U bent hier

Gemeenten inventariseren woonwensen voor de nieuwe gemeente Groningen

16.000 inwoners ontvangen enquête

Komende week valt bij 16.000 inwoners van de nieuwe gemeente Groningen (nu nog Groningen, Haren en Ten Boer) een enquête over woonwensen en woonlasten op de mat. Wethouder Roeland van der Schaaf: ‘De gemeenten en corporaties willen graag weten welke wensen onze inwoners hebben op het gebied van wonen. Maar ook wat er nodig is om het wonen in de gemeente betaalbaar te houden. Deze wensen leiden tot een nieuwe woonvisie waar in staat wat we de komende jaren op de woningmarkt willen bereiken.’ De woonvisie is ook de basis voor de jaarlijkse afspraken met de woningcorporaties over hun plannen voor het komende jaar.

Visie op wonen

In de huidige woonvisie van de gemeente Groningen staat een aantal thema’s centraal: gemengde en vitale wijken en voldoende duurzame en betaalbare huurwoningen waar het voor inwoners goed wonen is. Deze thema’s blijven het uitgangspunt, maar daarnaast heeft de nieuwe gemeente straks een nieuwe gemeenteraad, nieuwe woningcorporaties en nieuwe huurdersverenigingen. Ook speelt de verduurzaming een steeds grotere rol.

Afspraken voor 2019

De prestatieafspraken die de gemeente voor 2019 maakt met de woningcorporaties vloeien nog voort uit de huidige woonvisie. De afspraken, die inmiddels door alle partijen zijn ondertekend, gaan voornamelijk om de wijkvernieuwing, versnellen van nieuwbouw en het verduurzamen van de woningvoorraad. Komend jaar wordt gestart met de uitvoering van de vier wijkplannen voor de wijkvernieuwingswijken Selwerd, Beijum, Indische Buurt/De Hoogte en de Wijert.
Noot voor de redactie: voor meer informatie kunt u contact opnemen met de perslijn van de gemeente Groningen 050 367 86 40

Netto groei

Om de druk op de vraag naar sociale huurwoningen aan te kunnen, moet er de komende jaren een flink aantal huurwoningen worden bijgebouwd. Tot en met 2023 gaat het om een netto groei van 235 woningen per jaar. Netto wil zeggen: nieuwbouw minus sloop en verkoop van sociale huurwoningen. Daarnaast zetten corporaties en gemeente zich in voor behoud van voldoende woonkwaliteit. In 2019 investeren de corporaties 67 miljoen euro in planmatig en dagelijks onderhoud van hun woningen.