U bent hier

Gezond, groen, gelukkig Groningen

SV 2019 0206 Presentatie Coalitieakkoord-9707

Onderhandelaars GroenLinks, PvdA, D66 en ChristenUnie presenteren akkoord.

Gezond, groen, gelukkig Groningen is de leidraad van het coalitieakkoord van GroenLinks, PvdA, D66, en ChristenUnie. Voor de coalitie is investeren in leefkwaliteit de rode draad. Met als resultaat mooiere wijken en dorpen met meer groen, ruimte voor sport en ontmoeting, en een betere gezondheid en minder armoede voor bewoners. De coalitie wil eigen regie en zeggenschap van bewoners vergroten en verbanden tussen organisaties op wijk- en buurtniveau versterken.

De nieuwe coalitie kiest het perspectief van bewoners als uitgangspunt in plaats van de regels en organisatievorm van overheden en instanties. Daarom wil de coalitie vooral op het niveau van buurten, wijken en dorpen samenhangende investeringen doen. Door een combinatie van een meer gezonde en groene leefomgeving en een betere ondersteuning op het gebied van inkomen, werk en zorg willen de vier partijen het persoonlijk welzijn van mensen vergroten. De coalitie wil samen met bewoners, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties, het bedrijfsleven en corporaties concrete verbeteringen in leefkwaliteit en welzijn tot stand brengen.

De ambities van de coalitie zijn vertaald in vijf centrale sporen.

Spoor 1 Mens centraal, richt zich op het bevorderen van een gezonde bevolking met in het bijzonder oog voor kwetsbaren. De coalitie wil samen met inwoners en organisaties werken aan een armoedevrije generatie: het doorbreken van armoede die wordt doorgegeven van ouders op kinderen. Het belang van het kind is het vertrekpunt bij sociaal beleid. Voor 240 gezinnen die te maken hebben met een opstapeling van problemen komt er een nieuwe aanpak om voor duurzame oplossingen en perspectief te zorgen. De coalitie kiest ervoor om de tekortschietende rijksbudgetten voor de zorg aan te vullen.

Spoor 2 Herwinnen van de openbare ruimte, levert door meer ruimte voor groen, sporten, spelen en ontmoeten een positieve bijdrage aan gezondheid en leefkwaliteit. De komende collegeperiode wordt 100.000m2 openbare ruimte toegevoegd. Ook wordt geld uitgetrokken voor een forse toename van bomen en groen. Als onderdeel van de Binnenstadsvisie wordt bijvoorbeeld minimaal één miljoen euro in groen geïnvesteerd en komen er bomen op de Grote Markt.
Investeringen in infrastructuur worden gericht op het terugdringen van autoverkeer binnen de ringwegen. Dit wordt gecombineerd met de ontwikkeling van leef- en fietsstraten. Om de schaarse ruimte beter te benutten wordt privégebruik van de openbare ruimte door bijvoorbeeld parkeren of uitstallingen teruggedrongen en wordt geïnvesteerd in nieuwe fietsparkeeroplossingen.

Spoor 3 Groningen Actief, wil de negatieve spiraal van armoede doorbreken. Talentontwikkeling en activering van mensen naar een vorm van werk zijn speerpunten. Een miljoeneninvestering moet leiden tot meer en betere begeleiding van uitkeringsgerechtigden en meer dan 500 mensen extra aan het werk. Bij de groei van werkgelegenheid moet aandacht zijn voor werk op alle niveau’s. De basisbaan biedt mensen die nu langdurig werkloos zijn maatschappelijk relevant werk voor een fatsoenlijk loon.

Spoor 4 Energietransitie als motor voor wijk- en dorpsvernieuwing. Groningen is koploper in de energietransitie. Deze noodzakelijke energietransitie is motor voor vernieuwing, versterking en herstel van wijken en dorpen. De coalitie kiest voor een sociale energietransitie: draagvlak en betaalbaarheid voor bewoners zijn leidend. Er wordt de komende vier jaar meer dan tien miljoen euro extra geïnvesteerd in energie, wijkenergieplannen, nieuwe warmtevoorzieningen en het vergroenen van het gemeentelijk wagenpark. Duizenden woningen gaan van het aardgas af, te beginnen in Paddepoel en Selwerd.

