te dichten 

Korreweg in Groningen

De burgemeesters van 15 steden en maatschappelijke partners hebben vandaag een gezamenlijke verklaring aan de fractievoorzitters van de Tweede Kamer aangeboden, waarin ze het nieuwe kabinet oproepen om een vliegende start te maken met een Nationaal Herstel- en Perspectief-Programma ‘Leefbaarheid en Veiligheid’.

De boodschap: een miljoen inwoners in ons land dreigt tussen wal en schip te raken. De kloof wordt steeds groter tussen de mensen die vooruitgaan en die achteropraken. In de gemeente Groningen, vooral in de noordelijke wijken, raken steeds meer inwoners achterop. Ze kampen met hardnekkige problemen op het gebied van armoede, onderwijs, werk, gezondheid, schulden en criminaliteit. Daarom vraagt ook burgemeester Schuiling, namens het College van de gemeente Groningen, samen met onze maatschappelijke partners met klem aan een nieuw kabinet om de kloof te dichten. 

Gebiedsgericht, integraal en een generatie lang 

De gemeente Groningen is al langer bezig met een gebiedsgerichte en integrale aanpak; de Groninger wijkvernieuwing. Burgemeester Schuiling: “We hebben met onze aanpak vooruitgang geboekt maar die blijft kwetsbaar. De coronacrisis heeft de hardnekkige problematiek in kwetsbare wijken benadrukt en heeft de urgentie van een versnelde integrale aanpak op de Rijksagenda gebracht. De werkloosheid blijft onverminderd hoog en de kans op onderwijsachterstanden neemt toe. En waar armoede in omvang groot is, krijgt ondermijnende criminaliteit een kans.” Wethouder Onderwijs en Werk & Participatie, Bloemhoff: “Met de VO-scholen zijn we volop in gesprek om afspraken te maken over brede brugklassen, toegankelijke huiswerkbegeleiding voor iedereen, schoolkosten en sociale inclusie in de klassen. Met het basisonderwijs hebben we een akkoord om met name in te zetten op het verlengen van de leertijd.”

Passende regelgeving

De 15 Manifeststeden en de betreffende Ministeries gaan ook werken aan passende regelgeving om tot de gewenste structurele resultaten te komen. Wethouder Verbinding Sociaal Domein, Diks: “Zo willen we in Groningen samen met de maatschappelijke partijen beter kunnen sturen op duurzame gezondheidseffecten en structureel minder armoede. We bieden Groningen daarom aan als experimenteerregio op het gebied van armoede, gezondheid, preventie en zorg. We zijn voortvarend aan de slag met de intergenerationele armoede en moeten daartoe beter in de gelegenheid worden gesteld om onder andere de schuldenproblematiek aan te pakken.” “Ook willen we in wetgeving meer ruimte voor mensen in de bijstand om bij te verdienen en voor mogelijkheden in de Participatiewet voor invoering van basisbanen”, voegt wethouder Bloemhoff toe. “Daarnaast lopen we in de aanpak van ondermijning tegen AVG-voorschriften aan. Met het Rijk gaan we in gesprek hoe we tot de goede randvoorwaarden kunnen komen om op de juiste wijze te kunnen interveniëren”, aldus Burgemeester Schuiling.  

Echter, ondanks alle inspanningen groeit ook in Groningen de tweedeling. Burgemeester Schuiling: “Ik ben ervan overtuigd, net als mijn collega-burgemeesters, dat een integrale en gebiedsgerichte aanpak, die een generatie lang wordt volgehouden, nodig is om ervoor te zorgen dat de plek waar je geboren bent niet langer bepalend is voor hoe het met je gaat, en welke kansen je krijgt.”

Het kenmerkende van de Groninger wijkvernieuwing 

Wethouder Wijkvernieuwing, Van der Schaaf: “Het mooie - en misschien wel kenmerkende - van de Groninger wijkvernieuwing is dat we beseffen dat de beste vernieuwingen van binnenuit beginnen - bij de mensen in de wijken zelf – op die plaats waar ze wonen, soms ook werken en waar ze de openbare ruimte al dan niet met verve weten te benutten. Een prachtig voorbeeld daarvan is het bewonersinitiatief Burgerperspectief in de wijk De Hoogte. En het succes van de brugfunctionaris werkzaam op zestien scholen in de stad, doet ons beseffen dat ‘vernieuwing’ om een lange adem vraagt. Van inwoners, ambtenaren, wethouders, schooldirecteuren, Wij-teams of in welke andere actieve rol dan ook. Het is geen proces van vandaag op morgen maar van langdurig bouwen aan vertrouwen, afspraken nakomen, in gesprek blijven, en soms weer van voren af aan beginnen met evenveel elan als de eerste keer.”