Spoor 5 Groningen ontwikkelt, gaat over investeringen in ruimtelijke en economische ontwikkeling, bereikbaarheid, gezondheid en groen. Doorstroom op de woningmarkt vraagt om het toevoegen en mengen van koopwoningen, sociale huurwoningen, sociale koopwoningen en (middel)dure huurwoningen. Via het SIF (stedelijk investeringsfonds) wordt de komende jaren meer dan 100 miljoen euro extra geïnvesteerd in de kwaliteit van woon- en leefomgeving en de ontwikkeling van nieuwe toekomstbestendige wijken. De coalitie kiest voor een compacte stad en compacte dorpen. Woningbouwontwikkeling wordt vooral binnen bestaande kernen voorzien en op het Suikerfabriekterrein en de Stadshavens (Eemskanaalzone). De ambitie is om met de jaarlijkse woningbouwopgave 30% sociale huurwoningen te realiseren.
Voor meer banen op MBO-niveau investeren we in de samenwerking tussen bedrijven, onderwijs en overheid op thema’s als zorg, bouw, techniek en energietransitie.
De coalitie zet de aanpak van het stationsgebied en de Ring Zuid voort en ziet kansen voor de verbinding van Vinkhuizen en Paddepoel door de aanpak van Ring West. Extra geld wordt uitgetrokken voor betere en duurzame onderwijshuisvesting. Ook gaan er aanvullende middelen naar sport en cultuur.

Financiën
De coalitie kiest voor investeren in leefkwaliteit en kwaliteit van leven: meer groen, meer openbare ruimte, meer werkgelegenheid, minder armoede, goede woningen en voorzieningen. Tegenover deze investeringen staan noodzakelijkerwijs ook bezuinigingen en lastenverzwaringen. Lastenverzwaringen worden zoveel mogelijk gedragen door inwoners die dat het beste kunnen dragen of hebben kunnen profiteren van het economisch tij. Door het gebruik van de schaarse openbare ruimte meer in rekening te brengen, ontstaat meer ruimte voor investeringen in de leefkwaliteit.

Het coalitieakkoord is te vinden op: http://gemeente.groningen.nl/coalitieakkoord/

Het beoogde nieuwe college bestaat uit de burgemeester en zeven wethouders.

Burgemeester Peter den Oudsten: Algemene Zaken, Openbare Orde & Veiligheid, Externe Betrekkingen & Stedenbanden, Regionale Samenwerking, Gemeentearchief, Coördinatie Akkoord van Groningen, Stadstoezicht, Media, Versterking & Herstel*, Groningen Airport Eelde, Voorzitter stuurgroep revitalisering stadhuis.

Mattias Gijsbertsen (GroenLinks): Verbinding sociaal domein, Zorg & Veiligheid, Jeugd & Jeugdhulp, Volksgezondheid, Inkomen & Schulden, Beschermd Wonen & Opvang, Wijkwethouder Oost.

Roeland van der Schaaf (PvdA): Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen, Wijkvernieuwing, Versterking & Herstel, Grondzaken, Maatschappelijk Vastgoed, Revitalisering stadhuis, Wijkwethouder Centrum.

Paul de Rook (D66): Financiën, P&O, Publieke Dienstverlening, Economie & Innovatie, Marktwezen, Internationale Handel & Samenwerking, Toerisme & Recreatie, Cultuur, Gebiedsgericht werken & Democratische vernieuwing, Wijkwethouder West.

Inge Jongman (ChristenUnie): Zorg & Welzijn, Dorpenbeleid, Landbouw, Natuur, ecologie & dierenwelzijn, Sport, Dorpswethouder Ten Boer.

Philip Broeksma (GroenLinks): Verkeer & Vervoer, Energietransitie, Digitale innovatie & ICT, Dorpswethouder Haren.

Carine Bloemhoff (PvdA): Onderwijs, Werk & Participatie, Arbeidsmarktbeleid, Accommodatiebeleid, Wijkwethouder Oude Wijken.

Glimina Chakor (GroenLinks): Stadsbeheer & Reiniging, Groen & Klimaatadaptatie, Duurzaamheid & Circulaire Economie, Inkoop, Integratie & emancipatie, Laaggeletterdheid, Toegankelijkheid, Evenementen, Wijkwethouder Zuid.

Nieuw college